Personality-related determinants in a process of inmate adjustment to correctional facility conditions


Abstract

The purpose of this article is to introduce the research results concerning the significance of convicted person's personality traits in a process of adapting to prison conditions. This research was conducted among sixty men remained to the Bialystok Correctional Facility using a psychological personality inventory, NEO-FFI (McCrae, Robert R., Costa, Paul T., NEO Five-Factor Inventory; Szczepaniak P., Śliwińska M., Strelau J., Zawadzki I., Inwentarz osobowości Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae) and Questionnaire Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych by D. Kanarek – Lizik. The results based on author's personal research indicate the evidence on the relationship between prisoner's personality traits and the process of adjustment to prison and correctional practises. The personality traits that constitute Five Factor Model (for example: extraversion, neuroticism, and agreeableness) correlate with respective adaptational levels. It implies that the measure of subordinate dimensions and inmate's individual features (personality factors) analysis may help predict the possible way of adjustment to incarceration. This is particularly important in the context of prison system formation, as well as in improving the institutional programming effectiveness.

Key words: adaptation, personality, prison isolation.


[1] Bałandynowicz A., 1995, Probacja. Wychowanie do wolności, Wydawnictwo Primum, Warszawa.
[2] Bałandynowicz A., 2011, Kryzys polskiego systemu penitencjarnego a próba jego reformowania z pozycji rewolucji, a nie stagnacji, „Probacja” nr 2/2011.
[3] Böddeker I., Stemmler G., 2000, Who responds how and when to anger? The assessment of actual anger response styles and their relation to personality, “Cognition and Emotion”, 14(6).
[4] Costa P. T., Mc Crae R. R., 2011, The five-factor model, five-factor theory, and interpersonal psychology, [w:] Handbook of interpersonal psychology, (red.) S. Strack, L. M. Horowitz, Guilford, New York.
[5] Drake D .H., Darke S., Earle R., 2015, Prison life, sociology of: recent perspectives from the United Kingdom, [w:] International encyclopedia of social and behavioral sciences, (red.) J. Wright, Elsevier, Oxford.
[6] Goffman E., 2009,Człowiek w teatrze życia codziennego, Aletheia, Warszawa.
[7] Goffman E., 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, GWP, Gdańsk.
[8] Hołyst B, 1996, Główne kierunki badań we współczesnej penitencjarystyce, [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, (red.) B. Hołyst, S. Redo, CZSW, Kalisz.
[9] Kanarek-Lizik D., 2013, Modele adaptacji skazanych do warunków więziennych: wyniki badań własnych, „Resocjalizacja Polska”, nr 4/2013
[10] Kanarek – Lizik D., 2017, Adaptacja skazanych do warunków więziennych w Polsce, Wydawnictwo PWSZ, Włocławek.
[11] Kjelsberg E., 2004, The prevalence of emotional and behavioral problems in institutionalized childcare clients, “Nordic Journal of Psychiatry” nr 58(4).
[12] Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[13] Mądrzycki T., 1996, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, GWP, Gdańsk.
[14] McCrae R. R., Costa P. T., 2005, Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej, Wydawnictwo WAM, Kraków.
[15] Miszewski K., 2018, Zabójcy w więzieniu Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
[16] Moffitt T. E., 1993, Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy, “Psychological Review”, 100(4).
[17] Niewiadomska I., 2004, Opinie skazanych dotyczące kary pozbawienia wolności jako wskaźnik adaptacji do warunków izolacji penitencjarnej, [w:] Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, M. Kuć, I. Niewiadomska, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
[18] Oleś P. K., 2011, Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa.
[19] Paterline B. A., Orr D., 2016, Adaptation to prison and inmate self-concept, “Journal of Psychology and Behavioral Science”, 2016/ 2, t.4.
[20] Pospiszyl K., 1998, Resocjalizacja - teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
[21] Przybyliński S., 2012, Więźniowie niebezpieczni. Ukryty świat penitencjarny, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
[22] Radochoński M., 2009, Osobowość antyspołeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
[23] Roberts B. W., Del Vecchio W. F., 2000, The rank-order consistency of personality traits from childhood to old age: A quantitative review of longitudinal studies, “Psychological Bulletin” t. 126(1).
[24] Tamir M. & Robinson M. D., 2004, Knowing Good From Bad: The Paradox of Neuroticism, Negative Affect, and Evaluative Processing, “Journal of Personality and Social Psychology”, 87(6).
[25] Wałęcka – Matyja K., 2009, Polimorficzny obraz struktury rodziny w świetle współczesnej literatury psychologicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica” 2009(13).
[26] Wolfgang M. E., 1961, Quantitative analysis of adjustment to the prison community, Journal of Criminal Law, Criminology, Police Science.
[27] Wright M., Wright J., 1985, Obraz własnej osoby a postrzeganie ludzi, „Przegląd Psychologiczny” nr 3.
[28] Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., 1998, Inwentarz Osobowości NEO -FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.

Published : 2021-12-27


Chańko – Kraszewska, A. (2021). Personality-related determinants in a process of inmate adjustment to correctional facility conditions. Resocjalizacja Polska, (22), 623–643. https://doi.org/10.22432/rp.422

Anna Chańko – Kraszewska 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.