Aggression and school violence experienced by students with mild intellectual disability in three forms of education. Gender difference in studies


Abstract

Aggression and school violence have been a permanent feature of every school. Experiencing this phenomenon negatively affects the development of every person. How often it is experienced depends on many factors, including gender and disability. Among children most exposed to peer victimization, there are students with mild intellectual disabilities who, due to their developmental deficits, are more likely to become victims. The conducted research is an attempt to answer the question whether there are differences in the level of experiencing school aggression and violence between girls and boys with mild intellectual disability attending the fourth and fifth grades of special schools, mainstream schools and integrated classes. The obtained research results lead to a discussion on the extent to which the "gender effect" and "disability effect" influence the experience of aggression and school violence in students with mild intellectual disability learning in various forms of educational organization. The presented results will be the basis for a discussion on overt and covert mechanisms of reproducing the gender difference in educational institutions.


[1] Allen D., 2000, Recent research on physical aggression in persons with intellectual disability: an overview, Journal of Intellectual & Developmental Disability, 25, 1.
[2] Baladerian N. J. (1994). Intervention and treatment of children with severe disabilities who become victims of abuse, „Developmental Disabilities Bulletin”, 22(2). 93-99.
[3] Bartkowicz Z.,1995, Konfliktowość upośledzonych umysłowo jako przedmiot oddziaływań terapeutycznych, [w:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja, (red.) M. Chodkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
[4] Biel, K., 2009, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Wydawnictwo WAM, Kraków.
[5] Bobek B., 1989, Poziom agresywności i lęku u młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej umysłowo. Acta Universitatis Wratislaviensis, 978, Prace Pedagogiczne LXII. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
[6] Brzezińska A., 2004, Jak rodzi się agresja?, [w:] Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, (red.) A. Brzezińska, E. Hornowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
[7] Brzezińska A., Hornowska A. (red.), 2004, Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
[8] Buchnat M., 2019, Percepcja klimatu szkoły przez uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w trzech formach kształcenia a agresja i przemoc szkolna, Wydawnictwo UAM, Poznań.
[9] Chmura-Rutkowska, I., 2012, Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy, Forum Oświatowe, 46(1), 41–73.
[10] Chmura-Rutkowska, I., 2019, Być dziewczyną, być chłopakiem i przetrwać, Wydawnictwo UAM, Poznań.
[11] Copeland, W. E., Wolke, D., Angold, A., Costello, E. J., 2013, Adult Psychiatric Outcomes of Bullying and Being Bullied by Peers in Childhood and Adolescence. JAMA Psychiatry, 70(4), 419–426
[12] Craig W., Harel Y., 2004, Bullying, physical fightingand victimization, [w:] Young people’s health in context: Health behaviour in school-aged children (HBSC) (ed.) C. Currie, Study, International Report from the 2001/2002 Survey, World Health Organization, 133–144
[13] Due, P., Holstein, B. E., Lynch, J., Diderichsen, F., Gabhain, S. N., Scheidt, P., Currie, C., 2005, Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries, European Journal of Public Health, 15(2) 128–132.
[14] Frączek A., 1996, Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne, [w:] Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna, (red.) A. Frączek, I. Pufal-Struzik, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.
[15] Gajdzica Z., 2000, Postawy rodzicielskie a formy agresji dzieci lekko upośledzonych umysłowo, [w:] Psychopatologia i psychoprofilaktyka,(red.) A. Margasiński, B. Zajęcka, Impuls, Kraków.
[16] Giryński A., 1994, Zachowania agresywne osób lekko upośledzonych umysłowo a ich pozycja społeczna w grupie rówieśniczej, [w:] Roczniki Pedagogiki Specjalne, (red.)J.Pańczyk t. 5. Wydawnictwo WSPS, Warszawa.
[17] Gruszczyńska B., 2008, Przestępczość nieletnich w Polsce w świetle statystyk, [w:] Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, (red.) M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska, Difin, Warszawa.
[18] Harel-Fisch, Y., Walsh S. D., Fogel-Grinvald, H., Amitai, G., Pickett, W., Molcho, M., Due, P., de Matos, M. G., Craig, W., 2011, Negative school perceptions and involvement in school bullying: A universal relationship across 40 countries, Journal of Adolescence, 34(4), 639–652
[19] Jasielska A., 2009, Analiza stereotypu płci w obszarze emocji na edukację emocjonalną, Forum Oświatowe, nr. 40(1), 71–87.
[20] Kehily, M. J., 2002, Sexuality, gender and Schooling: shifting agendas in social learning. Routledge Falmer, London.
[21] Klewin G., 2006, Alltagstheorien über Schülergewalt. Perspektiven von Lehrerinnen und Schülerinnen. Schule und Gesellschaft, 36. Göttingen: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
[22] Klomek, A. B., Marrocco, F., Kleinman, M., Schonfeld, I. S., Gould, M. S., 2008, Peer victimization, depression, and suicidality in adolescents. Suicide Life Threat Behav, 38(2), 166–180.
[23] Kopciewicz, L., 2007, Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierr’a Bourdieu, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
[24] Kulesza M., 2011, Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
[25] Lewicka-Zelent A., Orzeł M., 2013, Młodzież upośledzona umysłowo w stopniu lekkim w roli agresora i ofiary, ZESZYTY NAUKOWE WSSP, 16, 159-177.
[26] Makaruk K., (2017), Przemoc rówieśnicza, w: Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, [w:] „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”, (red.) M. Sajkowska, nr. 16(1), s. 214–23.
[27] McClintock K., Hall S., Oliver C., 2003, Risk markers associated with challenging behaviours in people with intellectual disabilities, a meta-analytic study, Journal of Intellectual Disability Research, vol. 47, 6.
[28] Mikrut A., 2005, Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – uwarunkowania i przejawy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
[29] Mikrut A., Olszewski S., 1998, Zachowania agresywne u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i ich pełnosprawnych intelektualnie rówieśników, [w:] Problemy współczesnej patologii społecznej, (red.) B. Urban, Wydawnictwo UJ, Kraków.
[30] Mikrut A., Olszewski S., 2001, Zachowania agresywne a lęk u osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, [w:] Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, (red.) B. Urban, Wydawnictwo UJ, Kraków.
[31] Murphy W.J., 2001, The victim advocacy and research group: Serving a growing need to provide rape victims with personal legal representation to protect privacy rights and to fight gender bias in the criminal justice, Journal of Social Distress and the Homeless, 10, 123-138.
[32] Nansel, T. R., Overpeck, M., Pilla, R. S., Ruan, W. J., Simons-Morton, B., Scheidt, P., 2001, Bullying behavior among U.S. youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment, Journal of the American Medical Association, 285, 2094–2100.
[33] Olszewski S., 2005, Postrzeganie przestrzeni życiowej przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zachowań agresywnych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
[34] Olweus D., 2007, Mobbing, Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
[35] Pankowska. D., 2005, Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk.
[36] Plichta P., 2012, Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną jako ofiary agresji elektronicznej, Studia Edukacyjne,23, s.267-280.
[37] Portmann R., 2006, Przemoc wśród dzieci. Uchwycić sedno, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
[38] Przewłocka J., 2015, Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach. Raport z badań, IBE, Warszawa.
[39] Pyżalski J., 2012, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[40] Pyżalski J., 2014, Elektroniczna agresja rówieśnicza – ustalenia empiryczne ostatniej dekady, [w:] Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży, (red.) J. Jarczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
[41] Rigby K., 2010, Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać. Poradnik dla rodziców i pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
[42] Schaffer H.R., 2006, Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Wyd. UJ, Kraków.
[43] Skowrońska D., 1994, Zachowania agresywne w sytuacjach frustracyjnych młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 7, 65-72.
[44] Smith P.K, 2012, Mobbing w szkole: trzydzieści lat badań, [w:] Przemoc i mobbing w szkole, w domu i w miejscu pracy, (red.) C.P. Monks, I. Coyne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[45] Surzykiewicz J., 2000, Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne., Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
[46] UNESCO, 2018, School violence and bullying: Global status and trends, drivers and consequences, Paris.
[47] Watson S. W., 2007, Boys, masculinity and school violence: reaping what we sow, „Gender and Education”, nr 19(6), s. 729–737.
[48] Wołosik A., Majewska, E., 2010, Napastowanie seksualne Głupia zabawa czy poważna sprawa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
[49] Żywanowska A.,2009, Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną . Wielowymiarowość, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Published : 2021-12-27


Buchnat, M. (2021). Aggression and school violence experienced by students with mild intellectual disability in three forms of education. Gender difference in studies. Resocjalizacja Polska, (22), 503–523. https://doi.org/10.22432/rp.414

Marzena Buchnat 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.