Education and prevention programmes at school – in theory and in practice


Abstract

Every year, state schools in Poland introduce various education and prevention programmes, containing a description of educational activities (addressed to students), as well as preventive measures (addressed to students, teachers and parents). Such programmes, in accordance with the Education Law – are adopted jointly by teachers' councils and parent-teacher councils. This paper describes problems related to their practical implementation, as well as provides suggestions how these problems can be solved at a systemic level.


[1] Borowik J., 2018, Działania wychowawczo-profilaktyczne a diagnoza potrzeb środowiska szkolnego, Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa.
[2] Buchner A., Wierzbicka M., 2020, Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II. Raport, https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ [dostęp: 18.02.2021].
[3] Całek G., 2018, Rada rodziców po reformie edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[4] Całek G., 2020, Rodzice o koronaedukacji – wnioski z ankiety, „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”, nr 8/2020, https://www.academia.edu/44015438/Rodzice_o_koronaedukacji_wnioski_z_ankiety [dostęp: 18.02.2021]
[5] Całek G., Poraj A., 2011, Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu, Instytut Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
[6] Cisowski W., 2006, Społeczne determinanty przemocy wśród młodzieży gimnazjalnej, [w:] Bogaj M. (red.), Współczesne gimnazjum w Polsce. Nadzieje i zagrożenia, Kielce.
[7] Chałas K., 2017, Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowii wychowaniu ucznia, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
[8] Gaś Z.B., Poleszak W., 2017, Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
[9] Kordziński J., 2017, Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
[10] Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2016, Młodzież 2016, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa.
[11] Librus, 2020, Nauczanie zdalne. Jak zmieniło się na przestrzeni czasu. Raport z drugiego badania ankietowego. Maj 2012, https://portal.librus.pl/artykuly/raport-2-jak-zmienilo-sie-nauczanie-zdalne [dostęp: 18.02.2021].
[12] Łakomski M., 2015, Aksjologiczny wymiar integralnego wychowania i profilaktyki w szkole, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, Vol. 3, nr 2(6)/2015, s. 41–49.
[13] Makaruk K., Włodarczyk J., Szredzińska R., 2020, Negatywne doświadczenia młodzieży w czasie pandemii. Raport z badań ilościowych, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa.
[14] Niepokólczycka-Gac J., 2018, Ewaluacja profilaktyczno-wychowawczego, „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”, nr 8/2018, s. 25–30
[15] NIK, 2016, Informacja o wynikach kontroli NIK. Przeciwdziałanie e‑uzależnieniu dzieci i młodzieży, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
[16] Ostaszewski K., 2002, Kryzys profilaktyki, „Remedium”, nr lipiec-sierpień, Warszawa.
[17] Plebańska M., Szyller A., Sieńczewska M., 2020, Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
[18] Ptaszek G., Stunża G.D., Pyżalski J., Dębski M., Bigaj M., 2020, Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
[19] Szpringer M., 2004, Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
[20] Śliwerski B., 2010, Czy możliwy jest w szkole dialog?, „Paedagogia Christiana”, nr 1/25 (2010), s. 175–192.
[21] Śliwerski B., 2011, Dokąd zmierza polska edukacja?, „Neodidagmata”, nr 33/34, s. 65–76.
[22] Śliwerski B., 2013, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[23] Śliwerski B., 2017, Meblowanie szkolnej demokracji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
[25] Świątkiewicz G. (red.), 2002, Profilaktyka w środowisku lokalnym, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa.
[26] Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19 ze zm.
[27] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425 ze zm.
[28] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2017, poz. 59 ze zm.
[29] Waszczuk J., 2014, Założenia efektywności szkolnych, programów profilaktyki, „Resocjalizacja Polska”, nr 6, s. 121–134.
[30] Wieczorek M., 2018, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Published : 2021-12-27


Całek, G. (2021). Education and prevention programmes at school – in theory and in practice. Resocjalizacja Polska, (22), 451–464. https://doi.org/10.22432/rp.411

Grzegorz Całek 
Uniwersytet Warszawski  Poland
https://orcid.org/0000-0002-0952-4826


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.