Work as a means of rehabilitating people in prison isolation - a review of research


Abstract

Work is the leading activity in human life. It allows him not only to satisfy his basic existential needs, but also provides space for the development of his passions, interests, and enables him to communicate with other people. The article aims to show the importance of taking up work and its role in the process of shaping correct attitudes in prisoners. It presents analyzes and results of research, both Polish and international, on the importance of performing work by units sentenced to imprisonment. The article presents a report from the research carried out in one of the semi-open prisons in the Opole region.


[1] Adamski F., 2005, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
[2] Bejma U., Praca jako wartość w życiu człowieka. Wybrane aspekty, „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 2015, nr 4, s. 47-73.
[3] Czapów, Cz., 1978, Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa.
[4] Domżalska, A., Sytuacja byłych skazanych na rynku pracy. „Forum Pedagogiczne” 2/2013, 127-148.
[5] Furmanek W., 2017, Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekt badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
[6] Gerlach, R., 2021. Praca byłych osadzonych – możliwości i ograniczenia, „Resocjalizacja Polska” 2021 nr 21, s. 267–284.
[7] Glińska-Lachowicz A., 2008, Praca skazanych w polskim systemie penitencjarnym od 1925 roku, w: Z. Jasiński, A. Kurka, D. Widelak (red.), W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga jubileuszowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
[8] Jaworska A., 2012, Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
[9] Krakowiak, P., Deka, R., & Janowicz, A. Solidarity and compassion-prisoners as hospice volunteers in Poland, „Annals of palliative medicine”, 208/7 Suppl 2, s. 109-117.
[10] Lenart-Kłoś K. Wartość pracy dla pracujących osób pozbawionych wolności, „Zeszyty Naukowe KUL” (2020), tom 62, nr 1, s.69-85
[11] Łuczak E., Zatrudnienie skazanych w praktyce wybranych jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, w: „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2016, nr 93, s. 61-72.
[12] Mudrecka I., 2004, Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
[13] Nowak, B., Praca szansą skazanych na pomyślną reintegrację społeczną. Postawy pracodawców wobec ekswięźniów poszukujących zatrudnienia – komunikat z badań. „Probacja” 2019/1, s. 175-191
[14] Pstrąg D., Praca w procesie readaptacji społecznej skazanych, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” t. XXXIII-2014, s. 148 -164.
[15] Rejman J., 2000, System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodocianych. Model organizacji i resocjalizacji. Wyd. WSP, Rzeszów.
[16] Sokołowska, E., Praca charytatywna skazanych na karę pozbawienia wolności. „Resocjalizacja Polska” 2015 nr 9, s. 55-67
[17] Szczepaniak R., Rola zatrudniania w procesie odchodzenia od aktywności przestępczej i osłabienia wizerunku recydywisty, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2016, nr 92, s.73- 95.
[18] Tyszka Z.,1974, Socjologia rodziny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
[19] Woźniak, W., Oddziaływania kulturotechniczne w procesie resocjalizacji. „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2015 nr 24(4), s. 189-201.
[20] Woźniak, A. Badania własne korelacji zmiennych pracy skazanego w kontekście procesu resocjalizacji penitencjarnej. Roczniki Pedagogiczne 2019, Tom 11(47), s.525-538.
[21] Zinkiewicz, B., Znaczenie pracy osób pozbawionych wolności na przestrzeni dziejów. „Państwo i Społeczeństwo” 2018 (XVIII) nr 4, s. 103-120.

Źródła internetowe:
[22] Alós, Ramon & Esteban, Fernando & Jódar, Pere & Miguelez, Fausto. (2014). Effects of prison work programmes on the employability of ex-prisoners. European Journal of Criminology. 12. 35-50. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1477370814538776, [dostęp 13.12.21]
[23] Duve G., (2017) The Use and Impact of Correctional Programming for Inmates on Pre- and Post-Release Outcomes, National Institute of Justice, https://nij.ojp.gov/library/publications/use-and-impact-correctional-programming-inmates-pre-and-post-release-outcomes, [dostęp 13.12.21]
[24] Duwe, Grant. (2014). An Outcome Evaluation of a Prison Work Release Program. Criminal Justice Policy Review. 26. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0887403414524590, [dostęp 13.12.21]
[25] Guilbaud, F. (2010). Working in Prison: Time as Experienced by Inmate-Workers. Revue française de sociologie, 51, 41-68. https://doi.org/10.3917/rfs.515.0041, [dostęp 13.12.21]
[26] Gillis, C.A., Motiuk, L.L., & Belcourt, R. (1998). Prison work program (corcan) participation: post-release employment and recidivism, https://www.csc-scc.gc.ca/research/092/r69_e.pdf, [dostęp 13.12.21]
[27] Gover, A.R., Perez, D.M., & Jennings, W.G. (2008). Gender differences in factors contributing to institutional misconduct. The Prison Journal, 88, 378-403, https://psycnet.apa.org/record/2008-11980-002, [dostęp 13.12.21]
[28] Kierepka, M., Zatrudnianie osób pozbawionych wolności – zarys problematyki, „Pracownik i Pracodawca” nr 1 (vol. 2), 2016, s. 7-19. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.00 [dostęp: 11.12.21]
[29] Kusztal, J. Zobowiązanie do pracy jako środek wychowawczy w resocjalizacji nieletnich w świetle badan pilotażowych, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne” 2017/ 9 (1), 55–71. http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/2017%281%29/55-71.PDF [dostęp: 11.12.21]
[30] Torbjørn Skardhamar & Kjetil Telle, 2009. Life after prison The relationship between employment and re-incarceration, Discussion Papers 597, Statistics Norway, Research Department, https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/DP/dp597.pdf, [dostęp 13.12.21]
[31] Tytko, O. Więźniowie na rynku pracy — analiza doświadczeń polskich i zagranicznych. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”, 2020, T. 11, s. 120—133 https://doi.org/10.31261/GSS_SN. 2020.11.08
[32] William D. Bales, Catie Clark, Samuel Scaggs, David Ensley, Philip Coltharp, Alexa Singer, Thomas G. Blomberg An Assessment of the Effectiveness of Prison Work Release Programs on Post-Release Recidivism and Employment Florida The Florida Department of Corrections and Florida State University College of Criminology and Criminal Justice, https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/assessment-effectiveness-prison-work-release-programs-post-release, [dostęp 13.12.21]
[33] Villman E., Work, support and solitude: prisoners’ desistance expectations and self-regulating strategies, in: Journal of Offender Rehabilitation, 60:2, s. 95-116, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10509674.2020.1863299 [dostęp: 13.12.21]
[34] Zanella, Giulio, 2020. "Prison Work and Convict Rehabilitation," IZA Discussion Papers 13446, Institute of Labor Economics (IZA), https://www.iza.org/publications/dp/13446/prison-work-and-convict-rehabilitation, [dostęp 13.12.21].

Published : 2021-12-27


Weissbrot-Koziarska, A., & Kanios, A. (2021). Work as a means of rehabilitating people in prison isolation - a review of research. Resocjalizacja Polska, (22), 377–389. https://doi.org/10.22432/rp.407

Anna Weissbrot-Koziarska 
Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych  Poland
https://orcid.org/0000-0003-1076-1957
Anna Kanios 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Poland
https://orcid.org/0000-0002-4349-7833


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.