Community actions of non-government organizations and their importance for the reintegration of the individuals at risk of social exclusion


Abstract

Since many years, Polish non-government organizations have contributed to the social reintegration of individuals at risk of social exclusion, both due to the provision of services, environmental social activation and various individual and community-based activities. Non- government organizations represent, as an advocate, interests of the environment and, broadly speaking, interests of the civil society, especially in such specified social groups, which are under threat of being marginalized due to several reasons. They propose desirable legal solutions. They build a coalition of support for specific solutions. While appreciating the role and meaning of the impact of non-government organizations both on individuals and on whole groups being at risk of social exclusion, it is worth underlining the necessity of the implementation, in the proposed system of this peoples’ readaptation, elements of personal identity which would enable to actuate educational processes, help and integration, which are excepted from the position of self-education and self-awareness.


Anheier H., 2004, Civil Society. Measurement, Evaluation, Policy, Earthscan, London.
Bałandynowicz, A., 2019, Człowiek cząstką wszechświata, Difin, Warszawa.
Eikenberry A. M., Kluver J. D., 2004, The Marketization of the Nonprofit Sector: Civil Society at Risk? [w:] Public Administration Review, Vol. 64, No. 2.
Fazekas M., Burns T., 2012, Exploring the Complex Interaction Between Governance and Knowledge in Education, [w:] OECD Education Working Papers No. 67, OECD Publishing, Paris.
Gliński P., 1999, O społeczeństwie obywatelskim w Polsce: teoria i praktyka. [w:] D. Gawin (red.). Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru.Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
Gliński P., 2005, Aktywność aktorów społecznych- deficyt obywatelstwa wobec codziennej zaradności Polaków. [w:] W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska – Europa – Świat, Warszawa.
Gliński P., 2006, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
Gliński P., 2010, 20 lat społeczeństwa obywatelskiego w Polsce?, [w:] P. Kozłowski i H. Domański, Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Gliński P., 2012, Idealna wizja polskiego sektora obywatelskiego. Jak mogłoby być i dlaczego tak nie jest?, [w:] Trzeci Sektor, Nr 26, Warszawa.
Gliński P., Kaczmarczyk W., 2020, Zadania i wyzwania polskiej polityki na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 2015-2030, [w:] E. Leś (red.), Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918-2018, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
Główny Urząd Statystyczny, 2020, Sektor non-profit w 2018 roku, Warszawa Kraków.
Jarosińska-Jedynak M., 2020, Współpraca Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, [w:] E. Leś (red.), Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918-2018, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
Konopczyński, M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna w stronę działań kreujących, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Linowski K., 2010, Wsparcie społeczne a warunkowe przedterminowe zwolnienie,
[w:] Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, (red.), S. Bębas, Radom.
Lucan, J., 1986, Funkcja i pole mówieni i mowy w psychoanalizie, Wyd. KR, Warszawa.
Mariański J., 2008, Społeczeństwo I moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Tarnów.
Michel M., 2017, Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Nurt "Nowej Resocjalizacji", Polska Myśl Pedagogiczna, nr 3, doi: 10.4467/24504564PMP.17.006.7029, www.ejournals.eu/PMP [dostęp:12.01.2021].
Mokrzycki E., 2001, Bilans niesentymentalny, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, https://www.ipiss.com.pl/aktualnosci/narodowa-strategia-integracji-spolecznej [dostęp: 20.02.2021].
Niewiadomska A., 2005, Finansowanie sektora organizacji pozarządowych w Polsce [w:]
Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej, (red), M. Fic, Wyd. Maria, Nowa Ruda.
Pindel E., 2009, Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze pozbawienia wolności, [w:], Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, (red.), A. Jaworska, Impuls, Kraków.
Salamon L. M. i in, 2003, Global Civil Society, An Overview, Center for Civil Society Studies, Institute for Policy Studies. The John Hopkins University, Baltimore.
Shils E., 1994, Co to jest społeczeństwo obywatelskie? [w:] K. Michalski (red.) Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. SIW Znak, Kraków, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa.
Siciński A., 2002, Styl życia, kultura, wybór, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
Skorowski H., 2016,Zakochać się w regionie. Refleksje nad aksjologią regionalizmu, Warszawa.
Wnuk-Lipiński E., 2007, Meandry formowania się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. [w:] Chrześcijaństwo – świat – polityka, Nr 1 (2), Warszawa.

Published : 2021-12-27


Błaszczak, I., & Kaczmarczyk, W. (2021). Community actions of non-government organizations and their importance for the reintegration of the individuals at risk of social exclusion. Resocjalizacja Polska, (22), 331–346. https://doi.org/10.22432/rp.404

Iwona Błaszczak 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  Poland

dr nauk humanistycznych, adiunkt, wykładowca akademicki, trener, edukator dorosłych, dzieci i młodzieży. Pedagog i andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2019 Prodziekan do spraw dydaktyki na kierunku pedagogika Wydziału Nauk Społecznych SGGW, od 2019 roku Wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie. Specjalistka z zakresu: edukacji dorosłych w polskich i skandynawskich uniwersytetach ludowych oraz edukacji na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Członek Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia zrzeszającego "Top nauczycieli akademickich" w zakresie dydaktyki szkolnictwa wyższego "Faculty Row" w Nowym Jorku, Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Polskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, Członek Rady Fundacji "Dziecięcy Uśmiech", Polskiego Stowarzyszenia im Janusz Korczaka. Sekretarz Komisji Historycznej Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, ekspert Narodowego Instytutu Wolności.


Wojciech Kaczmarczyk 
Narodowy Instytutu Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  Poland

od 2017 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, a następnie Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. Przed rozpoczęciem pracy w administracji publicznej ponad 20 lat zajmował się tematyką społeczeństwa obywatelskiego pracując w organizacjach pozarządowych i realizując projekty obywatelskie. W latach 1999-2011 kierował współpracą międzynarodową w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Od 2007 roku asesor w programach edukacyjnych i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego m.in. dla Komisji Europejskiej, w Programie FIO, Programie Erasmus i funduszach norweskich. Zajmował się także tematyką społeczeństwa obywatelskiego od strony badawczej. W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a następnie studia podyplomowe kierowania zachowaniami w organizacjach na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu i studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych na Akademii im. L. Koźmińskiego. Członek Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.