Więziennictwo w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Karzącego z 1818 roku


Abstract

Charakterystyce poddano myśl teoretyczną i praktyczne rozwiązania w systemie (ach) penitencjarnych od XVI do I poł. XIX w. Szczegółowo omówiono Kodeks Karzący z 1818 r. w Królestwie Polskim, który zawiera szereg intersujących informacji z historycznego, prawnego i pedagogicznego punktu widzenia oraz pozwala na zagłębienie ówczesnej myśli i pragmatyki w zakresie istoty, rodzajów i znaczenia kary pozbawienia wolności oraz zasad na których miała się odbywać resocjalizacja osadzonych.


[1] Askenazy S., 1929, Łukasiński, t. 1–2, Warszawa.
[2] Barczyk A., Barczyk P., 1999, Wybrane zagadnienia z historii resocjalizacji, Kraków.
[3] Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., 1994, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa.
[4] Beccaria C., 1959, O przestępstwach i karach, Warszawa.
[5] Bentham J., 1958, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Warszawa.
[6] Bernardi A., 2007, Historia powszechna, t. V:, Epoka Augusta i Cesarstwo rzymskie, Warszawa.
[7] Bobrowska-Nowak W. (wybór i opracowanie) 1979, Materiały pomocnicze do pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczej, Katowice.
[8] Borowski S., 1938, Kodeks Stanisława Augusta, zbiór dokumentów, Warszawa.
[9] Chrobak S., 2008, Drogi nadziei – pedagogiczne intuicje księdza Bosko, „Szkoła Specjalna”, nr 3.
[10] Cian L., 2001, Wychowanie w duchu ks. Bosko, Warszawa.
[11] Czapów Cz., Jedlewski S., 1971, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa.
[12] Czerwiec M., 1958, Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więzienioznawstwa, Warszawa.
[13] Dzierożyński D., 1839, Uwagi nad prawem karnym polskim, „Themis Polska”, t. 8.
[14] Fierek H., Fierek-Kaźmierowska M., 1991, Dzieje opieki nad dzieckiem, Słupsk.
[15] Grochowski L., 1990, Początki nauczania dzieci upośledzonych i zorganizowanej opieki nad moralnie zaniedbanymi, [w:] S. Mauersberg (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, Warszawa.
[16] Haytler J., 1935, Fryderyk hrabia Skarbek (1797–1866) jako penitencjarysta, Warszawa.
[17] Howard J., 1777, State of the prisons in England and Wales with preliminary observations and an account of same Foreign prisons, Londyn.
[18] Howard J., 1789, 1791, One account of the principal lazarettos in Europe with various papers raletive to the plage: together further observations on same freign prisons and hispitals; and additional remarkes on the present state of those in Great Britain and Ireland, London.
[19] Hube R., 1830, Ogólne zasady prawa karnego, Lwów.
[20] Kaczyńska E., 1982, Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815–1914, Warszawa.
[21] Kaczyńska E., 1989, Ludzie ukarani. Więzienie i system kar w Królestwie Polskim 1814–1914, Warszawa.
[22] Kalinowski M., 2005, Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, Warszawa.
[23] Kalinowski M., Pełka M., 2003, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa.
[24] Kożuchowski A., 1925, O więzieniach, t. 1, Warszawa.
[25] Kulbaka J., 202, Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego, Warszawa.
[26] Lipiński S., 2008, Historia resocjalizacji nieletnich, w: Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną, red. J. Błeszyński, D. Baczała, J. Binnebesel, Łódź.
[27] Lucas K., 1827, Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier, Paris.
[28] Lucas K., 1830, Le système pénitentiare en Europe et aux Etats Unis, Paris.
[29] Lucas K., 1836, De la réforme des prisons, ou de la théorie de L’emprisonnement des ses prinicpes, de ses moyens est de ses conditions pratigues, Paris.
[30] Markiewicz J., 2006, Przestępstwa przeciwko rodzinie w Kodeksie kar Głównych i Poprawczych z 1847 roku, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL”, t. 2, z. 1.
[31] Mogilnicki A., 1907, Kary dodatkowe. Kary cielesne, kary hańbiące. Pozbawienie czcii praw, Warszawa.
[32] Mogilnicki A., 1925, Dziecko i przestępstwo, Warszawa.
[33] Moldenhawer A., 1866, O przeprowadzeniu odosobnienia w zakładach więziennych, t. 1–3, Warszawa.
[34] Mysłakowski P. (Wstęp i komentarz), 2009, Pamiętniki Fryderyka hrabiego Skarbka, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa.
[35] Nakwaski M., 1860, Études sur les divers systémes péninentiaires et projet d’un Congres International en Suisse, Geneve.
[36] Niedole dziecięce. Opracowanie zbiorowe wydane staraniem Miłośników Dziecięcego Wieku, 1882, Warszawa.
[37] Niemcewicz J.U., 1818, O więzieniach poprawczych czyli domach pokuty, rzecz krótka, Warszawa–Krzemieniec.
[38] Obraz królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, t 1: Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816–1828 (wstęp J. Leskiewiczowa, F. Ramotowska), Warszawa 1984.
[39] Ostterlof W., 1910, Prorok pedagogiki nowoczesnej – Henryk Pestalozzi, Warszawa.
[40] Pawlak K., 1997, Za kartami więzień i drutami obozów. Zarys dziejów więziennictwaw Polsce, Kalisz.
[41] Pestalozzi J.H., 1972, Pisma pedagogiczne, Wrocław.
[42] Potocki K., 1819, Projekt ogólnego i szczególnego polepszenia stanu i administracji więzień w Królestwie Polskim, Warszawa.
[43] Potocki K., 1819, 1929, Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego polepszenia administracji i stanu więzień publicznych, Warszawa.
[44] Rabinowicz L., 1933, Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa.
[45] Raś D., 2006, O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich. Propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku, Katowice.
[46] Raś D., 2011, Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku. Warunki życia, badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży, Kraków.
[47] Rostworowski E., 1956, Jakobin Józef Pawlikowski anonimowym autorem słynnych pism politycznych, „Kwartalnik Historyczny”, z. 2, s. 72 i n.
[48] Sellin T., 1946, Pioneering in peneleopy, The Amsterdam Houses of Corection in the XVI and XVII centuries, Philadelphia.
[49] Senkowska M., 1957, Raport Fryderyka Skarbka o warszawskim więzieniu śledczymz r. 1828, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 9.
[50] Senkowska M., 191, Kara więziennictwa w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, Instytut Historii PAN, Zakład Historii Państwa i Prawa, Ossolineum.
[51] Skarbek F., 1842, Considération générales sur le meilleur régime de prisons, Varsovie.
[52] Skarbek F., 1848, Idées générales sur la législation pénale dans ses rapports avec le système pénitentiaire, Bruxelles.
[53] Skarbek F., 1822, O poprawie moralnej winowajców w więzieniach, „Pamiętnik Warszawski”, t. 2, nr r, s. 170–199.
[54] Skarbek F., 1837, Pisma pomniejsze, t. 2: Pisma społeczne, Warszawa.
[55] Skarbek F., 1830, Zdanie sprawy z podróży po niektórych Krajach Europy z polecenia rządu odbytej w zamiarze zwiedzenia zakładów dla ubogich i więzień, Warszawa.
[56] Skarbek F., 1937, Pisma społeczne, Warszawa.
[57] Skarbek F., 1878, Pamiętniki, Poznań.
[58] Śliwowski J., 1958, Kodeks Karzący Królestwa Polskiego 1818 r. Historia jego powstania i próba krytycznej analizy, Warszawa.
[59] Śliwowski J., 1978, Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa.
[60] Smoleński W., 1901, Przyczyny upadku projektu Kodeksu Zamoyskiego, [w:] Pisma historyczne, t. 1, Kraków.
[61] Sójka-Zielińska K., 2005, Historia prawa, Warszawa.
[62] Tomasik E., 1976, Materiały z dziejów opieki nad społecznie niedostosowanymi, Warszawa.
[63] Urban B., Stanik J.M. (red.) 2008, Resocjalizacja, t. 1, Warszawa.
[64] Walczakiewicz F., 1898, Dzieje Instytutu Moralnej Poprawy Dzieci i Krótka Historia Kościoła w Mokotowie od założenia tegoż przez bractwo św. Benona do chwili obecnej, podług wiarygodnych źródeł i własnych osobiście dokonanych spostrzeżeń, Warszawa.
[65] Walczak-Żochowska A., 1988, Systemy postępowania z nieletnimi w państwach europejskich, Warszawa.
[66] Zajewski W., 19833, Józef Wybicki, Warszawa

Published : 2021-12-27


Kulbaka, J. (2021). Więziennictwo w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Karzącego z 1818 roku. Resocjalizacja Polska, (22), 61–79. https://doi.org/10.22432/rp.389

Jacek Kulbaka 
Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.