Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży – konteksty społeczne, szkolne i formalnoprawne[1] Benner, A.D., Kretsch N.,Paige Harden K., Crosnoe R., 2013, Academic Achievement as a Moderator of Genetic Influences on Alcohol Use in Adolescence, „Develop-mental Psychology”, Vol. 50, nr 4, s. 1170–1178.
[2] Bruno F., 1996, Zapobieganie [w:] Kompendium wiedzy o profilaktyce, t. 1, Warszawa.
[3] Cieciuch J., 2007, Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania, Wyd. UW, Warszawa.
[4] Dash K. i wsp., 1999, School-based prevention: critical components, Northeast CAPT Education Development Center.
[5] Dziewiecki M., 2021, Profilaktyka uzależnień dzisiaj, „Zeszyty Formacji Katechetów”, nr 2, s. 45–53.
[6] Gaś Z.B., 2006, Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa.
[7] Gibbs J., Bennett S., 1990, Together we can reduce the risk of alkohol and drug abuse among youth, Comprehensive Health Education Fundation Seattle.
[8] Górski S., 1985, Metodyka resocjalizacji, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
[9] Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L., 2015, Pozytywna i negatywna adaptacja dziecii młodzieży rodziców uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 28, s. 221–233.
[10] Grzelak S., Żyro D, 2021, Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa.
[11] Hawkins D.J., Catalano R.F., Miller J.Y., 1992, Risk and protective factors for alkohol and Rother drug problems In adolescence and Elary adulthood. Implications for substancje use prevention, „Psychological Bulletin”, nr 112(1), s. 64–105.
[12] Hussong A., Bauer D., 2008, Telescoped Trajectories from Alcohol Initiation to Disor--der in Children of Alcoholic Parents, „Journal of Abnormal Psychology”, nr 117(1), 63–78.
[13] Jędrzejko M., 2010, W poszukiwaniu źródeł nowych uzależnień – młode pokolenie w epoce zmiennych „wzorców” [w:] Człowiek i uzależnienia, red. M. Jędrzejko, D. Sarzała, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk–Warszawa.
[14] Kałdon B., 2003, Profilaktyka alkoholowa w szkole, Wydział Nauk Społecznych Filia KUL, Stalowa Wola.
[15] Kawczyńska-Butrym Z., 2011, Rodzina jako wartość w badaniach młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego, „Forum Socjologiczne”, nr 2, s. 277–296.
[16] Kliszek E., 2019, Rodzina wobec zagrożeń. Rodzina wobec szans, Difin, Warszawa.
[17] Malczewski A., 2017, Polska młodzież a substancje psychoaktywne, „Świat Problemów”, nr 4(291), s. 15–19.
[18] Marody M. i in., 2019, Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw Polaków w latach
1990–2018, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
[19] Mastalski J., 2007, Samotność globalnego nastolatka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków.
[20] Mayor F., 2001, Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa.
[21] McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H., 2005, Zagrożona młodzież, PARPA, Warszawa.
[22] Mellibruda J., 1998, Profilaktyka problemowa, „Remedium”, nr 6, s. 2–4.
[23] Okulicz-Kozaryn K., Raduj J., 2014, Borucka A., Picie alkoholu przez piętnastoletnią młodzież a praktyki wychowawcze rodziców, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, nr 12(1), s. 99–108, www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie.
[24] Okulicz-Kozaryn K., Pisarska A., 2007, Profilaktyka i wczesna interwencja [w:] Zapobieganie narkomanii w gminie. Zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, red. A. Hejda, K. Okulicz-Kozaryn, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa.
[25] Ostaszewski K., 2019, Teoretyczne podstawy profilaktyki szkolnej, [w:] Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, red. R. Porzak, Fundacja „Masz Szansę”, Lublin, s. 14–23.
[26] Ostaszewski K., 2014, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
[27] Ostaszewski K., Rustecka-Krawczyk A., Wójcik M., 2011, Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I–III, Wyd. IPiN, Warszawa.
[28] Ostaszewski, K., 2005, Nowe definicje poziomów profilaktyki, „Remedium”, Lipiec–Sierpień, s. 40–41.
[29] Ostaszewski, K., 2017, Edukacja w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym [w:] Edukacja zdrowotna: podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 437–455.
[30] Pilgrim C.C., Schulenberg J.E., O’Malley P.M. et all., 2006, Mediators and moderators of parental involvement on substance use: A national study of adolescents, „Prevention Science”, Vol. 7(1), s. 75–89.
[31] Ryk A., 2004, Pokolenie zmiany. Studium porównawcze wartości i perspektyw życiowych młodzieży włoskiej i polskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
[32] Rylke H., Tuszewski T., 2004, Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkołach, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce.
[33] Salamucha, A., 2017, Pojęcie profilaktyki (analiza semiotyczna), „Roczniki Pedagogiczne”, 8(4), s. 7–48.
[34] Sołtysiak T. (red.), 2005, Zagrożenia w wychowaniu i w socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania, AB, Bydgoszcz.
[35] Suwała M., 2010, Uzależnienie od nikotyny u dorosłych dzieci alkoholików, „Przegląd Lekarski”, nr 67, s. 875–878.
[36] Szempruch J., 2012, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Impuls, Kraków.
[37] Szukalski P., 2016, Rozwody we współczesnej Polsce – zróżnicowanie regionalne, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 1, s. 1–6.
[38] Szymańska J., 2002, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki, CMPPP, Warszawa.
[39] Urban B. (red.), 2002, Dewiacje wśród młodzieży, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
[40] Windle M., Spear L.P., Fuligni A.J., Angold A., Brown J.D., Pine D., Smith G.T., Giedd J., Dahl R.E., 2009, Transitions Into Underage and Problem Drinking, Summary of Developmental Processes and Mechanisms: Ages 10–15, „Alcohol Research and Health”, nr 32 (1), s. 30–40.
[41] Wojcieszek K., 2016, Międzygeneracyjna transmisja uzależnienia od alkoholu – przyczyny oraz możliwości zapobiegania, [w:] Rodzina a profilaktyka zaburzeń zachowania, red. Z.B. Gaś, Innovatio Press, Lublin, s. 129–146
[42] Wojcieszek K., 2019, Czynniki społeczno-kulturowe w profilaktyce szkolnej [w:] Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, red. R. Porzak, Fundacja „Masz Szansę”, Lublin, s. 34–45.
[43] Wojcieszek K., Porzak R., 2019, Budowanie społeczno-kulturowego wsparcia dla promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej, [w:] Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, red. R. Porzak, Fundacja „Masz Szansę”, Lublin, s. 171–176.
[44] Woynarowska B., 2005, Profilaktyka [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 4, s. 943–945, Żak, Warszawa
[27] Ostaszewski K., Rustecka-Krawczyk A., Wójcik M., 2011, Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I–III, Wyd. IPiN, Warszawa.
[28] Ostaszewski, K., 2005, Nowe definicje poziomów profilaktyki, „Remedium”, Lipiec–Sierpień, s. 40–41.
[29] Ostaszewski, K., 2017, Edukacja w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym [w:] Edukacja zdrowotna: podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 437–455.
[30] Pilgrim C.C., Schulenberg J.E., O’Malley P.M. et all., 2006, Mediators and moderators of parental involvement on substance use: A national study of adolescents, „Prevention Science”, Vol. 7(1), s. 75–89.
[31] Ryk A., 2004, Pokolenie zmiany. Studium porównawcze wartości i perspektyw życiowych młodzieży włoskiej i polskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
[32] Rylke H., Tuszewski T., 2004, Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkołach, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce.
[33] Salamucha, A., 2017, Pojęcie profilaktyki (analiza semiotyczna), „Roczniki Pedagogiczne”, 8(4), s. 7–48.
[34] Sołtysiak T. (red.), 2005, Zagrożenia w wychowaniu i w socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania, AB, Bydgoszcz.
[35] Suwała M., 2010, Uzależnienie od nikotyny u dorosłych dzieci alkoholików, „Przegląd Lekarski”, nr 67, s. 875–878.
[36] Szempruch J., 2012, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Impuls, Kraków.
[37] Szukalski P., 2016, Rozwody we współczesnej Polsce – zróżnicowanie regionalne, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 1, s. 1–6.
[38] Szymańska J., 2002, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki, CMPPP, Warszawa.
[39] Urban B. (red.), 2002, Dewiacje wśród młodzieży, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
[40] Windle M., Spear L.P., Fuligni A.J., Angold A., Brown J.D., Pine D., Smith G.T., Giedd J., Dahl R.E., 2009, Transitions Into Underage and Problem Drinking, Summary of Developmental Processes and Mechanisms: Ages 10–15, „Alcohol Research and Health”, nr 32 (1), s. 30–40.
[41] Wojcieszek K., 2016, Międzygeneracyjna transmisja uzależnienia od alkoholu – przyczyny oraz możliwości zapobiegania, [w:] Rodzina a profilaktyka zaburzeń zachowania, red. Z.B. Gaś, Innovatio Press, Lublin, s. 129–146
[42] Wojcieszek K., 2019, Czynniki społeczno-kulturowe w profilaktyce szkolnej [w:] Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, red. R. Porzak, Fundacja „Masz Szansę”, Lublin, s. 34–45.
[43] Wojcieszek K., Porzak R., 2019, Budowanie społeczno-kulturowego wsparcia dla promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej, [w:] Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, red. R. Porzak, Fundacja „Masz Szansę”, Lublin, s. 171–176.
[44] Woynarowska B., 2005, Profilaktyka [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 4, s. 943–945, Żak, Warszawa

Published : 2021-12-27


Szempruch, J. (2021). Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży – konteksty społeczne, szkolne i formalnoprawne. Resocjalizacja Polska, (22), 45-59. https://doi.org/10.22432/rp.388

Jolanta Szempruch 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.