Social readaptation of adolescents addicted to psychoactive drugs


Abstract

This paper discusses selected therapeutic and rehabilitation activities included in the scope of healthcare provided within the “Nadzieja” Catholic Youth Education and Therapy Centre in Bielsko-Biała. Therapeutic and rehabilitation activities are focused also on social readaptation. Support in social re-adaptation of persons temporarily isolated from their natural environment should be one of significant social issues. In general, persons addicted from various psychoactive substances or those who got in trouble with the law originate from dysfunctional environment, marked with social awkwardness or dysfunctionality of family functions. Thus taking specific actions aimed at re-adaptation of such persons to life in community may prevent them from getting in trouble with the law again or from developing the sense of social exclusion. Nowadays the significant role of work, as well as general and professional education are mphasised as the basic factors for social re-adaptation. Other important aspects include preventing addictions, promotion of healthy lifestyle, ergotherapy, art therapy, sports activity, and cultural activity. In many addiction treatment centres and corrective centres there are also special programmes of social re-adaptation by means of charity work or support for social initiatives.


Keywords

social re-adaptation; social re-adaptation programmes; addiction; psychoactive substances; social exclusion

Ambrozik W., 2008, Proces readaptacji społecznej i jego istota, [w:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, vol. 2, (eds.) B. Urban, J. M. Stanik, PWN, Warszawa.
Bałandynowicz A., 2019, Postantropologiczny i reifikacyjny model resocjalizacji nieletnich w Polsce, [in:] Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie. Teoria i praktyka, (eds.) M. Filipowicz, J. Latała, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Bębas S., 2015, Rola religii w procesie resocjalizacji, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń.
Cekiera C., 1993, Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Chlewiński Z., 1987, Postawy a cechy osobowości, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Cembala M., 2020, Wpływ ergoterapii na osobowość i relacje interpersonalne wychowanków Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”, niepublikowana praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. ATH dr hab. Anny Zawady.
Deka R., 2017, Readaptacja społeczna skazanych jako jeden z warunków bezpieczeństwa społeczności lokalnych, [in:] Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych, (eds.) P. Frąckowiak, M. Szykut, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń.
Dziewiecki M., 2001, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce.
Florczykiewicz J., 2013, Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego – implikacje do resocjalizacji przez sztukę, [in:] Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, (ed.) T. Rudowski, Wyd. ENETEIA, Warszawa.
Giddens A., 2004, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Gołębiowski A., 2012, Rozwój duchowy jako integralny element procesu terapii choroby alkoholowej, [in:] Mężczyzna w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, (eds.) K. Gąsior, T. Sakowicz, A. Slodička, Oficyna Wydawnicza „Ston 2”, Kielce.
Grudziewska E., Lewicka A., 2011, Skuteczność arteterapii w pracy z nieletnimi z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, [in:] Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, (eds.) W. Karolak, B. Kaczorowska, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
Hałas E., 2007, Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Juklaniuk A., 2006, Wolontariat jako forma integracji społeczności lokalnej, „Dyrektor Szkoły”, nr 7.
Konopczyński M., 2015, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Książek A., 2011, Czas na twórczość. Warsztaty arteterapeutyczne jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
Kulczycki M., 1990, Arteterapia i psychologia kliniczna, „Arteterapia III. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, 57.
Makurat F., 2007, Rola sportu w procesie resocjalizacji, [in:] Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, (eds.) G. Chojnacka-Szawłowska, B. Pastwa-Wojciechowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Mariański J., 1990, W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno-pastoralne, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Nawrot J., 1973, Ergoterapia w wychowaniu dziecka upośledzonego fizycznie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
Rudowski T., 2007, Arteterapia – inspiracje i wartości, IPSiR UW, Warszawa.
Rudowski T., 2013, Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, Wydawnictwo ENETEIA, Warszawa.
Sidor T., 1977, Sport i rekreacja ruchowa jako czynnik w profilaktyce resocjalizacyjnej, [in:] Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, (eds.) F. Kozaczuk, B. Urban, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
Ward T., Stewart C., 2003, Criminogenic needs and human needs: a theoretical model, „Psychology, Crime and Law”, June, 9(2).
Woydyłło E., 1991, Początek drogi, Instytut Psychiatrii i Neurologii: Fundacja im. Stefana Batorego. Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień, Warszawa.
Zawada A., 2013, Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Published : 2021-09-24


Zawada, A. (2021). Social readaptation of adolescents addicted to psychoactive drugs. Resocjalizacja Polska, (21), 487–504. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.27

Anna Zawada  azawada@ath.bielsko.pl
University of Bielsko-Biala  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.