Nadzór sądowy nad procesem resocjalizacji więźniów w polskim systemie penitencjarnym


Abstract

In the Polish penitentiary system, penitentiary judges supervise the legality and correctness of executing solitary confinement sentences and temporary detention. An analysis of the regulations defining the scope of this supervision leads to the conclusion that its exercise requires, above all, proficiency in interpreting and applying the law, e.g. for assessing the legality of the prison administration’s conduct or in explaining the correct application of specific provisions. The full scope of penitentiary supervision, however, is co-created by tasks that confront penitentiary judges with the necessity of having the competence to assess the correctness of the implemented change-forming interventions towards the detainees. This raises the question of the legitimacy and capacity of penitentiary judges to implement penitentiary supervision to such a broad extent. In the search for answers, opinions of penitentiary educators were obtained regarding the actual areas of supervision exercised by penitentiary judges, the ways in which it is exercised, and the expectations of educators regarding penitentiary supervision, taking into account the process of social rehabilitation implemented by them.


Keywords

penitentiary supervision; social rehabilitation of prisoners; legality of imprisonment; validity of punishment; penitentiary judge

Bakulin V., 2017, Control and supervision over penitentiary systems in France and the USA, „Astra Salvensis”, Vol. 5, nr 10.
Byrne J. M., 2020, The Effectiveness of Prison Programming: A Review of the Research Literature Examining the Impact of Federal, State, and Local Inmate Programming on Post-Release Recidivism, „Federal Probation”, Vol. 84, nr 1.
Chmielewski K., Pająk M., 2015, Zasada humanitaryzmu w krajowych i międzynarodowych standardach prawa penitencjarnego, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, t. 5.
Ferran N., 2014, La personne détenue encore à la recherche de son juge en France, „Déviance et Société”, Vol. 38(4).
Hardwick N., 2016, Inspecting the prison, [w:] Handbook on Prisons, 2nd ed., (red.) Y. Jewkes, J. Bennett, B. Crewe, Routledge, Abingdon, Oxon.
Harding R., 2007, Insppecting prisons, [w:] Handbook on Prisons, (red.) Y. Jewkes, Willan Publishhing, Portland, Oregon.
Kalisz T., 2008, Charakter prawny i teleologiczne podstawy koncepcji sędziowskiego nadzoru penitencjarnego, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. 23, AUW No 3068.
Kalisz T., 2010, Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Kalisz T., 2014, Penitentiary supervision — the Polish model of ensuring the legal and correct performance of imprisonment, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. 36, AUWr No 3631.
Latessa E. J., Pompoco A. R., Lugo M., Sullivan C., 2015, Evaluation of Ohio’s Prison Programs. University of Cincinnati Corrections Institute, Ohio.
Machel H., 2007, Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej, [w:] Resocjalizacja, t. 2,(red.) B. Urban, J. M. Stanik, PWN, Pedagogium, Warszawa.
Niełaczna M., 2010/2011, Nadzór penitencjarny w poznańskim okręgu sądowym. Raport z badań pilotażowych, „Biuletyn PTK”, nr 19.
Ostrowska K., 2008, Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności z psychologii, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
Owers A., 2010, Prison Inspection and the Protection of Prisoners’ Rights, „Pace Law Review”, Vol. 30(5).
Sztuka J., 2018, Perspektywa efektywności w resocjalizacji, „Studia Pedagogia Ignatiana”, Vol. 21, nr 1.
Ustawa 1997, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, art. 32 (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 523, 568).
Ustawa 2010, ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 o Służbie Więziennej, art. 2.2, pkt 1 (Dz.U. z 2010 r. Nr 79 poz. 523).
Ustawa 2016, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 55 ust. 1 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
Zimecka-Kroll D., 2010, Nadzór penitencjarny w Polsce. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy Raporty Ekspertyzy, Nr 4/2010.
Readaptacja 2014, Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, Informacja o wynikach kontroli NIK, KPB-4101-006-00/2014, nr ewid.177/2015/p/14/044/KPB, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9730,vp,12100.pdf. (dostęp: 07.03.2020).
Wiktorska P., 2016, Opinia w sprawie funkcjonowania sądów penitencjarnych w Polsce i wybranych państwach europejskich, IWS, Warszawa, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS_Wiktorska-P._Opinia-dot.-s%C4%85d%C3%B3w-penitencjarnych.pdf (dostęp: 23.12.2020).

Published : 2021-09-24


Łapiński, P. (2021). Nadzór sądowy nad procesem resocjalizacji więźniów w polskim systemie penitencjarnym. Resocjalizacja Polska, (21), 401–415. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.23

Piotr Łapiński  piotr.lap@interia.pl
Higher School of Criminology and Penitentiary Science in Warsaw  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.