Professional burnout of police officers and their self-esteem


Abstract

Speaking about the life of a police officer and their professional work we touch the issue that is unknown to the average citizen, because the role of an officer results from the specific position of the police in the state and the social expectations related to ensuring order and public safety. The servant nature of work in this profession, as well as the existing significant social pressure towards achieving effectiveness in fighting against crime is a source of a sense of burden, numerous tensions and sometimes frustration (Hanausek 1996). The psychophysical strain related to the duty, the threat to cherished values, especially health and life, causes an accelerated process of professional burnout among police officers. An extremely important role in counteracting these negative phenomena is played by their belief in their own strengths and abilities, the conviction that they have the necessary personal resources to meet the expectations of both society and their superiors. The significance of this issue requires systematic research and analysis in order to undertake adequate countermeasures on this basis. This article is an attempt to present current data on professional burnout of police officers in the context of their self-esteem. In the research falling within the paradigm of quantitative research, a diagnostic survey carried out using the questionnaire technique was used. A significant relationship between the variables studied was found. The results indicate a high level of professional burnout of police officers in all its aspects, as well as their relatively low self-esteem.


Keywords

police officers; workload; burnout; self-esteem

Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J., 2005, Wypalenie zawodowe, „Postępy psychiatrii i neurologii”, 14.
Bandura A., 1998, Self-efficacy, [in:] Encyclopedia of Human Behavior, vol. 4, (ed.) V.S. Ramachandran, Academic Press, New York.
Badura-Madej W., 1999, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
Bańka, A., 1996, Psychopatologia pracy, Gemini, Poznań.
Bartkowiak G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
Bera R., 2019, Tranzycja byłych wojskowych na rynek pracy a ich zasoby osobiste, Wyd. UMCS, Lublin.
Bera S., 2020, Uwarunkowania wypalenia zawodowego pilotów wojskowych służących w wojskowych misjach zagranicznych (maszynopis pracy doktorskiej w Akademii pedagogiki Specjalnej), Warszawa.
Bielecki, J., 2008, Hierarchia wartości, typ religijności a style radzenia sobie ze stresem u misjonarzy, „Edukacja, Teologia i Dialog”, 5.
Bilska E., 2004, Jak Feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego, „Niebieska Linia”, 4.
Burisch M., 1989, Das Burnout-Syndrom – Theorie der inneren Erschöpfung. 2. Auflage. Berlin-Heidelberg: Springer.
Chmiel N., 2003, Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Chodkiewicz J., 2005a, Zasoby osobiste w rozwoju człowieka, part I, „Remedium”, 1.
Chodkiewicz J., 2005b, Zasoby osobiste w rozwoju człowieka, part II, „Remedium”, 5.
Chrzanowska I., 2004, Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Czuba B., 2018, Świat utracony, świat przeżywany… Zasoby wykorzystywane przez weteranów w radzeniu sobie z traumą wojenną, Wydawnictwo WAT, Warszawa.
Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., 2004, Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawnictwo IMP, Łódź.
Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., 2008, Samoocena i jej pomiar: Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
Fengler J., 2000, Pomaganie męczy – Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Gindrich P., 2011, Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Hanausek T., 1996, Ustawa o Policji. Komentarz, Zakamycze, Kraków.
Karney J., 2007, Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., 2011, Współczesny nauczyciel – studium wypalenia zawodowego, UMCS, Lublin.
Korlak-Łukasiewicz, A., 2001, Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych, „Praca Socjalna”, 4.
Kościelak R., 2010, Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
Łukasik I.M., 2013, Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą. Eksperyment pedagogiczny w przestrzeni akademickiej, UMCS, Lublin.
Mądrzycki T., 2002, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Maslach Ch., Leiter M.P., 2010, Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Mądrzycki T., 1996, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Ogińska-Bulik N., 2006, Stres zawodowy w zawodach usług społecznych, Difin, Warszawa.
Pines A.M., Aronson,E., 1988, Career burnout: Causes and cures, Free Press, New York.
Reykowski J., 1982, Z zagadnień psychologii motywacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Rudnicka M., 2016, Ogólna charakterystyka policji jako formacji uzbrojonej i umundurowanej oraz jej wielowymiarowość, „De Securitate et Defensione, “O Bezpieczeństwie i Obronności”, 2(2).
Santinello M., 2014, Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Link. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
Schaufeli W.B., Enzmann D., 1998, The burnout companion to study and practice: A critical analysis, Taylor & Francis, Philadelphia.
Sęk H. (ed.), 1996, Wypalenie zawodowe: psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania, Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań.
Stawecka A., 2014, Obraz siebie. Projekcje twórcze w wytworach plastycznych dzieci przewlekle chorych, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Strelau J., 2000, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Szmagalski J., 2004, Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
Szmagalski J., 2008, Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, IRSS, Warszawa.
Terelak J., 2007, Człowiek i stres (wyd. III – poprawione i rozszerzone „Stresu psychologicznego”), Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
Tucholska S., 2009, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Wiatrowska A., 2019, Style radzenia sobie ze stresem a samoocena kobiet z zaburzeniami odżywiania, „Annales” sec. J (Pedagogia-Psychologia), 31, 2.
Wierzejska J., 2017, Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zbyrad T., 2009, Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów. Raport z badań, KUL, Stalowa Wola.
Zbyrad T., 2014, Pracownicy socjalni. Od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu. Studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego, Wydawnictwo UP, Kraków.

Published : 2021-09-23


Nowosad, K. (2021). Professional burnout of police officers and their self-esteem. Resocjalizacja Polska, (21), 247-266. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.15

Katarzyna Nowosad  katarzyna.nowosad@poczta.umcs.lublin.pl
Maria-Curie Sklodowska University in Lublin  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.