Russification of the penitentiary system in the Kingdom of Poland after the January Uprising in 1863


Abstract

The suppression of the January Uprising in 1863 increased the repression of the tsarist invader against the society in the Kingdom of Poland. The intensification of Russification activities, apart from all areas of social life, also included the penitentiary system. The history of this system after the loss of the autonomy of the Kingdom, which came to be called the Vistula Land, is so far known only fragmentarily. The basic barrier to researching this period are the preserved archival sources, which were largely produced in Russian. For the purposes of this article, an analysis of the most important elements constituting the basis of the penitentiary system at that time was conducted, i.e. penitentiary legislation, organization of the prison system, basic means of penitentiary interaction on prisoners and prison staff.


Keywords

Kingdom of Poland; January Uprising; Russification; penitentiary system

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Rząd Gubernialny Łomżyński, sygn. 1368.
Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Wojskowo-Policyjny sygn. 263, 2989, 3085.
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Naczelnik Powiatu Kaliskiego, Wydział Administracyjny, sygn. 235, 816.
Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 10391.
Archiwum Państwowe w Lublinie, Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski, sygn. 1554.
Archiwum Państwowe w Płocku, Komisja Wojewódzka i Rząd Gubernialny Płocki, sygn. 130, 155, 246; 249, 259, 260.
Bartoszewicz K., 1916, Utworzenie Królestwa Kongresowego, Nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., Kraków.
Bedyński K., 1994, Duszpasterstwo więzienne w Polsce. Zarys historyczny, First Business College, Warszawa.
Czołgoszewski J., 2014a, Zsyłka więźniów Królestwa Polskiego na Sybir w latach 1843–1865, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 82.
Czołgoszewski J., 2014b, Organizacja więziennictwa i służba więzienna w Królestwie Polskim (1815–1868), „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 85.
Czołgoszewski J., 2016, Służba więzienna w Królestwie Polskim (1815–1868), [w:] Przestępstwo, kara więzienia na przestrzeni dziejów, (red.) A. Purat, A. Wedeł-Domaradzka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Demidowicz T., 1999, Zakłady karne w Królestwie Kongresowym 1815–1830, [w:] W kręgu zainteresowań naukowych profesora Tadeusza Mencla, (red.) A. Koprukowniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Górak A., 2015, Zarządzanie więziennictwem w Królestwie Polskim (1867–1918) na przykładzie guberni lubelskiej, „Res Historica”, nr 40.
Gwardiak J., 1989, Łomżyńskie więzienie gubernialne (1892–1917), „Studia Łomżyńskie”, t. 2.
Instrukcya, 1859, Instrukcya dla więzień i zakładów karnych Królestwa Polskiego, Drukarnia S. Orgelbranda, Warszawa.
Instrukcya, 1868, Instrukcya dla strażników więziennych, dnia 4 (16) marca 1853 r., No 3, Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego: Wydział Spraw Wewnętrznych, cz. VI, O aresztach i więzieniach, t. 2, Drukarnia J. Jaworskiego, Warszawa.
Instrukcya więzienna, 1868, Instrukcya więzienna, Annex do Nr. 1-go, Decyzya zatwierdzająca ogólną instrukcyę więzienną, dnia 17 września 1823 r., No 1. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego: Wydział Spraw Wewnętrznych, cz. VI, O aresztach i więzieniach, t. 1, Drukarnia S. Orgelbranda, Warszawa.
Kaczyńska E., 1989, Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, PWN, Warszawa.
Kaczyńska E., 1991, Syberia: największe więzienie świata (1815–1914), Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, Warszawa.
Leończyk S., 2018, Cmentarze polskie na Syberii XIX–XXI w., „Łódzkie Studia Teologiczne”, t. 27, nr 4.
Ludwiczak P., 2018, Prawo karne Królestwa Polskiego w latach 1815–1905 a sprawowanie kultu religijnego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 70, z. 1.
Massalski A., 2000, Miejsce pokuty i poniżenia. Instytut Księży Zdrożnych (1853–1863) i więzienie rosyjskie (1886–1914) na Świętym Krzyżu, [w:] Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, (red.) D. Olszewski, R. Gryz, Kielce.
Odezwa, 1868, Odezwa objawiająca decyzyę Namiestnika Królestwa, wyznaczającą fundusz na płacę dla Nauczycieli w czterech głównych szkółkach więziennych, w których małoletni przestępcy nauki pobierają, No 5, dnia 8 (20) marca 1856 r., Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego: Wydział Spraw Wewnętrznych, cz. VI, O aresztach i więzieniach, t. IV, Drukarnia S. Orgelbranda, Warszawa.
Osoba A., 2001, Z dziejów polskiej dziewiętnastowiecznej myśli penitencjarnej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 32–33.
Osoba A., 2007, Więzienie na Zamku Lubelskim w latach 1824–1915, [w:] Z dziejów więzienia w Lublinie, (red.) T. Radzik, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, Lublin.
Ossibach-Budzyński A., 2016, Pawiak. Więzienie polityczne 1880–1915, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Przepisy, 1868, Przepisy o karności domowej więźni, dnia 23 czerwca (5 lipca) 1853 r., No 2. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego: Wydział Spraw Wewnętrznych, cz. VI, O aresztach i więzieniach, t. III, Drukarnia J. Goldmana, Warszawa.
Senkowska M, 1961, Kara więzienia w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Skarbek F., 1841, O więzieniach i stanie ich w kraju naszym, „Biblioteka Warszawska” t. II.
Skoczek T. (red.), 2014, Cytadela Warszawska. X i XI Pawilon. Brama Bielańska, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa.
Śliwowski J., 1958, Kodeks karzący Królestwa Polskiego (1818 r.): historia jego powstania i próba krytycznej analizy, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
Śliwowski J., 1982, Prawo i polityka penitencjarna, PWN, Warszawa.
Ukaz, 1868, Ukaz o przeznaczanie Oficerów dymissyonowanych na Nadzorców więzień, dnia 24 Listopada 1852 r., No 2. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego: Wydział Spraw Wewnętrznych, cz. VI, O aresztach i więzieniach, t. II, Drukarnia J. Jaworskiego, Warszawa.
Walczak S., 1972, Prawo penitencjarne – zarys systemu, PWN, Warszawa.
Woźnica B., 2008, Więzienie na prostej, Biała Podlaska.
Инструкция смотрителю губернскаго тюремнаго замка, 1857, Приложение къ статье 96, Свод Законов Российской Империи, повелением Государя Императора Николая Первого составленный, Типография Втораго Отделения Собственной Его Императорскаго Величества Канцеларии, Санкт Петербургъ, t. XIV.
Объ учреждении губернской тюремной инспекции, № 6653, 21 Марта 1890, Полное собрание законовъ Российской империи, собрание третие, т. X, 1890, Санктпетербургъ 1895.
Объ устройстве управлений отдельными местами заключения гражданскаго ведомства и тюремной стражи, № 4593, 15 Июня 1887, Полное собрание законовъ Российской империи, собрание третие, т. VII, Санктпетербургъ 1888.
Обзоръ Варшавской губернии: 1876, 1895, 1896.
Обзоръ Седлецкой губернии: 1903, 1904, Печатано въ типографии Губернскаго Правления, гор. Седлецъ.
О мъстномь заведываниu тюремною частью въ губернияхъ Царства Польскaго, № 10568, 2 Мая 1894, Полное собрание законовъ Российской империи, собрание третие, т. XIV, Санктпетербургъ 1898.
Отчетъ по Главному Тюремному Управлению за 1909 годъ, Приложение къ журналу „Тюремный Вестникъ” № № 4 и 5 за 1911 г., Типо-литография С.-Петербургской тюрмы, С.-Петербургъ 1911.
Славинский Н.В., 2009, Создание Главного тюремного управления Министерства внутренних дел Российской империи, „Общество и Право” 2009, nr 3 (25).
Список чинов Тюремного ведомства (Исправлено по 1 Июня 1914 г.), Министерство Юстиции, Приложение к № 8–9 журнала „Тюремный Вестникъ” за 1914 г., Типо-Литография С.-Петербургской тюрмы, С.-Петербургъ 1914.
Список чинов Тюремного ведомства, „Тюремный Вестникъ”, 1899, Приложение к № 6, Министерство Юстиции, Типография С.-Петербургской тюрмы, С.-Петербургъ.
„Тюремный вестник”, 1910, № 5, Издание Главнаго Тюремнаго Управления, годъ XVIII, Типо-литография С.-Петербургской тюрмы, С.-Петербургъ, Май.
Уставъ о содержащихся подъ стражей, (т. 14 св. зак., по продол. 1902 г.), составилъ Казанский Губернский Тюремный Инспекторъ А.Н. Рябчиковъ, Лито-типография Л.П. Антонова, Казань 1903.
Уставъ о ссыльныхъ, 1857, Свод Законов Российской Империи, повелением Государя Императора Николая Первого составленный, Типография Втораго Отделения Собственной Его Императорскаго Величества Канцеларии, Санкт Петербургъ, t. XIV

Published : 2021-09-23


Czołgoszewski, J. (2021). Russification of the penitentiary system in the Kingdom of Poland after the January Uprising in 1863. Resocjalizacja Polska, (21), 155-173. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.10

Jerzy Czołgoszewski  jerzy.czolgoszewski@uwm.edu.pl
University of Warmia and Mazury in Olsztyn  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.