From isolation to partnership in social rehabilitation – in search of an optimal model of cooperation with families in the process of social rehabilitation of juveniles


Abstract

For a long time pedagogy has seen the family as a source of disorders. However, the state of modern knowledge based on scientific evidence(evidence-based practice) makes us consider the family as a source of resources that can be used in the process of social rehabilitation. This is confirmed by experience from the field of social work, where various forms of cooperation are applied which causes an increase in its hidden potential. However, this idea is poorly rooted in the domestic practice of social rehabilitation. In this text, the author refers to reasons for the absence of parents and presents the possibility of including parents in the process of social rehabilitation of juveniles.


Keywords

family; social rehabilitation; cooperation; system; program

Allen R. I., Petr C. G., 1998, Rethinking family-centered practice, „American Journal of Orthopsychiatry”, Vol. 68(1).
Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Andrzejewski M., 1997, Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny, Media Rodzina, Poznań.
Antonovsky A., 2005, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
Berg I. K., Steiner T., 2003, Children’s Solution Work, Norton Professional Books, New York.
Będkowska-Heine W., 2008, Konsultacja rodzinna jako środek stymulujący resocjalizacje, [w:] Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej, (red.) A. Szecówka, B. Koukola, P. Kwiatkowski, Wydawnictwo Atla, Wrocław.
Biernat T., Przeperski J., 2015, Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: centrum dla rodzin, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
Bronfenbrenner U., 1988, Dwa światy wychowania – USA i ZSRR, PWN, Warszawa.
Cierpka A., 2003, Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny, [w:] Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej, (red.) A. Jurkowski, WIP PAN, Warszawa.
Dąbrowska A., 2014, Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno-wychowawczej z nieletnimi, PWN, Warszawa.
Dmitrieva K., Monahan C., Cauffman E., Steinberg L., 2012 Arrested development: The effects of incarceration on the development of psychosocial maturity, „Development and Psychopathology”, Vol. 24(3).
Fudała J., 2015, Motywowanie do zmiany zachowań – poradnik dla osób pomagających, Wydawnictwo Remedium, Warszawa.
Junnik W. (red.), 2011, Resilience. Teoria – badania – praktyka, ParpaMedia, Warszawa.
Karp N., 1993, Collaboration with Familie: From Myth to Reality, „Journal of Emotional and Behavioral Problems”, Vol. 1.
Klein N.C., Alexander J.F., Parsons B.V., 1977, Impact of Family Systems Intervention on Recidivism and Sibling Delinquency: A Model of Primary Prevention and Program Evaluation, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, Vol. 45(3).
Kołakowska-Przełomiec H., 1977, Przestępczość i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Konaszewski K., Kwadrans Ł., 2018, Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Konopczyński M., 1996, Twórcza resocjalizacja, Editions Spotkania, Warszawa.
Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
Konopczyński M., 2013, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych – refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Warszawa.
Krasiejko I., 2019, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia, Engram, Warszawa.
Krasiejko I., Bewz H., 2018, Podejście familio centryczne w pracy socjalnej z rodziną na przykładzie wybranych działań podejmowanych w Polsce i na Ukrainie, „Rocznik Polsko-Ukraiński”, t. 19.
Kulesza M., 2015, Zasoby rodzinne – nowa perspektywa podejścia do rodziny w obszarze diagnostyki i poradnictwa psychopedagogicznego, „Studia nad Rodziną UKSW”, nr 1(36).
Kupiec H., 2019, Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany w warunkach placówki resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Kusztal J., 2009, System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Lachowska B., 2014, Pozytywna psychologia rodziny – w teorii i praktyce, [w:] Psychologia rodziny, (red.) I. Janicka, H. Liberska, PWN, Warszawa.
Lloyd E., 1999, Parenting Matters: What Works in Parenting Education?, The National Academies Press, Washington.
Moggia D., 2020, Różnorodność i pluralizm terapii postmodernistycznych, [w:] Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania, (red.) A. Gulczyńska, I. Rotberg, Engram, Warszawa.
Muskała M., 2016, „Odstąpienie od przestepczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Opora R., 2016, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Ostrowska K., 2008, Psychologia resocjalizacyjna, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
Ostrowska K., 2010, Warunki pozytywnej resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, (red.) K. Biel, M. Sztuka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
Przeperski J., 2017, Przemiany w systemie opieki i wsparcia rodziny z dziećmi. Perspektywa paradygmatu familiocentrycznego, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(64).
Rhoades E.A., 2010, Toward family-centered practice, [w:] Auditory-verbal Practice: Family Centered Early Intervention, (red.) E. A. Rhoades, J. Duncan, Charles C Thomas Pub Ltd, Springfield.
Rhoades E., Duncan J., 2016, Auditory-verbal Practice: Family Centered Early Intervention, Charles C Thomas Pub Ltd, Springfield.
Savignac J., 2009, Families, youth and delinquency: the state of knowledge, and family-based juvenile delinquency prevention programs, National Crime Prevention Center, Ottawa.
Shanahan R., di Zerega M., 2016, Identifying, Engaging, and Empowering Families: A Charge for Juvenile Justice Agencies, Vera Institute of Justice, Washington.
Siemionow J., 2014, Praca czy współpraca z rodzicami wychowanków MOW – propozycje rozwiązań, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1 (3).
Sobczak S., 2007, Cele resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja, t. 1, (red.) B. Urban, J. M. Stanik, PWN, Warszawa.
Sołowiej J., 1978, Rodzina a proces resocjalizacji nieletnich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Gdańsk.
Stelmaszuk W.Z. (red.), 1999, Nowe spojrzenie na rodzinę, [w:] Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, Warszawa.
Szczepkowski J., 2010, Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Szczepkowski J., 2016, Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Walęcka-Matyja K., 2014, Role i funkcje rodziny, [w:] Psychologia rodziny, (red.) I. Janicka, H. Liberska, PWN, Warszawa.
Ward T., 2002, Good Lives and the Rehabilitation of Offenders: Promises and Problems, „Aggression and Violent Behavior”, Vol. 7 (5).
Ward T., Maruna S., 2007, Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm, Routledge, London–New York.
Wysocka E., 2015, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
Wysocka E., 2019, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Published : 2021-09-23


Barczykowska, A. (2021). From isolation to partnership in social rehabilitation – in search of an optimal model of cooperation with families in the process of social rehabilitation of juveniles. Resocjalizacja Polska, (21), 51-68. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.04

Agnieszka Barczykowska  abarczyk@amu.edu.pl
Adam Mickiewicz University in Poznań  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.