Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie


Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy poziom poczucia koherencji łączy się ze stylami radzenia sobie ze stresem w grupie osób badanych. Założono, że w grupie młodzieży nieprzystosowanej poczucie koherencji będzie korelowało pozytywnie ze strategiami radzenia sobie ze stresem opartymi na rozwiązywaniu problemów oraz poszukiwaniu kontaktów towarzyskich, natomiast negatywnie ze strategiami opartymi na ujawnianiu emocji. W badaniach zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SoC-29) i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) W grupie młodzieży nieprzystosowanej współczynniki korelacji wskazują na umiarkowany, dodatni związek poczucia koherencji i jego trzech komponentów: poczucia zrozumiałości, poczucia zaradności, poczucia sensowności ze stylem skoncentrowanym na zadaniu. Wystąpiła również korelacja dodatnia pomiędzy ogólnym poczuciem koherencji a poszukiwaniem kontaktów towarzyskich. Istotne statystycznie współczynniki korelacji otrzymano również między stylem skoncentrowanym na emocjach a ogólnym poczuciem koherencji i jego trzema składnikami.

Słowa kluczowe

poczucie koherencji; młodzież; nieprzystosowanie społeczne

Antonovsky A., 1995, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Wydawnictwo Fundacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Endler N.S., Parker J.D.A., 1994, Assessment of Multidimensional Coping: Task, Emotion and Avoidance Strategies, „Psychological Assessment”, 6.

Endler N.S., Parker J.D.A., 1992, Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation., „Journal of Personality and Social Psychology”, 58(5).

Jelonkiewicz I., Kosińska-Dec K., 2001, Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem: empiryczna analiza kierunku zależności, „Przegląd Psychologiczny”, 44(3).

Kasperek-Zimowska B., Chądzyńska M., 2011, Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem wśród rodziców dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii, „Psychiatria Polska”, 45(5).

Kosińska-Dec K., Jelonkiewicz I., 1997, Poczucie koherencji a style radzenia sobie, „Psychologia Wychowawcza”, 3.

Lazarus R.S., 1986, Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne”, 3.

Lazarus R.S., 1993, Coping theory and research: Past present and future, „Psychosomatic Medicine”, 55.

Lazarus R.S., Folkman S., 1984, Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York.

Masten A.S., Obradovic J., 2006, Competence and resilience in development, „Annals New York Academy of Sciences”, 1094.

Nowak B.M., 2012, Rodzina w kryzysie: studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Płaczkiewicz B., Tucholska S., 2009, Poczucie koherencji a zachowania zaradcze młodzieży, „Studia Psychologica”, 9.

Rynkiewicz-Andryśkiewicz M., Andryśkiewicz P., Curyło M., Czernicki J., 2014, Analiza przydatności oceny poziomu poczucia koherencji w chorobach somatycznych i psychicznych, „Medical Review”, nr 4.

Zboralski K., Gernand A., Orzechowska A., Talarowska M., 2010, Poczucie koherencji i strategie rozwiązywania problemów u pacjentów z rozpoznaniem trądziku różowatego i depresji – badania porównawcze, „Postępy Dermatologii i Alergologii”, t. 27, nr 2.

Opublikowane : 2017-01-29


Konaszewski, K. (2017). Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Resocjalizacja Polska, 12, 163-172. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.11

Karol Konaszewski  libcom@libcom.pl
Uniwersytet w Białymstoku  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.