Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego

Beata Maria Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.08

Abstrakt


Autorka artykułu prowadzi rozważania nad klimatem społecznym instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Dokonuje szczegółowego przeglądu badań nad klimatem społecznym placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, zestawiając je z wynikami własnych badań, opisujących dominujące dymensje klimatu społecznego w rodzinnych domach dziecka.

Słowa kluczowe


klimat społeczny; instytucje resocjalizacyjne; placówki opiekuńczo-wychowawcze; rodzinne domy dziecka

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Frąckowiak P., 2006, Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Garmond Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Granosik M., Gulczyńska A., Szczepanik R. (2014), Klimat społeczny instytucji wychowawczych i jego uwarunkowania. Perspektywa pracowników i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i socjoterapii (MOS), [w:] Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, (red.) Kowalska J.E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Halpin A.W., Croft D.B., 1963, Organizational Climate of Schools, University of Chicago, Midwest Administration Center, Chicago.

Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Moss R., 1975, Evaluating Correctional and Community Settings, Wiley, New York.

Moos R.H., 1979, Evaluating Educational Environments: Procedures, Measures,

Findings and Policy Implications, Jossey-Bass, San Francisco.

Nowak B.M., 2006, Funkcjonowanie internatów i burs publicznych w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, Zamość.

Nowak B.M., 2011, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.

Nowak B.M., 2015, Raport z badań nad klimatem społecznym w rodzinnych domach dziecka, Warszawa (badanie zlecone Pedagogium WSNS przez Fundację

ORLEN „Dar serca”), nieopublikowany.

Pustkowiak L., 2000, Diagnoza środowiska wychowawczego zakładu poprawczego, „Opieka. Wychowanie. Terapia”, nr 4.

Pytka L., 1983, Klimat społeczny instytucjonalnych środowisk wychowawczych, „Studia Pedagogiczne”, t. 46.

Pytka L., 2000, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskij, Warszawa.

Skuza A., 2012, Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego (pedagogiczna analiza czynników kreujących), „Resocjalizacja Polska”, nr 3.

Sobczak S., 2007, Klimat społeczny instytucji resocjalizujących, „Pedagogika Społeczna”, nr 3.

Staniaszek M., 2014, Klimat społeczny młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Polsce. Studium resocjalizacyjne, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Zalewski G., 2004, Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych a poziom psychotyzmu u wychowanków, Wydawnictwo Akademii Medycznej, Białystok.

Źródła internetowe

Bielak A., Czepczyńska E., Sitarczyk M., Sobiecka-Górniak G., 2001, Raport diagnostyczny. Pogłębiona i zaktualizowana analiza sytuacji pod kątem Odbiorców i Użytkowników w ramach projektu „Świat dobrej przyszłości”, Lublin, http://fim.org.pl/wp-content/uploads/2012/06/Analiza_sytuacji_Odbiorcow_i_Uzytkownikow.pdf [dostęp: 12.03.2016].

Zięba-Kołodziej B., 2009, Bursa szkolna w percepcji wychowanków, PWSZ, Tarnobrzeg, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5184 [dostęp: 12.03.2016].

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.