Personality Determinants of the Effectiveness of the Prison Service


Abstract

This paper presents the results of research on the relationship of personality with a sense of self-efficacy of the Prison Service. The results obtained on the basis of 190 prison officers from the security department, penitentiary and therapeutic. For personality analysis was used Personality Questionnaire (NEO-PI-R) Costa and McCrae. Self-efficacy was measured using the Generalized Self Efficacy Scale (GSES) Schwarzer, Jerusalem and Juczyński. The results indicate that neuroticism, extroversion, openness and conscientiousness and their components are related and affect a significant effect on self-efficacy.

Keywords

personality; self-efficacy; Prison Service

Bandura A., 1977, Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, „Psychological Review”, nr 84(2).

Bromand Z., Temur-Erman S., Yesil R., Heredia Montesinos A., Aichberger M.C., Kleiber D., Schouler-Ocak M., Heinz A., Kastrup M.C., Rapp M.A., 2012, Mental Health of Turkish Women in Germany: Resilience and Risk Factors, „European Psychiatry”, nr 27(2).

Drat-Ruszczak K., 2008, Architektura osobowości – czym jest i jakie rozumienie osobowości proponuje, [w:] Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, (red.) Brzeziński J.M., Cierpiałkowska L., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Ebstrup J.F., Eplov L F., Pisinger C., Jørgensen T., 2011, Association Between the Five Factor Personality Traits and Perceived Stress: Is the Effect Mediated by General Self-efficacy? „Anxiety, Stress & Coping: An International Journal”, nr 24(4).

Gałdowa A., 1999, Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gerber G.L., Ward C.K., 2011, Police Personality: Theoretical Issues and Research, [w:] Handbook of police psychology, (red.) Kitaeff J., Routledge/Taylor & Francis Group, New York.

Herlickson A.M., 2010, The Differences in Levels of Job Satisfaction Burnout and Self-efficacy Between Correctional and Community Psychologists: The Effect of Personality and Work Environment, „Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering”, nr 71.

Juczyński Z., 2001, Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Lee H.F., 2008, The Relationships Among Personality Traits, Self-efficacy, and Organizational Commitment in Fitness Center Staff, „Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences”, nr 69.

Liu L., Hu S., Wang L., Sui G., Ma L., 2013, Positive Resources for Combating Depressive Symptoms Among Chinese Male Correctional Officers: Perceived Organizational Support and Psychological Capital, „BMC Psychiatry”, nr 13(19).

Matthews G., Oddy K., 1993, Recovery of Major Personality Dimensions rom Trait Adjective Data, „Journal of Personality and Individual Differences”, nr 15.

Mckenzie R.E., 2000, Psychological Characteristics of Pre-service Elementary Teachers: Five Factor Model, Vocational Personality Characteristics, and Efficacy, „Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences”, nr 61.

Michalik R., Toeplitz Z., 2012, Sylwetka psychologiczna uczestników konkursów pianistycznych, „Przegląd Psychologiczny”, nr 55(4).

Ogińska-Bulik N., 2005, The Role of Personal and Social Resources in Preventing Adverse Health Outcomes in Employees of Uniformed Professions, „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” nr 18(3).

Oleś P., 2011, Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Orozco L.M., 2011, An Empirical Comparison Between the NEO-FFI and the WPI and the Relationship Between Self-efficacy and Workplace Personality, „Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering”, nr 72.

Pacek B., 2013, Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

Pastwa-Wojciechowska B., Piotrowski A., 2014, Wsparcie organizacyjne a zaangażowanie w służbę i satysfakcja z niej policjantek, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”, nr 4.

Piotrowski A., 2004, Psycholog w dziale Public Relations. [w:] Public Relations – wyzwania współczesności, (red.) Soliński T., Tworzydło D., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.

Piotrowski A., 2007, Stres w pracy zawodowej personelu penitencjarnego – przegląd badań, [w:] Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych, (red.) Jaworska A., Wirkus Ł, Kozłowski P., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk.

Piotrowski A., 2010, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, Difin, Warszawa.

Piotrowski A., 2011, Kwestionariusz Stresu Służby Więziennej. Podręcznik, Difin, Warszawa.

Piotrowski A., 2012, Skuteczni ale nieagresywni. Efektywność wyszkolenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Media a bezpieczeństwo. Edukacyjne konteksty bezpieczeństwa, (red.) Piotrowski A., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.

Piotrowski A., 2014, Stres zawodowy a konflikty pomiędzy pracą a rodziną personelu medycznego Służby Więziennej, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 2(23).

Piotrowski A., 2015, Wsparcie organizacyjne a przywiązanie organizacyjne w Siłach Zbrojnych RP, [w:] Obronność jako dyscyplina naukowa, (red.) Polak A., Krakowski A., Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

Piotrowski A., 2016, Służba Więzienna: organizacja, struktura i funkcje, [w:] Psychologia penitencjarna, (red.) Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Piotrowski A., Kubacka K., 2013, Autorytaryzm a postawy rodzicielskie żołnierzy, „Zeszyty Naukowe WSOWL” nr 4(170).

Piotrowsk A., Pękała P., (2015). Soldier’s Responsibility and Conscientiousness, „Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces”,
nr 4(178).

Piotrowski A., Poklek R., 2014, Niedopasowanie organizacyjne a wypalenie zawodowe wśród personelu penitencjarnego, [w:] Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych, (red.) Maciejewski J., Stochmal M., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Plummer-Beale J., 2014, The Introduction of a Level System and its Effect on Prisoner Behavior and the Management of a Prison, Capella University, Ann Arbor.

Rawa P.M., 1995, The Relationship of Career Self-efficacy to the Work Adjustment of Detention Officers, „Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering”, nr 56.

Rostowski J., 2001, Rola cech osobowości w zachowaniach organizacyjnych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica”, nr 5.

Schmid D., 2001, Osobowość statusowa Służby Więziennej, [w:] Więziennictwo – nowe wyzwania, (red.) Hołyst B., Ambrozik W., Stępniak P., COSSW, Warszawa–Poznań–
–Kalisz.

Silver C.B., Malone J.E., 1993, A Scale of Personality Styles Based on DSM-III-R for Investigating Occupational Choice and Leisure Activities, „Journal of Career Assessment”, nr 1.

Siuta J., 2006, Inwentarz osobowości NEO-PIR, Adaptacja polska, Podręcznik, PTP, Warszawa.

Tokar D.M., Fischer A.R., Mezydlo-Subich L., 1998, Personality and Vocational Behavior: A Selective Review of the Literature, 1993-1998, „Journal of Vocational Behavior”, nr 53.

Wilson G.D., Jackson C., 1994, The Personality of Physicists, „Journal of Personality and Individual Differences”, nr 16.

Published : 2017-01-29


Pastwa-Wojciechowska, B., & Piotrowski, A. (2017). Personality Determinants of the Effectiveness of the Prison Service. Resocjalizacja Polska, (12), 77-89. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.06

Beata Pastwa-Wojciechowska 
Uniwersytet Gdański  Poland
Andrzej Piotrowski 
Uniwersytet Gdański  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.