Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kadry penitencjarnej

Beata Pastwa-Wojciechowska, Andrzej Piotrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.06

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wyniki badań nad związkiem osobowości z poczuciem własnej skuteczności przeprowadzonych wśród kadry penitencjarnej. Rezultaty uzyskano na podstawie badań 190 funkcjonariuszy Służby Więziennej z działów ochrony, penitencjarnego i terapeutycznego. Do analizy osobowości wykorzystany został Kwestionariusz osobowości (NEO-PI-R) Costy i McCrae. Poczucie własnej skuteczności mierzone było za pomocą Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) Schwarzera, Jerusalem i Juczyńskiego. Uzyskane rezultaty wskazują, że neurotyzm, ekstrawersja, otwartość i sumienność oraz ich podczynniki powiązane są i wpływają w istotny sposób na poczucie własnej skuteczności.

Słowa kluczowe


osobowość; poczucie własnej skuteczności; personel penitencjarny

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bandura A., 1977, Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change, „Psychological Review”, nr 84(2).

Bromand Z., Temur-Erman S., Yesil R., Heredia Montesinos A., Aichberger M.C., Kleiber D., Schouler-Ocak M., Heinz A., Kastrup M.C., Rapp M.A., 2012, Mental Health of Turkish Women in Germany: Resilience and Risk Factors, „European Psychiatry”, nr 27(2).

Drat-Ruszczak K., 2008, Architektura osobowości – czym jest i jakie rozumienie osobowości proponuje, [w:] Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, (red.) Brzeziński J.M., Cierpiałkowska L., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Ebstrup J.F., Eplov L F., Pisinger C., Jørgensen T., 2011, Association Between the Five Factor Personality Traits and Perceived Stress: Is the Effect Mediated by General Self-efficacy? „Anxiety, Stress & Coping: An International Journal”, nr 24(4).

Gałdowa A., 1999, Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gerber G.L., Ward C.K., 2011, Police Personality: Theoretical Issues and Research, [w:] Handbook of police psychology, (red.) Kitaeff J., Routledge/Taylor & Francis Group, New York.

Herlickson A.M., 2010, The Differences in Levels of Job Satisfaction Burnout and Self-efficacy Between Correctional and Community Psychologists: The Effect of Personality and Work Environment, „Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering”, nr 71.

Juczyński Z., 2001, Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Lee H.F., 2008, The Relationships Among Personality Traits, Self-efficacy, and Organizational Commitment in Fitness Center Staff, „Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences”, nr 69.

Liu L., Hu S., Wang L., Sui G., Ma L., 2013, Positive Resources for Combating Depressive Symptoms Among Chinese Male Correctional Officers: Perceived Organizational Support and Psychological Capital, „BMC Psychiatry”, nr 13(19).

Matthews G., Oddy K., 1993, Recovery of Major Personality Dimensions rom Trait Adjective Data, „Journal of Personality and Individual Differences”, nr 15.

Mckenzie R.E., 2000, Psychological Characteristics of Pre-service Elementary Teachers: Five Factor Model, Vocational Personality Characteristics, and Efficacy, „Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences”, nr 61.

Michalik R., Toeplitz Z., 2012, Sylwetka psychologiczna uczestników konkursów pianistycznych, „Przegląd Psychologiczny”, nr 55(4).

Ogińska-Bulik N., 2005, The Role of Personal and Social Resources in Preventing Adverse Health Outcomes in Employees of Uniformed Professions, „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” nr 18(3).

Oleś P., 2011, Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Orozco L.M., 2011, An Empirical Comparison Between the NEO-FFI and the WPI and the Relationship Between Self-efficacy and Workplace Personality, „Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering”, nr 72.

Pacek B., 2013, Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

Pastwa-Wojciechowska B., Piotrowski A., 2014, Wsparcie organizacyjne a zaangażowanie w służbę i satysfakcja z niej policjantek, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”, nr 4.

Piotrowski A., 2004, Psycholog w dziale Public Relations. [w:] Public Relations – wyzwania współczesności, (red.) Soliński T., Tworzydło D., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.

Piotrowski A., 2007, Stres w pracy zawodowej personelu penitencjarnego – przegląd badań, [w:] Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych, (red.) Jaworska A., Wirkus Ł, Kozłowski P., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk.

Piotrowski A., 2010, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej, Difin, Warszawa.

Piotrowski A., 2011, Kwestionariusz Stresu Służby Więziennej. Podręcznik, Difin, Warszawa.

Piotrowski A., 2012, Skuteczni ale nieagresywni. Efektywność wyszkolenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Media a bezpieczeństwo. Edukacyjne konteksty bezpieczeństwa, (red.) Piotrowski A., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.

Piotrowski A., 2014, Stres zawodowy a konflikty pomiędzy pracą a rodziną personelu medycznego Służby Więziennej, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, nr 2(23).

Piotrowski A., 2015, Wsparcie organizacyjne a przywiązanie organizacyjne w Siłach Zbrojnych RP, [w:] Obronność jako dyscyplina naukowa, (red.) Polak A., Krakowski A., Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.

Piotrowski A., 2016, Służba Więzienna: organizacja, struktura i funkcje, [w:] Psychologia penitencjarna, (red.) Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Piotrowski A., Kubacka K., 2013, Autorytaryzm a postawy rodzicielskie żołnierzy, „Zeszyty Naukowe WSOWL” nr 4(170).

Piotrowsk A., Pękała P., (2015). Soldier’s Responsibility and Conscientiousness, „Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces”,

nr 4(178).

Piotrowski A., Poklek R., 2014, Niedopasowanie organizacyjne a wypalenie zawodowe wśród personelu penitencjarnego, [w:] Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych, (red.) Maciejewski J., Stochmal M., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Plummer-Beale J., 2014, The Introduction of a Level System and its Effect on Prisoner Behavior and the Management of a Prison, Capella University, Ann Arbor.

Rawa P.M., 1995, The Relationship of Career Self-efficacy to the Work Adjustment of Detention Officers, „Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering”, nr 56.

Rostowski J., 2001, Rola cech osobowości w zachowaniach organizacyjnych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica”, nr 5.

Schmid D., 2001, Osobowość statusowa Służby Więziennej, [w:] Więziennictwo – nowe wyzwania, (red.) Hołyst B., Ambrozik W., Stępniak P., COSSW, Warszawa–Poznań–

–Kalisz.

Silver C.B., Malone J.E., 1993, A Scale of Personality Styles Based on DSM-III-R for Investigating Occupational Choice and Leisure Activities, „Journal of Career Assessment”, nr 1.

Siuta J., 2006, Inwentarz osobowości NEO-PIR, Adaptacja polska, Podręcznik, PTP, Warszawa.

Tokar D.M., Fischer A.R., Mezydlo-Subich L., 1998, Personality and Vocational Behavior: A Selective Review of the Literature, 1993-1998, „Journal of Vocational Behavior”, nr 53.

Wilson G.D., Jackson C., 1994, The Personality of Physicists, „Journal of Personality and Individual Differences”, nr 16.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.