Selected problems of conducting research in prison facilities in the context of the analysis of prisoners’ temporal perspective


Abstract

Selected problems of conducting research in prison facilities in the context of the analysis of prisoners’ temporal perspective The aim of this article is to characterize selected problems faced by social researchers in prison facilities. The authors, referring to the literature on the subject and their own experience gained while conducting research in prisons, analyze the challenges faced by researchers who do not belong to penitentiary institutions. The first part of the article presents problems related to the organization of research in institutions of a total character, the specificity of the group of prisoners – participants of the research (including, among others, aspects of motivation, self-presentation and the cognitive and emotional functioning of prisoners) and the need for the researcher to maintain a neutral, impartial, objective attitude towards the subjects. The second part of the article is devoted to the reflection on the methodology of research on the temporal perspective, which appeared in connection with the NCN research project „Temporal aspects of the activity of men serving prison sentences – longitudinal study”. The analysis of the specificity of experiencing time by persons serving isolation penalties and the critical analysis of tools for measuring the temporal aspects of their functioning is presented. The article concludes with conclusions on factors that may increase the level of credibility of the results of research conducted in penitentiary institutions.


Keywords

prison; isolation penalty; methodology of research in social sciences; temporal psychology

[1] Abrams A.I., Siegel L.M., 1979, Transcendental meditation and rehabilitation at Folsom Prison: Response to a critique, „Criminal Justice and Behavior”, 6(1), 13–21.
[2] Apa Z.L., Bai R.Y., Mukherejee D.V., Herzig C., Koenigsmann C., Lowy F.D., Larson E.L., 2012, Challenges and Strategies for Research in Prisons, „Public Health Nursing”, 29(5), 467–472.
[3] Babad E.Y., Inbar J., Rosenthal R., 1982, Pygmalion, Galatea, and the Golem: Investigations of biased and unbiased teachers, „Journal of Educational Psychology”, 74(4), 459–474.
[4] Bałandynowicz A., 2010, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, (red.) S. Przybyliński, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c., Toruń, 11–36.
[5] Brzeziński J., 2004, Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[6] Ciosek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
[7] Cope N., 2003, ‘It’s No Time or High Time’: Young Offenders’ Experiences of Time and Drug Use in Prison, „Howard Journal of Criminal Justice”, 42(2), 158–175.
[8] Cottle T.J., 1976, Perceiving Time, John Wiley & Sons, New York.
[9] Davidson O.B., Eden D., 2000, Remedial self-fulfilling prophecy: Two field experiments to prevent Golem effects among disadvantaged women, „Journal of Applied Psychology”,
85(3), 386–398.
[10] Dąbkowska M., 2007, Pamięć a trauma w bliskich związkach, „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej”, 7(1), 37–41.
[11] Drwal R.Ł., 1995, Adaptacja kwestionariuszy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[12] Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2008, Research methods in the social sciences, Worth Publishers, New York.
[13] Goffman E., 1961, Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Doubleday Anchor, New York.
[14] Goffman E., 2006, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, (red.) A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo
Naukowe „Scholar”, Warszawa, 316–335.
[15] Gottfredson M.R., Hirschi T., 1990, A General Theory of Crime, Stanford University Press, Stanford.
[16] Groth-Marnat G., 2009, Handbook of Psychological Assessment, John Wiley & Sons, New York.
[17] Hetland H., Eikeland O., Manger T., Diseth A., Abjornsen A., 2007, Educational Background in a Prison Population, „Journal of Correctional Education”, 58(2),145–156.
[18] Jamieson D.W., Lydon J.E., Stewart G., Zanna M.P., 1987, Pygmalion revisited: New evidence for student expectancy effects in the classroom, „Journal of Educational Psychology”,
79(4), 461–466.
[19] Kimmel A.J., 1996, Ethical issues in behavioral research: A survey, Blackwell Publishing.
[20] Kwiatkowski B., Bańka A., 2013, Wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW), „Czasopismo Psychologiczne” 19(2),
361–373.
[21] Landau S.F., 1975, Future time perspective of delinquents and non-delinquents: The effect of institutionalization, „Criminal Justice and Behavior”, 2(1), 22–36.
[22] Lens W., 1994, Odraczanie nagrody, samokontrola a przyszłościowa perspektywa czasowa, [w]: Wykłady z psychologii w KUL, t. 7, (red.) A. Januszewski i in., RW KUL,
Lublin, 297–308.
[23] Łuczak K., 2014, Niepsychotyczne zaburzenia psychiczne wśród recydywistów penitencjarnych, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, 2, 27–37.
[24] Nawój-Śleszyński A., 2013, Przeludnienie więzień w Polsce – przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
[25] Nawój-Śleszyński A., 2018, Populacja więzienna w Polsce po nowelizacji systemu prawa karnego ustawą z 20 lutego 2015 roku, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”,
48(3848), 83–106.
[26] Nosal C., Bajcar A., 1999, Kwestionariusz Orientacji Temporalnej AION-99. Podręcznik metody, maszynopis niepublikowany.
[27] Orne M.T., 1962, On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implication, „American Psychologist”,
17(11), 776–783.
[28] Pełka-Sługocka M., 1970, Przeprowadzenie wywiadów z więźniami w zakładach karnych, [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 3, (red.) Z. Gostkowski, J. Lutyński (red.), Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków, 283–297.
[29] Pereira A., Griffin A., Pritchett S., Hunt M., Oakley T., 2004, Counselling inside, „Counselling & Psychotherapy Journal”, 15(7), 36.
[30] Poklek R., 2010, Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
[31] Rosenthal R., Rosnow R.L., 1975, The volunteer subject, New York, Wiley.
[32] Salaam A.O., Brown J., 2013, Ethical Dilemmas in Psychological Research with Vulnerable Groups in Africa, „Ethics & Behavior”, 23(3), 167–178.
[33] Schnittker J., Massoglia M., 2015, A sociocognitive approach to studying the effects of incarceration, „Wisconsin Law Review”, 2, 349–374.
[34] Stemplewska-Żakowicz K., 2009, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk.
[35] Terry C.M., 2003, The Fellas: Overcoming Prison and Addiction, Wadsworth Publishing Co, Belmont.
[36] Towl G.J. (red.), 2006, Psychological Research in Prisons, Blackwell Publishing, Malden USA.
[37] Tucholska K., 2007, Kompetencje psychologiczne jako wyznacznik dobrego funkcjonowania, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
[38] Uchnast Z., Tucholska K., 2003, Kompetencje temporalne – metoda pomiaru, „Roczniki Psychologiczne”, 6, 131–150.
[39] Ustawa o ochronie danych osobowych, 2018, Dz.U. 2018 poz. 1000.
[40] Walters G.D., 1990, The criminal lifestyle: Patterns of serious criminal conduct, Sage Publications, Newbury Park, CA.
[41] Walters G.D., 2005, How many factors are there on the PICTS?, „Criminal Behaviour and Mental Health”, 15, 273–283.
[42] Walters G.D., 2006, Appraising, researching and conceptualizing criminal thinking: a personal view, „Criminal Behaviour and Mental Health”, 16, 87–99.
[43] Wawrzyniak M., Chmielewska, A., 2002, Uwięzienie a syndrom aleksytymii, „Psychologia Jakości Życia”, 1(2), 115–125.
[44] Weiner I.B., Graham J.R., Naglieri J.A. (Eds.), 2012, Handbook of Psychology, Volume 10, Assessment Psychology, 2nd Edition. Wiley & Sons, New York.
[45] Witek K., Gulla B., 2018, „To nie ja jestem winien”. Narracje osadzonych, [w:] Agresja. Ujęcie narracyjne, (red.) P. Piotrowski, Difin Warszawa, 117–13.
[46] Young S.N., 2007, How to increase serotonin in the human brain without drugs, „Journal of Psychiatry & Neuroscience”, 32(6), 394–399.
[47] Zbyrad T., 2012, Instytucje opieki totalnej jako forma zniewolenia i kontroli nad człowiekiem potrzebującym pomocy – na przykładzie Domów Pomocy Społecznej, „Roczniki
Nauk Społecznych”, 4(40), 2, 51–69.
[48] Zimbardo P.G., Boyd J., 2013, Paradoks czasu, PWN, Warszawa.
[49] Zimbardo P.G., Boyd J.N., 1999, Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual-Differences Metric, „Journal of Personality and Social Psychology”, 77(6), 1271–1288.

Źródła internetowe
[50] American Psychological Association (APA), 2010, Ethical principles of psychologists and code of conduct, http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx (dostęp: 25.04.2019).
[51] Bernaś M., 2007, Między teorią a praktyką – więzienie jako miejsce badań, http://www.dziennikarze-wedrowni.org/archiwum/index.php?art=05 (dostęp: 25.04.2019).
[52] Fudała J., Głowik T., Witek S., 2000, Więźniowie się leczą, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, 5, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/63-terapia-uzalenienia-
i-wspouzalenienia/335-wiezniowie-sie-lecza.html (dostęp: 25.04.2019).
[53] Gilna D., 2014, Report: Increase in Federal Prison Population, Overcrowding, https://www.prisonlegalnews.org/news/2014/may/19/report-increase-federal-prison-population-
overcrowding/ (dostęp: 25.04.2019).
[54] http://www.prisonstudies.org/country/poland (dostęp: 25.04.2019).
[55] https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka--biezaca (dostęp: 25.04.2019).
[56] Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, 2005, http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 (dostęp: 25.04.2019).
[57] Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, 2012, https://www.intibs.pl/images/stories/o_instytucie/hr/kodeks_etyki_pracownika_naukowego_PAN.pdf (dostęp: 25.04.2019).
[58] Sivakumar V., 2018, Prison research: Challenges in Securing Permission and Data Collection, „Sociological Methods & Research”, 1–17, https://doi.org/10.1177/0049124118782534 (dostęp: 29.03.2020).

Published : 2020-11-01


Wysocka-Pleczyk, M., Tucholska, K., Gulla, B., Piotrowski, P., & Florek, S. (2020). Selected problems of conducting research in prison facilities in the context of the analysis of prisoners’ temporal perspective. Resocjalizacja Polska, (19), 297–317. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.18

Małgorzata Wysocka-Pleczyk 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  Poland
Kinga Tucholska 
Uniwersytet Jagielloński  Poland
Bożena Gulla 
Uniwersytet Jagielloński  Poland
Przemysław Piotrowski 
Uniwersytet Jagielloński  Poland
Stefan Florek 
Uniwersytet Jagielloński  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.