Social rehabilitation education in relation to „photo-images” in the research and in the practice of social rehabilitation interactions


Abstract

Dynamic development of visual studies inquires a new approach towards image in scientific research. This article is aimed at joining the discussion concerning utilizing photographic
visuals in research and application of social rehabilitation pedagogy. Moreover, it evaluates the efficiency of both “participatory photography” and visual ethnography – and the associated experimental research in this very field.


Keywords

social rehabilitation pedagogy; visual studies; visual research methodology; participatory photography

[1] Ambrozik W., 1997, Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Wydawnictwo Eruditus, Poznań.
[2] Ambrozik W., 2010, O konieczności udziału społeczeństwa w procesie resocjalizacji przestępców, [w]: Problemy współczesnej resocjalizacji, red. L. Pytka, B.M. Nowak,
Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa.
[3] Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[4] Bałandynowicz A., 2015, Probacja. Probacyjna sprawiedliwość karząca, Wolters Kluwer, Warszawa.
[5] Bałandynowicz A., 2019, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Konteksty antropologiczno-filozoficzne, Wolters Kluwer, Warszawa.
[6] Banks M., 2009, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.
[7] Barthes R., 2000, Mitologie, przeł. A. Dziadek. Wydawnictwo KR, Warszawa.
[8] Batorski D., 2015, Technologie i media w domach i w życiu Polaków. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, „Contemporary Economics”,
nr 9/4.
[9] Bauman S., 2013, Cyberbullying: What Does Research Tell Us?, „Theory Into Practice”, nr 52:4.
[10] Belting H., 2007, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków.
[11] Berger J., 1997, Sposoby widzenia. Na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera, przeł. M. Bryl, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
[12] Berger J., 2008, Sposoby widzenia, przeł. M. Bryl, Fundacja Aletheia, Warszawa.
[13] Bernasiewicz M., Noszczyk-Bernasiewicz M., 2019, O pracy środowiskowej jako alternatywie dla zabiegów resocjalizacyjnych: z doświadczeń praktycznych, „Nauki o Wychowaniu.
Studia Interdyscyplinarne”, nr 9(2).
[14] Bohnsack R., 2004, Metoda dokumentarna – od koniunktywnego zrozumienia do socjogenetycznej interpretacji, przeł. S. Krzychała, [w:] Społeczne przestrzenie doświadczenia.
Metoda interpretacji dokumentarnej, red. S. Krzychała, WN DSWE TWP, Wrocław.
[15] Bourdieu P., 1965 (red.), Un art moyen: Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Les Éditions de Minuit, «Le sens commun».
[16] Braun-Gałkowska M., 2009, Poznawanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo KUL, Lublin.
[17] Braun-Gałkowska M., 2017, Rysunek jako projekcja zmian w relacjach rodzinnych, [w:] Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem. Aspekty badań
empirycznych i klinicznych, red. B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin.
[18] Chomczyński P., 2014, Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów
poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
[19] Collier J., Collier M., 1986, Visual Anthropology: Photography as a Research Method (1967), University of New Mexico Press, Albuquerque.
[20] Denzin K.N., 2000, Reading Film – Filme und Videos als sozialwissenschaftliches Erfahrungs material, [w:] Qualitative Forschung. Ein Handbuch, Hg. U. Flick, E. von Kardorff Ernst, I. Steinke, Reinbek bei Hamburg.
[21] Drozdowski R., 2008, Autodefiniujące pamiątki, [w:] Wyobraźnia społeczna. Horyzonty – źródła – dynamika. Uwarunkowania strategii dostosowawczych współczesnego społeczeństwa, red. R. Drozdowski, M. Krajewski,Wydawnictwo UAM, Poznań.
[22] Ferenc T., 2001, Socjologia obrazu, socjologia fotografii – praktyki badawcze, „Przegląd Socjologiczny” t. 50, nr 2.
[23] Ferenc T., 2009, Sztuka fotografowania biedy – komu służą zdjęcia nędzy?, [w:] Obraz, przestrzeń, popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej,
red. M. Mendel, B. Kosmalska, M. Ejsmont, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń.
[24] Flusser V., 2004, Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Folia Academiae, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice.
[25] Gobo G., 2008, Doing Ethnography, Sage, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore.
[26] Grady J., 2009, Badania wizualne na rozdrożu, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 5, nr 2.
[27] Gulczyńska A., 2013, „Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
[28] Hopfinger M., 1997, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa.
[29] Jay M., 1999, Nowoczesne władze wzroku, [w:] Przestrzeń, filozofia, architektura, red. E. Rewers, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań.
[30] Jedlewski S., 1966, Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno-izolacyjnego w resocjalizacji nieletnich, Ossolineum, Warszawa.
[31] Konecki K., 2005, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1.
[32] Konecki K., 2008, Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 4, nr 3.
[33] Konecki K., 2010, Wizualna Teoria Ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2.
[34] Konecki K., 2012, Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1.
[35] Konopczyński M., 1996, Twórcza resocjalizacja, Wydawnictwo Editions Spotkania, MEN, Warszawa.
[36] Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
[37] Konopczyński M., 2013, Kryzys resocjalizacji, (czy)li sukces działań pozornych, refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Warszawa.
[38] Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[39] Koseła K., 1989, Wywiad z interpretacją fotogramów, [w:] Poza granicami socjologii ankietowej, red. A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka, PWN, Warszawa.
[40] Koseła K., 1990, Interpretacja fotografii. Krok ku socjologii wizualnej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
[41] Kress G., T. van Leeuwen, 2006, Reading Images. The Grammar of Visual Design, Routledge, London.
[42] Kupiec H., 2019, Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany w warunkach palcówki resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[43] Leary M.R., Kowalski R.M., 1990, Impression Management: A Literature Review and Two Component Model, „Psychological Bulletin”, 107(1), 34–37.
[44] Michałowska M., 2012, Foto-teksty. Związki fotografii z narracją, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
[45] Michel M., 2016, Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej: perspektywa resocjalizacyjna, Wydawnictwo UJ, Kraków.
[46] Mirzoeff N., 2002, The Subject of Visual Culture, [w:] The Visual Culture, London–New York.
[47] Mirzoeff N., 2003, An Introduction to Visual Culture, Routledge, London–New York.
[48] Mitchell W.J.T., 1994, Picture Theory: Essays on Visual and Verbal Representation, The University of Chicago Press, Chicago–London.
[49] Mitchell W.J.T., 2006, Pokazując widzenie. Krytyka kultury wizualnej, tłum. M. Bryl, „Artium Quaestiones”, t. 17.
[50] Mitchell W.J.T., 2009, Zwrot piktorialny, tłum. M. Drabek, „Kultura Popularna”, nr 1(23).
[51] Mudrecka I., 2017, Wzmacnianie samokontroli jako cel wychowania resocjalizującego, [w:] Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie,
red. I. Mudrecka, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa.
[52] Mudrecka I., 2018, Resocjalizacyjna przemiana – warunki, mechanizmy, wspomaganie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
[53] Muskała M., 2016, Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
[54] Nowotniak J., 2012, Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[55] Lasch Ch., 1979, The Culture of Narcissism, W.W. Norton & Company, London–New York.
[56] Levinson P., 2010, Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków.
[57] Olechnicki K., 2003, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
[58] Ostaszewska A., 2012, Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości, ORE, Warszawa.
[59] Pink S., 2009, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
[60] Pontremoli E., 2006, Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności, Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk.
[61] Portella A., 2014, Visual Pollution. Advertising, Signage and Environmental Quality, Routledge, Londyn.
[62] Przybyliński S., 2007, „Dziara”, „cynkówka”, „kolka” – zjawisko tatuażu więziennego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[63] Pyżalski J., 2012, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[64] Rorty R., 1992, The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method (with Two Retrospective Essays), University of Chicago Press, Chicago–London.
[65] Rose G., 2010, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa.
[66] Sartori G., 2007, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
[67] Sęk H. (red.), 1984, Teoretyczne podstawy metod projekcyjnych, [w:] Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo UAM, Poznań.
[68] Sontag S., 1986, O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
[69] Stiegler B., 2009, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, Universitas, Warszawa.
[70] Szaszkiewicz M., 1997, Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków.
[71] Szpunar M., 2016, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków.
[72] Sztompka P., 2006, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa.
[73] Sztompka P., Bogunia-Borowska M., 2012, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, ZNAK, Kraków.
[74] Urban B., 2001, Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
[75] Urban B., 2005, Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
[76] Urban B., Stanik J.M., 2008, Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, PWN, Warszawa.
[77] Wang C., 1999, Photovoice: A participatory action research strategy applied to women’s health, „Journal of Women’s Health”, nr 8(2).
[78] Wang C., 2006, Youth participation in photovoice as a strategy for community change, „Journal of Community Practice”, nr 14(1/2).
[79] Wojtasik L., 1987, Propaganda wizualna, Książka i Wiedza, Wrocław.
[80] Wolcott H., 1992, Posturing m Qualitative Research, [w:] The Handbook of Qualitative Research in Education, red. M. LeCompte, W. Millroy, J. Preissle, Academic Press Inc. Harcourt Brace & Company, San Diego–New York.
Źródła internetowe
[81] Lenhart A., Purcell K., Smith A., Zickuhr K., Social Media and Young Adults, http://www.pewinternet.org/2010/02/03/social-media-and-young-adults/ (dostęp: 17.03.2018).

Published : 2020-11-01


Nowotniak, J. (2020). Social rehabilitation education in relation to „photo-images” in the research and in the practice of social rehabilitation interactions. Resocjalizacja Polska, (19), 107-125. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.07

Justyna Nowotniak 
Uniwersytet Szczeciński  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.