Strategies of thinking about social rehabilitation against the background of paradigm shifts in pedagogy


Abstract

The article contains a description of the changes that have taken place in social rehabilitation activity in Poland over several decades, indicating current development trends in the theory and practice of social rehabilitation. The evolution of changes can be observed in the approach to the essence of human nature and the problem of evil, in the responsibility for the problems that man generates and for solving these problems, as well as in the image of the person assisted in the process of social rehabilitation, or finally in the perception of the role of the educator (person providing support).


Keywords

paradigm; supportive contact; social rehabilitation impact

[1] Bębas S., 2015, Rola religii w procesie resocjalizacji, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń.
[2] Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 2001, Kryminologia, Arche, Gdańsk.
[3] Fidelus A., 2017, Resocjalizacja spersonalizowana. Antidotum na zagrożenia współczesnej rzeczywistości społecznej, [w:] Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej?
Ale jak?, (red.) T. Sołtysiak, M. Gołembowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
[4] Gaś Z.B., 1995, Pomoc psychologiczna młodzieży, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
[5] Hołyst B., 2017, Kryminologiczna ocena granic resocjalizacji, [w:] Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak?, (red.) T. Sołtysiak, M. Gołembowska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
[6] Iwański Z.S, 2003, Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Naukowe „NOVUM”, Płock.
[7] Kalinowski M., 2004, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, (red.) F. Kozaczuk, B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów.
[8] Konopczyński M., 2015, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[9] Konopczyński M., 2018, Potencjał pedagogiki resocjalizacyjnej, „Resocjalizacja Polska”, nr 16.
[10] Korwin-Szymanowska A., 2013, Możliwości i ograniczenia resocjalizacji w warunkach izolacji, [w:] Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej, (red.)
D. Rybczyńska-Abdel Kawy, M. Heine, A. Karłyk-Ćwik, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń.
[11] Kowalski M., Falcman D., 2009, Filozoficzne podstawy resocjalizacji (dyskurs o założeniach antropologicznych), [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania
społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Profilaktyka, reedukacja, resocjalizacja, (red.) G. Miłkowska, A. Napadło, Wydawca SP „Patronat”, Zielona Góra.
[12] Krause A., 2010, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza„Impuls”, Kraków.
[13] Machel H., 2006, Czym jest dzisiejsze polskie więzienie? [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, (red.) H. Machel, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
[14] Machel H., 2007, Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej, [w:] Resocjalizacja, (red.) B. Urban, J.M. Stanik, PWN, Warszawa.
[15] Makowski A., 1992, Ortopedagogika dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
[16] Mościskier A., 2001, Natura ludzka i problem przestępczości, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[17] Opora R., 2009, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w okresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk.
[18] Pospiszyl K., 1998, Resocjalizacja teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[19] Pospiszyl K., 2008, Współczesne trendy rozwoju resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja ciągłość i zmiana, (red.) M. Konopczyński, B.M. Nowak, Wydawnictwo PEDAGOGIUM,
Warszawa.
[20] Pytka L., 2010, Pedagogika resocjalizacyjna w Uniwersytecie Warszawskim. Wczoraj, dziś, jutro?, „Resocjalizacja Polska”, nr 1.
[21] Sołtysiak T., 2017, Katharsis w pracy resocjalizacyjnej i dalszym w miarę optymalnym funkcjonowaniu jednostki, [w:] Resocjalizować, ale jak we współczesnej rzeczywistości
społecznej, (red.) T., Sołtysiak, M. Gołembowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
[22] Stańdo-Kawecka B., 2000, Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze, Kraków.
[23] Szczepkowski J., 2016, Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń.
[24] Utrat-Milecki J., 2006, Podstawy penologii. Teoria kary, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
[25] Wysocka E., 2015, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Źródła internetowe
[26] Krause A., Paradygmaty w Pedagogice i jej dyscyplinach szczegółowych, http://files.clickweb.home.pl/homepl37784/file/sztw_2011_2_71_amadeuszkrause.pdf (dostęp: 1.05.2020).
[27] Muraven M., Baumeister R.F., Self-Regulation and Depletion of Limited Resources: Does Self-Control Resemble a Muscle?, https://www.onlinecasinoground.nl/wp-content/uploads/2018/12/Does-Self-Control-Resemble-a-Muscle-Muraven-ea-2000.pdf (dostęp: 10.02.2020).
[28] Sobell M.B., Sobbel L.C., Stepped Care as a Heuristic Approach to the Treatment of Alcohol Problems, https://www.researchgate.net/publication/12355720Sobell_MB_
Sobell_LC_Stepped_care_as_a_heuristic_approach_to_the_treatment_of_alcohol_problems_J_Consult_Clin_Psychol_68_573-579 (dostęp: 10.02.2020).

Akty prawne
[29] Ustawa z dnia 6 kwietnia 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 Nr 90
poz. 557).

Published : 2020-11-01


Kowalski, M., & Magda, E. (2020). Strategies of thinking about social rehabilitation against the background of paradigm shifts in pedagogy. Resocjalizacja Polska, (19), 35-48. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.03

Mirosław Kowalski 
Uniwersytet Zielonogórski  Poland
Ernest Magda 
Uniwersytet Zielonogórski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.