Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Niemczech– historia i teraźniejszość

Małgorzata Kubala

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.04

Abstrakt


W artykule przedstawiono w ujęciu historycznym polskie i niemieckie rozwiązania w zakresie pomocy postpenitencjarnej oraz odniesiono się do działań realizowanych współcześnie w obu państwach. Dokonano prezentacji wybranych organizacji pozarządowych prowadzących w obu państwach działania na rzecz byłych skazanych i na tym tle zaproponowano implementację na grunt polski niektórych rozwiązań niemieckich.

Słowa kluczowe


pomoc postpenitencjarna; resocjalizacja; organizacje pozarządowe

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Badelt C., 1997, Zielsetzungen und Inhalte des ‘Handbuchs der Nonprofit Organisation, Stuttgart.

Góra W., 1989, Tradycje opieki i pomocy społecznej w Polsce, „Praca Socjalna”, nr 2.

Kaczyńska E., 1989, Ludzie ukarani: więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, PWN, Warszawa.

Kieniewicz S., 1983, Powstanie styczniowe, PWN, Warszawa.

Krzemiński Z., 2008, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Kunz Ch., 2003, Auswirkungen von Freiheitsentzug in einer Zeit des Umbruchs. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Mönchengladbach.

Niewiadomska I., Chwaszcz J., 2010, Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?, Wyd. „ Tekst”, Lublin.

Nowak B.M., 2014, Kreowanie działań społecznych o charakterze resocjalizacyjno-readaptacyjnym. Podejście sieciowo-systemowe, „Resocjalizacja Polska”, nr 7.

Nowak B.M., 2015, Reintegracja społeczna skazanych w wybranych państwach Unii Europejskiej, „Resocjalizacja Polska”, 10.

Ostrowska K., 2013, Doświadczenie, perspektywy, ograniczenia w działalności organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. „Forum Penitencjarne”, dodatek specjalny, Warszawa.

Pawlak K., 1995, Więziennictwo polskie w latach 1918–1939, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.

Pawlak K.,1997, Za kratami więzień i drutami obozów (zarys dziejów więziennictwa w Polsce), Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.

Pędowski K., 1993, O ratowaniu ludzi, Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT, Warszawa.

Potocki K., 1929, Uwagi do projektu ogólnego i szczególnego ulepszenia administracyi i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskiém, [w:] Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1928, (red.) Bugajski Z., Związek Pracowników Więziennych, Warszawa.

Schauz D., 2008, Strafen als moralische Besserung: eine Geschichte der Straffälligenfürsorge 1777–1933, Oldenbourg Verlag, München.

Schwind H.D., Blau G., 1988, Strafvollzug in der Praxis: Eine Einführung in die Probleme und Realitäten des Strafvollzuges und der Entlassenenhilfe, Berlin.

Statut Galicyjskiego Stowarzyszenia Opieki nad Uwolnionymi Więźniami, 1881, „Przegląd Sądowy i Administracyjny”, nr 19.

Szymanowski T., 2010, Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

Ustawy Towarzystwa Pomocy dla Wychodzących z Zakładów Więziennych, 1882, „Gazeta Sądowa Warszawska” nr 6.

Weitemeyer B., 2014, Eine neue Gemeinnützigkeit? Organisations- und Rechtsformen von Nonprofit-Organisationen, [w:] Forschung zu Zivilgesellschaft, NPOs und Engagement. Quo vadis?, (red.) Zimmer A.E., Simsa R., Springer Fachmedien, Wiesbaden.

Wollasch A., 1991, Der Katholische Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder (1988-1945). Ein Beitrag zur Geschichte der Jugend- und Gefährdetenfürsorge in Deutschland, Freiburg.

Woźniakowska D. (współpr. P. Bugno, M. Łagodziński, P. Nasiłowski), 2006, Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena z punktu widzenia organizacji pozarządowych Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.

Zbyszewska Z., 1983, Ministerstwo polskiej biedy. Z dziejów Towarzystwa Opieki nad Więźniami „Patronat” w Warszawie 1909–1944, PIW, Warszawa.

Źródła internetowe

Abhängigkeit, http://johanneswerk.de/de/fachthemen/abhaengigkeit.html [dostęp: 19.03.2016].

Balon K., Hesse W., 2010, Standaryzacja a system świadczenia usług pomocy społecznej w Niemczech, Salzgitter/Berlin http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Niemcy.pdf [dostęp: 2.03.2016].

Seitz N., Kiel R. i in., 2001, Erster Periodischer Sicherheitsbericht, Bundesministerium der Justiz http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veroeffentlichungen/erster_periodischer_sicherheitsbericht_langfassung_de.pdf?__blob=publicationFile [dostęp: 2.03.2016].

Standardy Beccaria dla zapewnienia jakości projektów prewencji kryminalnej. Rada Prewencyjna Landu Dolna Sakosonia, http://www.beccaria-standards.net/Media/Beccaria-Standards-polnisch.pdf [dostęp: 19.03.2016].

http://drk-wohlfahrt.de/uploads/tx_ffpublication/deutsches-rotes-kreuz-wohlfahrtspflege-2008.05.pdf [dostęp: 8.03.2016]

http://gnd-ev.de/wordpress/ [dostęp: 9.03.2016].

http://www.awo-informationsservice.org/uploads/media/Leitlinien_Straffaelligenhilfe_14-01-14_QM.pdf [dostęp: 3.03.2016].

http://www.caritas-brandenburg.de/aspe_shared/form/download.asp?nr=378740&form_typ=115&ag_id=2898&action=load [dostęp: 19.03.2016].

http://www.caritas.de/diecaritas/deutschercaritasverband/verbandszentrale/arbeitsbereiche/straffaelligenhilfe/straffaelligenhilfe [dostęp: 4.03.2016].

http://www.caritas.de/glossare/einrichtungen-und-dienste [dostęp: 4.03.2016].

http://www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/haft/papa-im-gefaengnis/dein-papa-ist-ja-gar-nicht-auf-montage [dostęp: 4.03.2016].

http://www.der-paritaetische.de/verband/wir-ueber-uns/ [dostęp: 7.03.2016].

http://www.diakonie-fuer-bielefeld.de/straffaellige/familienhilfe-haft.html [dostęp: 5.03.2016].

http://www.diakonie-in-niedersachsen.de/pages/ueber_uns/diakonie/gebaerdensprache/index.html [dostęp: 5.03.2016].

http://www.drk.de/ueber-uns/auftrag/leitlinien.html [dostęp: 8.03.2016].

http://www.dw-osl.de/unsere-einrichtungen/straffaelligenhilfe/anlaufstelle-fuer-straffaellige.html [dostęp: 5.03.2016].

http://www.ehrenamt-im-strafvollzug.de/muenchen.htm [dostęp: 9.03.2016].

http://www.obdachlosenhilfe-die-bruecke.de/ [dostęp: 15.03.2016].

http://www.paritaet-nrw.org/content/angebote_fuer_mitglieder/fachberatung/straffaelligenhilfe/index_ger.html [dostęp: 7.03.2016]

http://zwst.org/de/zwst-ueber-uns/selbstdarstellung/ [dostęp: 7.03.2016].

https://www.awo.org/wir-ueber-uns/zahlen-und-fakten/ [dostęp: 3.03.2016].

Maelicke B., Rückfallquoten sind unverändert hoch, Süddeutsche Zeitung, 17. Juni 2012, http://www.sueddeutsche.de/panorama/probleme-der-resozialisierung-aus-dem-knast-ins-entlassungsloch-1.1414170-2 [dostęp: 19.03.2016].

Portrait der BAG-S, http://www.bag-s.de/ueber-bag-s/portrait/ [dostęp: 9.03.2016].

www.baylgb.de/ [dostęp: 9.03.2016].

www.freiehilfe-berlin.de (dostęp: 6.03.2016].

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.