Court probation – a useful function in the service for children


Abstract

The article discusses issues related to the evolution of probation as a service to the child, considering it a variable social construct determined by various discourses. The premise of this claim is the phenomenological assumption that life is complex, undefined and based on interaction between people. “Society […] is a symbolic creation made up of concepts, their meanings and language, constantly changing through human activity, limiting and enabling

it” (Parton 2003, p. 5). The aspects of the professionalization of the probation officer’s work in the service for children are presented in relation to the complex current reality, i.e. “post”, post-truth, post-politics, post-secularism, post-humanism and post-modernism (post-modernity). The terminology reflects social change in relation to the other concepts considered. The literature deals with very widely raised issues that are related to the crisis of reality. It should be noted that it was the concept of post-truth that paved the way for the world of politics and political debate, in order to achieve triumph by being recognized as the word of the year in 2016 by the editors of the Oxford Dictionary. The matter is very complex, because the mentioned “post” replaces previous concepts with a different perception of the world and we are not sure about the direction of these changes. The inclusion of this issue in the probation officers’ work indicates their entanglement with the current reality in which they function. So it is only a signal to understand the complexity of the probation officers’ work and their function

in a difficult reality. All complex environmental factors influence the way we perceive care, provision probation and other concepts. Relationships are considered to be at the core of the constructionist concept of probation as

well as the adopted reflectiveness, i.e. a direct transition from knowledge to action. The main theme of the considerations is that the legal regulations contained in the principles of the Convention on the Rights of the Child occupy an extremely important place here. The term “human person” is very important, especially since it is associated with two fundamental – for thinking about human rights – categories: the dignity and value of the human person as essential properties of humanity and human subjectivity. Reflection on the service for children is related to the execution of court judgments and bringing the law into effect in the environment of activity. The study deals with the beginnings of the regulation of probation and its development as well as the social role of probation officers in the context of responsibility and participation in creating order, social and legal order in society, bringing the rights of the child into effect. The analysis was carried out in the scope of realistic understanding of human being as a person, hence it was embedded in the area of human rights protection, including the rights of the child. It was considered necessary to take into account the context of philosophical anthropology, which refers to the establishment of human rights to understand man as a person, as this theory best corresponds to common sense cognition. At the same time, the organic relationship between human rights and the objective order of human nature has been taken into account, which is manifested not only in common sense cognition, but also in the historical development of this issue and in philosophical and anthropological reflection.


Keywords

Probation officer; service for children; human rights; probation officer’s work

[1]Banaszak B., 2001, Prawo konstytucyjne, PWN, Warszawa.
[2] Bańka D., 1989, Psychologiczne koszty podejmowania i pełnienia ról zawodowych, [w:] Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, (red.) Z. Ratajczak, UŚ, Katowice.
[3] Bator A., 2003, Globalizacja jako perspektywa postrzegania prawa, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa, (red.) J. Helios, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
[4] Buber M., 1992, Ja i Ty, PAX, Warszawa.
[5] Czupryn B., 2015, Dojrzewanie młodzieży – antropologiczna perspektywa dojrzałości, [w:] Prawda o człowieku fundamentem rozwoju osobowego, (red.) B. Czupryn, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin.
[6] Durkhaim E., 1999, O społecznym podziale pracy, PWN, Warszawa.
[7] Gromek K., 1988, Kurator sądowy – nowe uregulowania prawne, „Szkoła Specjalna”, nr 2.
[8] Gryniuk A., 2002, Kultura prawna a świadomość prawna, „Państwo i Prawo” nr 2.
[9] Grzegorzewska M., 1967, Postawa kuratora sądowego wobec nieletniego znajdującego się w warunkach wykolejenia, „Szkoła Specjalna”, nr 2.
[10] Grześkowiak K., 1976, Aktualne i postulowane zadania kuratorów sądowych, „Problemy Wymiaru Sprawiedliwości” nr 10.
[11] Ingarden R., 1973, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
[12] Kaufmann A., 1961, Das Schuldprizing. Eine Strafrechtlich – rechtsphilosophische Untersuchung, Heidelberg.
[13] Kaufmann A., 1965, Analogia und „Natur der Sache”, Karlsruhe.
[14] Kaufmann A., 1986, Voruberlegungen zu einer juristischer Logik und Ontologie der Relationen, „Rechtstheorie”, nr 17.
[15] Krąpiec M.A., 1999, Dzieła XIX. Człowiek w kulturze, Wydawnictwo KUL, Lublin.
[16] Levinas E., 2014, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, PWN, Warszawa Łętowska E., 1999, O znaczeniu praw człowieka dla polskiego systemu prawa, [w:] O prawach człowieka w podwójną rocznicę paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie prof. Annie Michalskiej, (red.) T. Jasudowicz, C. Mik, TNOIK, Toruń.
[18] Łopatka A., 2000, Dziecko – jego prawa człowieka, Polskie Wydawnictwo Prawnicze „Iuris”, Warszawa–Poznań.
[19] Łopatkowa M., 1992, Pedagogika serca, WSiP, Warszawa.
[20] Marek A., 1991, Prawne i kryminologiczne aspekty polskiego systemu postępowania z nieletnimi, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 18(58).
[21] Masternak-Kubiak M., 1997, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, PWN, Warszawa.
[22] Parton N., 2003, Rethinking professional practice: the contributions of social constructionism and the feminist ‘ethic of care’, „British Journal of Social Work”, nr 33.
[23] Pytka L., 2002, Urok i piekło dzieciństwa. Konstatacje i rekomendacje, [w:] Być dzieckiem i przetrwać, prac. zbior. pod red. B. Głowackiej i L. Pytki, Warszawa.
[24] Sawicka K., 1985, Projekt modelu organizacyjnego kurateli sądowej, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badań Prawa Sądowego”, nr 23.
[25] Smyczyński T., 1999, Pojęcie dziecka i jego podmiotowość, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, ARS BONI ET AEQUI, Poznań.
[26] Szlendak T., 2010, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa.
[27] Weil S., 1973, La prima radice, Preludio ad una dichiarazione die doveri verso l essere umano, Milano.
[28] Wilk J., 2003, Wobec pytania: „Kim jest dziecko?”, [w:] W służbie dziecku, (red.) J. Wilk, Lublin.
[29] Wiśniewski L., 1998, Geneza Konwencji o Prawach Dziecka i stosunek jej norm do innych aktów prawa międzynarodowego, [w:] Konwencja o Prawach Dziecka – analiza i wykładnia, (red.) T. Smyczyński, Poznań.

Published : 2019-04-08


Stadniczeńko, S. L. (2019). Court probation – a useful function in the service for children. Resocjalizacja Polska, (18), 11-32. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.18.02

Stanisław Leszek Stadniczeńko 
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.