Diagnosing, planning and methodology of work of probation officers


Abstract

The text is an attempt to describe and diagnose the activities carried out by court superintendents in the area of methodology of their work on the basis of nationwide research. The team established by the Institute of Justice developed a questionnaire, conducted an empirical (file) survey on a sample of over 500 court cases, a dogmatic, statistical, comparative and comparative analysis and the results of the observation not participating in the scope specified in the report. The article is only a fragment of these studies concerning preparation for work, diagnosis, to go on to indicate the way of planning, evaluation and selection of methods of rehabilitation, educational or preventive work by family curators. The analysis shows that the individual case study method (casework) is not the dominant way of working with supervised persons, but one of the most popular methods, even if it is not directly characterized in the documentation. The basic method of influence is direct psychotechnics – most often identified with dialogue, conversation, persuasion, motivation, awarenessraising, persuasion or support, and above all, educational conversation. Control is one of the most common forms of influence. The study ends with the presentation of conclusions, recommendations, recommendations and methodological indications as well as proposals for systemic solutions concerning also the possibilities of raising professional competences.

 


Keywords

Kuratorzy sądowi; diagnoza; metodyka pracy resocjalizacyjnej,; ewaluacja

[1]jkowski T., 2010, System diagnosis of a family – integrative approach, [w:] Contemporary Challenges in Social Pedagogy, (red.) E. Jarosz, M. Jůzl, M. Bargel jr.,
IMS, Brno.
[2] Bajkowski T., 2013, Uwarunkowania rodzinne kompetencji do komunikacji międzykulturowej współczesnej młodzieży, [w:] Pogranicze. Studia Społeczne, t. 21, (red.) J. Nikitorowicz, A. Sadowski, M. Sobecki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
[3] Bębas S., 2015, Metody i formy oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, Vol. 33.
[4] Czapów C., 1978, Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa.
[5] Czapów C., Jedlewski S., 1971, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa.
[6] Jaworska A., 2012, Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. Konopczyński M., 2006, Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich: zarys koncepcji twórczej resocjalizacji, WN PWN, Warszawa.
[8] Konopczyński M., 2009, Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza, WN PWN, Warszawa.
[9] Kwadrans Ł., 2013, Oczekiwane efekty resocjalizacyjne a rzeczywiste możliwości oddziaływania kuratorów sądowych, „Resocjalizacja Polska”, nr 4, s. 275–287.
[10] Pytka L., 2005, Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
[11] Samek A., 2013, Kodeks etyki kuratora sądowego – od kwalifikacji moralnych do kompetencji etycznych, „Probacja”, nr 2, s. 129–142.
[12] Stasiak K. i in., 2018, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
[13] Wirkus Ł. (red.), 2017, Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Akty prawne
[14]Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).
[15]Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
[16]Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1654).
[17]Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).
[18]Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz.U. Nr 116, poz. 1100).
[19]Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.
[20]Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.
[21]Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim.
[22]Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.

Źródła internetowe
[23]https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS-Kwadrans-%C5%81.-Metody-pracy-wychowawczo-resocjalizacyjnej-i-profilaktycznej-stosowane-przez-kurator%C3%B3w-s%C4%85dowych.pdf [dostęp: 12 września 2019]
[24]Kodeks Etyki Kuratora Sądowego, http://kurator.webd.pl/kodeks

Published : 2019-03-07


Kwadrans, Łukasz. (2019). Diagnosing, planning and methodology of work of probation officers. Polish Journal of Social Rehabilitation, (17), 165–182. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.17.13

Łukasz Kwadrans  lukaszkwadrans@poczta.fm
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.