Probation officer suspended in executive proceedings


Abstract

As a result of legislative changes, from January 1, 2010, cases in which probation teams of the judicial service executing decisions in criminal matters are referred to cases in which enforcement proceedings have been suspended pursuant to art. 15 § 2 of the Executive Penal Code. Despite the lapse of 10 years from the introduction of the obligation for probation officers to perform control activities in such cases, doubts are still raised as to the role and tasks of probation officers resting in the course of executive proceedings that have been suspended and have not been performed for some time. In the course of such suspended proceedings, does the professional probation officers still retain all the qualities associated with his status as an executive authority? The purpose of this study is to present the role of a probation officer as a authority of executive proceedings in a situation where, despite legality and enforceability, the judgment will not be enforced and will not be pending for reasons of a temporary nature and to present de lege ferenda conclusions regarding the regulation of the rights of probation officers in the discussed areas.


Keywords

Probation officer; suspended enforcement proceedings; executive penal code; enforcement of court decisions; rights of convicted persons

[1] Bojarski T. (red. nauk.), 2015, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, 2015.
[2] Grzegorczyk T., 2013, Komentarz do art.45 Kodeksu wykroczeń, LEX/el.
[3] Haak H., Jedynak T., Kokorzecka-Piber M., Kwadrans Ł., Liszke W., Martuszewicz A., Ostrihanska Z., Rzepniewski A., Stasiak K., Szymanowski T., Wirkus Ł., 2018, [4] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa.
[5] Janus-Dębska A., 2014, Uwarunkowania efektywnego wykonania kary ograniczenia wolności, Ministerstwo Sprawiedliwości, „Probacja”, 3.
[6] Janus-Dębska A., 2016, Czynniki utrudniające efektywne wykonywanie kary ograniczenia wolności, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności, (red.) A. Kwieciński, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
[7] Janus-Dębska A., 2016, Uwarunkowania skutecznego wykonania kary ograniczenia wolności w formie prac na cele społeczne na podstawie badań własnych , [w:] Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[8] Janus-Dębska A., Gronkiewicz-Ostaszewska M., 2019, Kurator sądowy – zawód szczególnego ryzyka. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego,
[9] Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
[10] Kurzępa B., 2008, Komentarz do art. 45 Kodeksu wykroczeń, LEX/el.
[11] Mozgawa M., 2009, Komentarz do art. 45 Kodeksu wykroczeń, LEX/el.
[12] Postulski K., 2011, Umorzenie i zawieszenie postępowania wykonawczego, Prokuratura i Prawo, nr 7–8.
[13] Skręt R., 2018, Control tasks of an adult probation officer executing a court judgments or judgments, „The Polish Journal of Criminology”, Vol. 1.
[14] Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie, Druk nr 1394, Warszawa 21 listopada 2008. Art. 58 § 2a k.k. dodany ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1589).
[15] Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2009.13.137).
[16] Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Published : 2019-03-07


Janus-Dębska, A., & Skręt, R. (2019). Probation officer suspended in executive proceedings. Resocjalizacja Polska, (17), 143–163. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.17.12

Anna Janus-Dębska 
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie  Poland
Rafał Skręt  rafals_1@wp.pl
Sąd Rejonowy w Sosnowcu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.