Family probation in Poland – the dynamics of the intensity of tasks in the investigation and enforcement proceedings


Abstract

The article presents the dynamics of the number of tasks performed by probation officers in Poland in the last decade. The analysis of the number of tasks undertaken by court superintendents, both in cases after the issuance of a judgment and in duties performed before the issuance of a judgment, was made. On the basis of the analyses, conclusions concerning the number of tasks of court guardians in the period from 2009 to 2018 in Poland were presented. There were also presented postulates for changes, including legal changes, resulting from the practical aspect of the performance of tasks by superintendents in family and juvenile cases and in cases of persons obliged to treat alcohol dependence were also presented.


Keywords

Probation officer; probation officer supervision; educational measure; Parents Responsibilities; minors

[1]Bojarski T., Kruk E., Skrętowicz E., 2016, Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa.
[2]Brudnoch A., Grabowska-Moroz B, 2016, Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Analizy i [3]Rekomendacje Nr 3/2016. Warszawa, http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/HFPC_analizy_I_rekomendacje_3_2016_Kuratorzy.pdf [dostęp 10.09.2019].
[4]Gromek K., 2018, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 6. wyd., Warszawa.
[5]Haak H. (1995), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń.
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/
[6]Jaros P., 2015, Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontekście polskich zobowiązań międzynarodowych, Warszawa.
[7]Jaros P., 2018, Podmiotowość dziecka w projekcie nowego Kodeksu rodzinnego (kilka uwag o charakterze generalnym), „Social Studies: Theory and Practice”, Vol. 5, No 2, s. 45–61.
[8]Jaros P., Michalak M., 2016, Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa.
[9]Jedynak T., 2008, Wywiady środowiskowe, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) T. Jedynak, K. Stasiak, Warszawa.
[10]Jedynak T., Górska N., 2014, Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz udział kuratora w sprawach o umieszczenie dziecka w środowisku zastępczym, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) T. Jedynak, K. Stasiak, Warszawa.
[11]Konarska-Wrzosek V., 2018, Prawo a dziecko, „Social Studies: Theory and Practice”, Vol. 5, No 2/2018, s. 33–44. Konaszewski K., Kwadrans Ł., 2018, Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe, Kraków.
[12]Konopczyński M., 2013, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Warszawa.
[13]Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjne. W stronę działań kreujących, Kraków.
[14]Kozłowski P. (2016), Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[15]Kozłowski P., 2017, Czyny karalne nieletnich z użyciem przemocy – analiza kryminologiczna z uwzględnieniem czynnika płci, [w:] Przemoc w rodzinie – ujęcie interdyscyplinarne, (red.) Ł. Wirkus, P. Kozłowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[16]Kozłowski P., 2018a, Probation center – a Polish way of complementary resocialization of minors in an open environment, „The Polish Journal of Cryminology”, Vol. 1, s. 33–42.
[17]Kozłowski P., 2018b, Ośrodek kuratorski – przestrzeń aktualnych wyzwań grupowej nieinstytucjonalnej resocjalizacji nieletnich, [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza Systemu. Księga pamiątkowa dedykowana dr Tadeuszowi Jedynakowi, (red.) K. Stasiak, Toruń.
[18]Kwadrans Ł., 2019, Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych
i nieletnich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
[19]Opora R., 2010, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Gdańsk.
Projekt kodeksu rodzinnego z uzasadnieniem http://brpd.gov.pl/sites/default/files/kodeks_rodzinny_projekt_z_uzasadnieniem.pdf [dostęp: 17.09.2019].
[20]Sobieszczuk L., Budziński P., Chmiel R., Ciak G., Liedtke P., Pojnar D., Wacławiak J., 2017, Kuratorska Służba Sądowa w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2016 roku. [21]Opracowanie Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów Sądowych, Warszawa, http://kurator.info/wpcontent/uploads/2017/06/Ankieta-21-06-2017.pdf [dostęp: 12.09.2019].
[22]Stadniczeńko S.L., 2018, Zabezpieczenie interesu dziecka i rodziny w projekcie Kodeksu rodzinnego z 2018 roku, „Social Studies: Theory and Practice”, Vol. 5, No 2/2018, s. 11–31.
[23]Stasiak K., 2018, Udział kuratora w ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dzieckiem, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) K. Stasiak, Warszawa.
[24]Stojanowska W., 2000, Dobro dziecka w aspekcie sprawowanej nad nim władzy rodzicielskiej, „Studia nad Rodziną”, nr 4/1/6.
[25]Wirkus Ł., 2018, Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod jej opieką. Procedury postępowania kuratora sądowego [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) K. Stasiak, Warszawa.
[26]Wirkus Ł., Stasiak K., 2018, Jakość życia kuratorów sądowych, „Resocjalizacja Polska”, 15, s. 199–220.
[27]Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości w wystąpieniu generalnym z 18 lutego 2016 roku nr ZSR.422.9.2016.MK http://brpd.gov.pl/sites/default/files/informacja_o_dzialalnosci_rzecznika_praw_dziecka_za_rok_2016_maly.pdf [dostęp: 10.09.2019].
[28]Wystąpienie RPO do MS z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia roli kuratorów w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w sprawach opiekuńczych,
sygn. IV.501.40.2015.MK
[29]Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.01.2019 r. nr IV.7021.28.2019.MO https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20ws.%20uzupe%C5%82nienia%20uprawnie%C5%84%20i%20obowi%C4%85zk%C3%B3w%20kurator%C3%B3w%20s%C4%85dowych.pdf [dostęp: 12.09.2019]
Akty prawne
[30]Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 230.
[31]Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 228.
[32]Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. 1964 Nr 9,poz. 59.
[33]Ustawa z dnia 27lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071.
[34]Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296.
[35]Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego, Dz.U. 2003 Nr 116, poz. 1100.
[36]Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych
(Dz.U. 2003 Nr 112, poz. 1064).
[37]Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim, Dz.U.2014, poz. 855.

Published : 2020-03-07


Kozłowski, P. (2020). Family probation in Poland – the dynamics of the intensity of tasks in the investigation and enforcement proceedings. Polish Journal of Social Rehabilitation, (17), 125–142. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.17.11

Paweł Kozłowski  pawel.kozlowski@apsl.edu.pl
Pomeranian University in Słupsk  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.