From “Working with the Individual” to “Managing the Individual” in the area of court guardianship


Abstract
Keywords

Guardianship; case work; case management; relations; GLM

[1]Andrews D., Bonta J., 2006, The Psychology of Criminal Conduct, Cincinnati.
[2]Barczykowska A., 2012, Kary pośrednie jako narzędzie inkluzji społecznej (na przykładzie amerykańskiego systemu resocjalizacji), „Studia Edukacyjne”, nr 19, s. 87–100.
[3]Barczykowska A., S. Dzierzyńska-Breś, M. Muskała, 2015, Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych, Poznań.
[4]Barczykowska A., 2011, Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście, Kraków.
[5]Bauer E. L., Hagen C.A., Greene A.D., Crosse S., Harmon M.A., Claus R.E., 2015, Kiosk Supervision: A Guidebook for Community Corrections Professionals, Rockville.
[6]Beaumont, B. Caddick, H. Hare-Duke, 2001, Meeting Offenders’ Needs: A Summary
[7]Report on the Meeting Assessed Needs Evaluation, Report for the National Probation Service, Home Office, Nottingham.
[8]Blomberg T.G., Heald G.R., Ezell M., 1986, Diversion and Net Widening: A Cost-Savings Assessment, „Evaluation Review”, Vol. 10(1).
[9]Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 1999, Kryminologia, Gdańsk.
[10]Clear T.R., Cole G.F., 2003, American Correction, Belmont.
[11]Dowden, D.A. Andrews, 2004, The Importance of Staff Practice in Delivering Effective Correctional Treatment: A Meta-Analytic Review of Core Correctional Practice, „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, Vol. 48(2).
[12]Farral S., McNeill F., 2010, Desistance Research and Criminal Justice Social Work, [w:] M. Herzog-Evans (ed.), Transnational Criminology Manual, Part 3, Wolf Legal Publishers.
[13]Heine M., Będkowska-Heine V., 2010, Kompetencje do pracy w zawodzie kuratora sądowego i ich nabywanie w procesie kształcenia akademickiego, [w:] Powinności
i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, (red.) A. Węgliński, A. Lewicka, Z. Bartkowicz, Lublin.
[14]Jesse J., Halberstadt R., 2011, Kiosk Supervision for the District of Columbia, Washington.
[15]Kusztal J., 2011, Dziecko niedostosowane społecznie wobec instytucji pomocowych, [w:] Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, (red.), A. Kieszkowska, Kraków.
[16]Kusztal J., Muskała M., 2018, Kurator sądowy wobec nowych zadań i zmian w systemie resocjalizacji, „Studia Pedagogica Ignatiana”, nr 21(1).
[17]Kusztal J., 2006, Prawne podstawy kurateli sądowej, [w:] Współczesna kuratela sądowa, (red.) B. Zinkiewicz, Mysłowice.
[18]Moczydłowski P., 2006, Przestępca na uwięzi. Elektroniczny monitoring sprawców przestępstw, Warszawa.
[19]Muskała M., 2016, „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Poznań.
[20]Opora R., 2013, Sposoby pomiaru efektywności resocjalizacyjnej, [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, (red.) B. Urban, M. Konopczyński, Kraków.
[21]Pelewicz R., 2017, Czynniki normatywne utrudniające efektywne stosowanie instrumentów reakcji karnej w systemie dozoru elektronicznego na tle ostatnich nowelizacji, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 95.
[22]Poklewski-Koziełł K., 2002, [recenzja książki:] Garland D., The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Chicago 2001, „Państwo i Prawo”, nr 12.
[23]Rex S., 1999, Desistance from Offending: Experiences of Probation, „The Howard Journal of Criminal Justice”, Vol. 38(4).
[24]Richard J., 2010, Net-Widening and the Diversion of Young People from Court: A Longitudinal Analysis with Implications for Restorative Justice, „Australian & New Zealand Journal of Criminology”, Vol. 43 (1).
[25]Siemaszko A., B. Gruszczyńska, M. Marczewski 2003, Atlas przestępczości w Polsce 3, Warszawa.
[26]Stańdo-Kawecka B., 2010, Ruch What works i „nowa resocjalizacja” – nowa perspektywa w polityce karnej?, [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej, (red.) V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa.
[27]Stańdo-Kawecka B., 2014, Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka, Nowe Kodyfikacje Karne, t. 33.
[28]Statystyka sądowa – Prawomocne osądzenia osób dorosłych w latach 2013–2017 (a także osądzenia w I instancji sądów powszechnych 2018), Edycja III, Departament
[29]Strategii i Funduszy Europejskich, Warszawa 2019.
[30]Utrat-Milecki J., 2006, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa.
[31]Ward T., Maruna S., Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm, London–New York 2007.
[32]Węgliński A., 2016, Autoprezentacja bezpośrednich oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. 35, z. 2.
[33]Wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych – Raport NIK, Nr ewid. 20/2018/P/17/106/LWR, Warszawa 2018. Akty prawne
[34]Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o kuratorach sądowych, Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
[35]Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557 późn. zm., rozdział XI Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary, art. 169–176

Published : 2019-03-07


Muskała, M. (2019). From “Working with the Individual” to “Managing the Individual” in the area of court guardianship. Polish Journal of Social Rehabilitation, (17), 115–124. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.17.10

Maciej Muskała  muskala@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.