From authoritarianism to emancipation. About the dangerous areas of relationship between the probation officer and the ward


Abstract

In the article I discuss the problem of the specificity of the relationship between the probation officer and the ward. I analyze different pedagogical approaches and discuss their positive and negative aspects. I put forward a thesis that the most developmental relationships are those based on a critical and emancipatory approach. They are demanding for both parties to interaction and force them to engage. The main danger of relationships based on this approach is the risk of falling into the so-called equality traps due to the existence of a situation of equality between entities whose legally defined relationship is hierarchical.


Keywords

Relacja kurator–podopieczny; niebezpieczne pola relacyjne; odpowiedzialność; emancypacja

[1] Ambrozik W., 2009, Postępowanie probacyjne z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej, „Probacja”, 1.
[2] Bałandynowicz A., 2018, Inkluzja, faworyzacja i integracja społeczna podstawą przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji jednostki, [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, (red.) K. Stasiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
[3] Chmielewska A., 2014, Rola kuratora sądowego w relacji z dozorowanymi – sprawcami przestępstwa, „Probacja”, 1.
[4] Cywiński A., 2018, Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[5] Czapów C., Jedlewski S., 1971, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa.
[6] Czerepaniak-Walczak M., 2006, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Gdańsk.
[7] Czerepaniak-Walczak M., 2010, Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne, [w:] Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, t. 5,
(red.) M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, GWP, Gdańsk.
[8] Dudzikowa M., 2010, Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory, [w:] Wychowanie. Pojęcia – Procesy-Konteksty, t. 5, (red.) M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, GWP, Gdańsk.
[9] Folkierska A., 2001, Czy pedagogika może być nie-normatywna?, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny.
[10] Giroux H.A., 2010, Reprodukcja. Opór i akomodacja, przekł. P. Kwieciński, [w:] H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
[11] Goffman E., 2007, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przekł. J. Tokarska-Bakir, A. Dzierżyńska, GWP, Gdańsk.
[12] Hobbes T., 2009, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przekł. C. Znamierowski, Aletheia, Warszawa.
[13] Jedynak T., 2018, Kodeks etyki kuratora sądowego, (w:) K. Stasiak (red.), Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
[14] Jonas H., 1996, Zasada odpowiedzialności, przekł. M. Klimowicz, T. Kowalski, Platan, Kraków.
[15] Kępka S., 2007, Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna? Ujęcie formalnoprawne, [w:] Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, (red.) E. Bielecka, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok. Od autorytaryzmu do emancypacji. O niebezpiecznych polach relacyjnych… (s. 103–113) 113
[16] Kodeks etyki kuratora sądowego – Uchwała Krajowej Rady Kuratorów z dnia 6 maja 2004 roku.
[17] Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[18] Konopczyński M., 2016, Zamiast wstępu. Misja Kuratorskiej Służby Sądowej w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje – oczekiwania – dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[19] Osiatyński W., 2011, Prawa człowieka i ich granice, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
[20] Porowski M., 2007, Kuratela sądowa w koncepcjach polityki kryminalnej, [w:] Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, (red.) E. Bielecka, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
[21] Rousseau J.J., 1955, Emil, czyli o wychowaniu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.
[22] Saint-Exupéry de, A., 2012, Twierdza, przekł. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
[23] Wirkus Ł., 2016, Ethos i etyka w Kuratorskiej Służbie Sądowej – obraz kreowany a odbiór społeczny, [w:] Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje – oczekiwania – dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[24] Zoll A., 2006, Godność człowieka jako źródło wolności i praw, [w:] Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor A. Grześkowiak, KUL, Lublin.
Akty prawne
[25] Ustawa z dnia 27 lipca

Published : 2019-03-07


Babicka-Wirkus, A. (2019). From authoritarianism to emancipation. About the dangerous areas of relationship between the probation officer and the ward. Resocjalizacja Polska, (17), 103–113. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.17.09

Anna Babicka-Wirkus  ankababicka@gmail.com
Akademia Pomorska w Słupsku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.