Prosocial Motivation of Prison Service Officers as an Occupational Group with a Social MissionAbstract

The profession of a  Prison Service officer belongs to the public trust positions and is associated with the social mission of the penitentiary system. Choosing the path of career officers should identify themselves with the mission of the penitentiary system and follow the pro-social motivation. The paper presents the results of the research on pro-social motivation of officers. 617 respondents were examined using a diagnostic survey, using a questionnaire of our own design. It was established to what extent officers identify with the mission of the penitentiary system, their interests in science representing the essence of the prison system (criminology, rehabilitation, law), the willingness to act for the society in the fight against pathology, motivation to assist prisoners and their rehabilitation and improvement.


Keywords

Prison Service; prison personnel; work motivation; pro-social motives; social mission

Arcimowicz J., 2010, Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań.
Bartkowiak G., 1997, Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
Batson C.D., 1998, Altruism and Prosocial Behavior, [in:] The Handbook of Social Psychology, (eds.) Gilbert D., New York.
Czerw A., Borkowska A., 2010, Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej, “Psychologia Społeczna”, no. 4(15).
Frank S.A., Lewis G.B., 2004, Government Employees. Working Hard or Hardly Working?, “The American Review of Public Administration”, no. 34(2).
Gagne M., Deci E.L., 2005, Self-Determination Theory and Work Motivation, “Journal of Organizational Behavior”, no. 26.
Gasiul H., 2007, Teorie emocji i motywacji, UKSW, Warsaw.
GKS, 2011, Zawsze gotowi, “Forum Penitencjarne”, no. 09(160).
Górny J., 1996, Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warsaw.
Grant A.M., 2008, The Significance of Task Significance: Job Performance Effects, Relational Mechanisms, and Boundary Conditions, “Journal of Applied Psychology”, no. 93.
Grant A.M., Campbell E.M., Chen G., Cottone K., Lapedis D., Lee K., 2007, Impact and the Art of Motivation Maintenance: The Effects of Contact with Beneficiaries on Persistence Behavior, “Organizational Behavior and Human Decision Processes”, no. 103.
Jarymowicz M., 2008, Psychologiczne podstawy podmiotowości. Szkice teoretyczne, studia empiryczne, PWN, Warsaw.
Jędrzejak K., 1995, Wybrane aspekty naboru i szkolenia funkcjonariuszy, [in:] Nabór i szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w polskim systemie penitencjarnym. Diagnoza, ocena, prognoza, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
Kaczmarek M., 2010, Zakład karny jako system społeczny, “Przegląd Więziennictwa Polskiego”, no. 67–68.
Karney J.E., 2007, Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warsaw.
Król H., 2008, Kapitał ludzki organizacji, [in:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, (eds.) Król H., Ludwiczyński A., PWN, Warsaw.
Łapiński P., Poklek R., 2010, Różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie motywów podejmowania pracy w służbie więziennej, [in:] Grupy dyspozycyjne w obliczu wielkiej zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, (eds.) Maciejewski J., Bodziany M., Dojwa K., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Machel H., 2013, Personel więzienny – specyfika zawodu, [in:] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, (eds.) Rzepliński A., Rzeplińska I., Niełaczna M., Wiktorska P., Wolters Kluwer Polska, Warsaw.
Moroń M., 2012, Konstrukcja i weryfikacja empiryczna Kwestionariusza Zachowań Prospołecznych (PBQ) oraz Paraprojekcyjnego Kwestionariusza Tendencji Prospołecznych (PKTP) dla młodzieży, “Psychologia Społeczna”, no. 4.
Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. Komunikat z badań, Warsaw, April 2004.
Peters B.G., 1999, Administracja w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe “Scholar” Warsaw.
Poklek R., 2009a, Motywy podejmowania pracy przez szeregowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, [in:] Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza zawodu i jego roli w społeczeństwie, (eds.) Maciejewski J., Krasowska-Marut A., Rusak A., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Poklek R., 2009b, Motywy podejmowania pracy w więziennictwie w kontekście szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, [in:] Ustawiczna edukacja obronna dla bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, (eds.) Kalina R.M., Łapiński P., Poklek R., Jędrzejak K., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
Poklek R., 2010, Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
Poklek R., 2011, Społeczne determinanty podejmowania pracy w Służbie Więziennej, [in:] Rekrutacja do grup dyspozycyjnych – socjologiczna analiza problemu, (eds.) Maciejewski J., Liberacki M., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Poklek R., 2012a, Czynniki ekonomiczne jako motywy wyboru pracy w grupie dyspozycyjno-mundurowej na przykładzie Służby Więziennej, [in:] Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych – socjologiczne azymuty badawcze, (eds.) Maciejewski J., Forysiak W., Kuźniar Z., Stasiaczyk B. (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Poklek R., 2012b, Motywacja do pracy i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej w ujęciu dwuczynnikowej koncepcji motywacji-higieny Fredericka I. Herzberga, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
Poklek R., 2013a, Motywacja zawodowa funkcjonariuszy Służby Więziennej, [in:] 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe, (eds.) Jędrzejak K., Kalaman M., Poklek R., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
Poklek R., 2013b, Motywacja zawodowa personelu więziennego a jego cechy demograficzne i organizacyjno-służbowe, [in:] Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, “Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej”, Vol. 4, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Poklek R., 2013c, Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa, “Securitologia”, no. 7.
Reykowski J., 1979, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warsaw.
Różańska-Kowal J., 2010, Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
Wojciszke B., 2012, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, Warsaw.
Wojtczak K., 2002, Reglamentacja form wykonywania zawodów zaufania publicznego w rozwiązaniach prawa polskiego i państw Unii Europejskiej, [in:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warsaw.
Woźniak J., 2012, Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka, PWN, Warsaw.
Zimbardo P.G., Gerrig R.J., 2012, Psychologia i życie, PWN, Warsaw.
Żylicz P.O., 2010, Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej “Academica” Warsaw.
Sałapa L., 2014, Odznaczeni Semper Paratus z okazji Narodowego Święta Niepodległości, “Aktualności Służby Więziennej”, http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,12438,odznaczeni-semper-paratus-.html [access: 17.11.2014].

Published : 2015-07-28


Poklek, R. (2015). Prosocial Motivation of Prison Service Officers as an Occupational Group with a Social Mission. Resocjalizacja Polska, (9), 159-177. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/178

Robert Poklek 
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.