Parenting Styles in the Family of Origin in the Perception of Adolescents with Internalizing and Externalizing Disorders - Analysis of DependenciesAbstract

Authors made the attempt of the analysis of the mechanisms of internalization, externalization and mixed disorders, attitudes related to upbringing (parenting styles) parents: mother and father. The study was conducted among junior high school students on the identified different types of disorders, and they relate to the perception of the dominant styles of education in the family of origin. Adopted the classification of parenting styles in terms from Maria Ryś, who singled styles: democratic, autocratic, liberal loving and liberal unloving. Identification of the types of disorders was made based on Teacher’s Report Form (TRF) Thomas M. Achenbach. Analysis of relationship between the types and dimensions (syndromes) disorders of adaptation and parenting styles in the family of origin, showed that the attitude of parenting a small extent determine the differences in the types of adjustment disorder, but specific trends are visible, indicating a link between certain dimensions of the problems with parenting styles preferred by the mother and father: (1) internalization disorders are associated significantly with father’s upbringing attitudes (attitude autocratic and liberal loving), causing the severity of problems in the functioning of interpersonal (social issues); (2) mixed disorders are associated significantly with mother upbringing attitudes (attitude democratic, autocratic, liberal loving and unlovely), triggering disorders of withdrawal, anxietydepressive and behaviour unadjusted; externalization disorders are associated with upbringing attitudes of both parents (democratic and liberal attitude of loving), releasing mainly somatic complaints and anxiety-depressive disorder.


Keywords

parenting styles; internalization disorders; externalization disorders; mixed disorders; youth; mechanisms of disorders

chenbach T.M., 1982, Developmental Psychopathology, Wiley, New York.
Achenbach T.M., 1991a, Integrative Guide for the 1991-CBCL/4-18, YSR, and TRF Profiles, University of Vermont, Department of Psychiatry, Burlington.
Achenbach T.M., 1991b, Manual for the Teacher’s Form and 1991 Profile, University of Vermont, Department of Psychiatry, Burlington.
Beck U., 2004, Społeczeństwo ryzyka: w drodze ku innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Bertalanffy L., 1984, Ogólna teoria systemów – podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa.
Block J.H., Block J., Morrison A., 1981, Parental Agreement-Disagreement on Child Rearing Orientation and Gender-Related Personality Correlates in Children, „Child Development”, nr 52.
Borecka-Biernat B., 1992, Style wychowania w rodzinie a agresywne zachowania dzieci, „Acta Universitatis Wratislaviensis – Prace Psychologiczne”, nr 26.
Borecka-Biernat B., 2006, Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Bowen M., 1978, Family Therapy in Clinical Practice, Jason Aronson, New York.
Bradshaw J., 1994, Zrozumieć rodzinę, IPZ i PTP, Warszawa.
Campbell E., Adams G.R., Dobson W.R., 1984, Familial Correlates of Identity Formation in Late Adolescence: a Atudy of Predictive Utility of Connectedness and Individuality in Family Relations, „Journal of Youth Adolescence”, nr 13.
Cooper C.R., Grotevant H.D., Moore M.S., Condon S.M., 1973, Family Support and Conflict: Both Foster Adolescent Identity and Role Taking, American Psychological Association, Washington.
Coyne J.C., 1976, Toward an Interactional Description of Depression, „Psychiatry”, nr 39.
Coyne J.C., Kessler R.C., Tal M., Turnbull J., Wortman C.B., Greden J.F., 1987, Living With a Depressed Person, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, nr 55(3).
Coyne J.C., Thompson R., Palmer S.C., 2002, Marital Guality, Coping with Conflict, Marital Complaints, and Affection in Couples with a Depressed Wife, „Journal of Family Psychology”, nr 16(1).
Creswell J.W., 2013, Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, UJ, Kraków.
Czapów Cz., 1978, Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnozy, PWN, Warszawa.
Drożdżowicz L., 1999, Ogólna teoria systemów, [w:] Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, (red.) B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Dunn J., Muun P., 1985, Becoming a Family Member: Family Conflict and the Development of Social Understanding in the Second Year, „Child Development”, nr 56.
Field D., 1996, Osobowości rodzinne, „Logos”, Warszawa.
Giddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
Giza-Poleszczuk A., 2002, Rodzina i system społeczny, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, (red.) M. Marody, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
Herzberger S.D., 2002, Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej, PARPA, Warszawa.
Kwieciński Z., 1999, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:] Humanistyka przełomu wieków, (red.) Kozielecki J., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., Hawley-McWhirter E., 2001, Zagrożona młodzież, PARPA, Warszawa.
Namysłowska I., 1997, Terapia rodzin, PWN, Warszawa.
Nowak B.M., 2012, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.
Nowak S., 2007, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
Patterson G.R., Reid J.B., 1984, Social Interactional Processes Within the Family: the Study of the Moment-by-Moment Family Transaction in which Human Social Development is Imbedded, „Journal of Applied Developmental Psychology” nr 5.
Radochoński M., 1998, Wybrane zagadnienia psychopatologii w ujęciu systemowej koncepcji rodzin, „Roczniki Socjologii Rodziny”, T. X.
Radochoński M., 1999, Systemowa charakterystyka środowiska rodzinnego wielokrotnych sprawców czynów przestępczych, „Roczniki Socjologii Rodziny”, T. XI.
Ryś M., 2001, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, CMPPP MEN, Warszawa.
Satir V., 2000, Rodzina. Tu powstaje człowiek, GWP, Gdańsk.
Schaffer H.R., 2006, Rozwój społeczny: dzieciństwo i młodość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Sharma M., Sharma N., Yadawa A., 2011, Parental Styles and Depression Among Adolescents, „Journal of the Indian Academy of Applied Psychology”, nr 57(1), January.
Simons S.L., Whitbeck L.B., Conger R.D., Chyi-In W., 1991, Intergenerational Transmission of Harsh Parenting, „Developmental Psychology”, nr 27.
Sorenson S.B., Rutter C.M., 1991, Transgenerational Patterns of Suicide Attempts, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, nr 59(6).
Steinberg L., Lamborn S.D., Darling N., Mounts N.S., Dornbusch S.M., 1994, Overtime Changes in Adjustment and Competence Among Adolescents from Authoritative, Authoritarian, Indulgent and Neglectful Families, „Child Development”, nr 65.
Tryjarska B., 2000, Rodzina w ujęciu systemowym, [w:] Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych, (red.) E. Milewska, A. Szymanowska, CMPPP MEN, Warszawa.
Urban B., 2000, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Wolańczyk T., 2002, Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, Akademia Medyczna, Warszawa.
Wysocka E., Ostafińska-Molik B., Zaburzenia przystosowania a style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej – próba empirycznej egzemplifikacji, „Pedagogika Społeczna”, w druku.
Zielińska A., 2012, Style wychowania w rodzinie pochodzenia a poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych i radzenie sobie w sytuacjach trudnych u młodych dorosłych, „Ecologia Humana. Kwartalnik Naukowy”, nr 2(10).
Ziemska M. (red.), 1986, Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa.

Published : 2015-07-28


Ostafińska-Molik, B., & Wysocka, E. (2015). Parenting Styles in the Family of Origin in the Perception of Adolescents with Internalizing and Externalizing Disorders - Analysis of Dependencies. Resocjalizacja Polska, (9), 97-119. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/175

Barbara Ostafińska-Molik 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  Poland
Ewa Wysocka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.