Charity Work of People Sentenced to ImprisonmentAbstract

In the current socio-political situation of the country, it is difficult to provide employment to all citizens and especially to those who have fallen in conflict with the law. From the social point of view convicts are to the end in the hierarchy of the demand for labor, they are on the margins of social interest. Therefore it is necessary to remind the meaning of work and its place in resocialization actions considering sentenced persons. As an alternative to the lack of work in the prison can become charity work, which importance and value is so marginalized in supplementing of social reintegration. The impact of charitable work is multi-faceted because it applies not only to criminals but depends first and foremost on the social factor. Society also needs humanizing, should therefore be proactive in this matter to understand better the process of rehabilitation socially maladjusted people. Rehabilitation of convicts outside prison, first depends on the involvement of the same prisons in cooperation with the local community.


Keywords

charity work; rehabilitation penitentiary; public participation

osek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
Gajdus D., Kalinowska B., 2005, Aksjologia kary pozbawienia wolności w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, (red.) Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I., Wydawnictwo KUL, Lublin.
Górecki M., 1999, Wolontariat, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, (red.) Lalak D., Pilch T., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Jaworska A., 2012, Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Kamiński T., 2004, Praca socjalna i charytatywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
Kopaliński W., 1989, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Machel H., 2008, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej. Casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Mazur J., 2005, Drogi i rozdroża wartości pokolenia X w procesie socjalizacji, [w:] Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, (red.) Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I., Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Mądrzycki T., 1977, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa.
Nagórny J., 2006, Skazani na zło? Antropologiczny fundament porządku społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych, (red.) Świtka J., Kuć M., Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
Nowosad S., Wyrostkiewicz M., 2005, Wina moralna, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, (red.) Nagórny J., Jeżyna K., Wydawnictwo „Polwen”, Radom.
Sobczak S., 2011, Humanistyczny wymiar penitencjarystyki, „Resocjalizacja Polska”, nr 2.
Waltoś S., 2002, Między odpłatą a racjonalizmem prawa karnego. Refleksje na tle polityki karnej w Polsce, [w:] Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, (red.) Czapska J., Kury H., Wydawnictwo „Zakamycze”, Kraków.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych. Dz.U. Nr 27, poz. 242.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
http://www.sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/ [dostęp: 13.02.2015]

Published : 2015-07-28


Sokołowska, E. (2015). Charity Work of People Sentenced to Imprisonment. Resocjalizacja Polska, (9), 55-69. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/173

Emilia Sokołowska 
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.