Social Rehabilitation of Minors in the United States of AmericaAbstract

United States of America was one of the first countries which in the turn of late nineteenth and early twentieth century undertaken the labour to build a  system of justice and rehabilitation for minors. Till this day, their participation has become a great deal initiated by various circumstances- reforms. Currently, due to the increase in number of juvenile delinquency, high costs and low efficiency, questions about the future of the American system of rehabilitation come up. Next to typical rehabilitation actions, raw ideas of juvenile punishment on an equal footing with adults appear. In light of the foregoing, this article is meant to show the historical and institutional conditions of actions taken against minors, and to be an attempt to answer the question of which direction the American system of rehabilitation of minors is going to.


Keywords

juvenile justice system; institution; principle; correction; history

Allen E.H., Latessa J.E., Ponder S.B., Simonsen C.E., 2007, Correction in America, Upper Saddle River.
Barczykowska A., 2012, Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w amerykańskiej praktyce probacyjnej, [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, (red.) Urban B., Konopczyński M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Barczykowska A., 2013, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 79.
Barczykowska A., 2014, Idea evidence based practice w amerykańskiej resocjalizacji i profilaktyce, [w:] Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką, (red.) Habzda-Siwek E., Kabzińska J., GWP, Gdańsk.
Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., 2013, Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice), „Resocjalizacja Polska”, nr 4.
Barczykowska A., Muskała M., 2012, Sankcje pośrednie w amerykańskim i angielskim systemie kar – szanse i zagrożenia, [w:] Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, (red.) Ambrozik W., Kieszkowska A., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Bartol C.R., Bartol A.M., 2005, Criminal Behavior, New Jersey.
Bishop D.M., Decker S.H., 2006, Punishment and Control: Juvenile Justice Reform in the USA, [w:] International Handbook of Juvenile Justice, (red.) Junger-Tas J., Decker S.H., Dordrecht.
Butts J.A., Buck J., Coggeshall M., 2002, The Impact of Teen Court on Young Offenders, Washington.
Champion D.J., 2010, The Juvenile Justice System: Delinquency, Processing, and the Law, New Jersey.
Czapska J., Waltoś S., 2007, O polskim populizmie penalnym, w związku z książką J. Pratta „Penal populism” uwag kilka, [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnego przestępstwa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, (red.) Krajewski K., Wolters Kluwer, Warszawa.
Del Carmen R.V., Trulson C.R., 2006, Juvenile Justice: The System, Process and Law, Wardsworth.
Figueira-McDonough J., 2007, The Welfare State and Social Work. Pursuing Social Justice, Thousand Oaks.
Foltz R., 2004, The Efficacy of Residential Treatment: An Overview of the Evidence, „Residential Treatment for Children & Youth”, nr 22(2).
Fuentes A.I., Burns R., 2002, Getting Back to Nature: An Examination of Therapeutic Wilderness Programming, „Journal for Juvenile Justice and Detention Services”, nr 17(1).
Gaś Z., 1999, Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego, „Śląsk”, Katowice.
Hanser R.D., 2010, Community Corrections, Washington.
Hess K.H., Hess-Orthmann C., Wright J.P., 2012, Juvenile Justice, Independence.
Loeber R., Farrington D.P., 2012, From Juvenile Delinquency to Adult Crime. Criminal Careers, Justice Policy and Prevention, New York.
Lowman J., Mamas S.A., 2009, Educational Aftercare & Reintegration Toolkit for Juvenile Justice Professionals. A Toolkit for Juvenile Justice Professionals in Pennsylvania, Philadelphia.
Moczydłowski P., 2006, Przestępca na uwięzi. Elektroniczny monitoring sprawców przestępstw, „Ius et Lex”, Warszawa.
Muskała M., 2009, Juvenile Boot Camps – zmierzch eksperymentu?, „Pedagogika Społeczna. Oblicza Resocjalizacji”, nr 2(32).
Muskała M., 2012, Amerykańskie i angielskie wzory strategii awersyjnych, „Studia Edukacyjne”, nr 21.
Pratt J., 2007, Penal Populism, London–New York.
Schmidt D.S., Jenkins R.H., 2009, A Pivotal Moment: Sustaining the Success and Enhancing the Future of the Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act, Washington.
Sienkiewicz Z., Kokot R. (red.), 2009, Populizm penalny i jego przejawy w Polsce, „Kolonia Limited”, Wrocław.
Stańdo-Kawecka B., 2007, Prawo karne nieletnich, od opieki do odpowiedzialności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Wilson S.J., Lipsey M.W., 2000, Wilderness Challenge Programs for Delinquent Youth: a Meta-Analysis of Outcome Evaluations, „Evaluation and Program Planning”, nr 23.
Zalewski W., 2010, Przestępca „niepoprawny” – jako problem polityki kryminalnej, „Arche”, Gdańsk.
http://www.dss.mo.gov/cd/info/cwmanual/section6/ch3/sec6ch3attachg.htm
Puzzanchera Ch., Adams B., Hockenberry S., 2012, Juvenile Court Statistics 2009. Report, Pittsburgh, http://www.ncjj.org/pdf/jcsreports/jcs2009.pdf [dostęp: 3.03.2013].
Sedlak A.J., Bruce C., 2010, Youth’s Characteristics and Backgrounds. Finding From The Survey of Youth in Residential Placement, „Juvenile Justice Bulletin”, nr 4, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/179065.pdf [dostęp: 17.11.2013].
Wilson J.J., Hawkins J.D., Herrenkohl T.I., Farrington D.P., Brewer D., Catalano R.F., Harachi T.W., Cothern L., 2010, Predictors of Youth Violence, „Juvenile Justice Bulletin”, nr 4, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/179065.pdf [dostęp: 17.11.2013].
Wilson J.J., 2000, Luncheon Keynote Address, [w:] Fifteenth Annual National Juvenile Correctional Detention Forum. Mental Health Issues In Juvenile Corrections, Albuquerque, s. 101, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/186026NCJRS.pdf [dostęp: 5.10.2013].

Published : 2015-07-28


Barczykowska, A., & Dzierzyńska-Breś, S. (2015). Social Rehabilitation of Minors in the United States of America. Resocjalizacja Polska, (9), 27-42. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/171

Agnieszka Barczykowska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland
Sonia Dzierzyńska-Breś 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.