Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary

Monika Noszczyk-Bernasiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.11

Abstrakt


W artykule zaprezentowano dane dotyczące rozmiarów, dynamiki oraz struktury demoralizacji i czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w latach 2000–2014 w Polsce. Prezentowane wyniki analiz są opracowaniem własnym danych Departamentu Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Prezentowane dane statystyczne pokazują spadek liczby nieletnich przestępców z 25 667 do 16 388 sprawców czynów karalnych (tj. o 36,1%) oraz wzrost w zakresie demoralizacji z 8 878 do 15 524, tj. o 74,9% w latach 2000–2014. Można stwierdzić, że liczba czynów karalnych popełnianych w społeczeństwie przez nieletnich ma tendencję spadkową, ale spadek ten jest nieadekwatny do obniżenia się populacji tej kategorii wiekowej. W okresie 2000–2014 ogólna liczba osób w wieku 13–17 lat spadła aż o 40%.

Słowa kluczowe


demoralizacja; przestępczość nieletnich; dynamika i rozmiary przestępczości

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Biel K., 2008, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Błażejewski Z., 1994, Przestępczość nieletnich w środowisku wiejskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Budrewicz I., 2001, Przestępczość nieletnich dziewcząt, [in:] Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Diagnoza – profilaktyka – resocjalizacja, (eds.) Kawula S., Machel H., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Gaberle A., Korcyl-Wolska M., 2002, Commentary to the Act on juvenile delinquency proceedings, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.

Greenwald R., 2000, A Trauma-Focused Individual Therapy Approach for Adolescents With Conduct Disorder, „Internalional Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, no. 44 (2).

Klaus W., 2009, Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warsaw.

Korcyl-Wolska M., 2004, Postępowanie w sprawach nieletnich, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.

Korcyl-Wolska M., 2015a, Postępowanie w sprawach nieletnich, Wolters Kluwer, Warsaw.

Korcyl-Wolska M., 2015b, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich, Wolters Kluwer, Warsaw.

Łobocki M., 2003, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Marzec-Tarasińska A., 2004, Wsparcie społeczne młodzieży zażywającej środki odurzające, [in:] Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, (eds.) Palak Z., Bartkowicz Z., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Noszczyk-Bernasiewicz M., 2014, Funkcjonowanie szkolne nieletnich przed umieszczeniem w placówce resocjalizacyjnej – komunikat z badań, [in:] Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne, (eds.) Rzymełka-Frąckiewicz A., Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń.

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warsaw.

Rajtar T., 2009, Przejawy i nasilenie nieprzystosowania społecznego nastoletnich dziewcząt, [in:] Przestępczość nieletnich, (eds.) Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Rode M., 2009, Charakterystyka wybranych cech psychicznych nieletnich dziewcząt, [in:] Przestępczość nieletnich, (eds.) Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Act of 24 April 1997 on prevention of drug abuse (Journal of Laws 1997 No. 75, item 468).

Act of 29 July 2005 on prevention of drug abuse (Journal of Laws 2005 No. 179, item 1485).

Wilczyńska-Kwiatek A., Bargiel-Matusiewicz K., 2009, Młodzież w obliczu zagrożeń społecznych, [in:] Przestępczość nieletnich, (eds.) Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Woźniakowska-Fajst D., 2010, Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw.

Internet sources

Co to są dopalacze, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Zdrowia, http://dopalaczeinfo.pl/strony/co_to_sa_dopalacze#co-to-sa-dopalacze [access: 15.01. 2016].

Dopalacze Mocarz zabijają dzieci: 170 zatrutych w szpitalach, http://www.dziennikzachodni. pl/artykul/3934101,dopalacze-mocarz-zabijaja-dzieci-170-zatrutych-w-szpitalach,id,t.html [access: 15.01.2016].

FAQ – najczęściej zadawane pytania. O dopalaczach, National Bureau for Drug Prevention, Ministry of Health, http://dopalaczeinfo.pl/strony/faq#o-dopalaczach [access: 15.01.2016].

„International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, http://ijo.sagepub.com/ [access: 22.07.2014].

Report on Shelters for Juveniles and Correctional Institutions. Information About the Primary Problems. Ministry of Justice, Department of Supervision of Court Decision Enforcement. Warsaw 2005. Electronic document, http:ms.gov.pl/aktual/raport.rtf [access: 22.02. 2007].

Act of 26 October 1982 on the Proceedings in Iuvenile Cases (consolidated text Journal of Laws of 2004, item 382) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=TEKSTY_JEDNOLITE [access: 15.01.2016].

Results of Current Studies. Status and Structure of the Population as at: 31 XII 2000 and 31 XII 2014, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx [access: 15.01.2016].

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.