Wybrane sposoby ochrony kobiet doświadczających przemocy małżeńskiej – uwarunkowania prawne a ocena praktyków


Abstrakt

Przemoc małżeńska jest trudnym doświadczeniem, na zawsze albo na bardzo długo burzącym spokój życia rodzinnego, odbierającym pokrzywdzonym poczucie bezpieczeństwa – jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Wobec tego problemu nie można pozostać obojętnym. W związku z tym system prawny państwa zapewnia określone mechanizmy, mające chronić osoby doznające przemocy. Czy są to narzędzia skuteczne? Przedkładany artykuł omawia to zagadnienie, udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie, w oparciu o wyniki badań zrealizowanych w ramach międzynarodowego projektu SNaP „Special Needs and Protection Orders” z programu Daphne III. Badania o charakterze jakościowym (wielokrotne studium przypadku) przeprowadzono wśród praktyków, na co dzień zawodowo zajmujących się przemocą w rodzinie, uzupełnione zostały o wyniki analizy akt z Sądu Rejonowego w Białymstoku. W zależności od reprezentowanego obszaru pomocy, wybrane sposoby ochrony kobiet doświadczających przemocy małżeńskiej oceniane są przez praktyków inaczej, bardziej lub mnie pozytywnie. Polaryzacja opinii jest rzeczą naturalną. Nie ulega jednak wątpliwości, iż skuteczność zapewniania bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym w wyniku agresywnych zachowań domowników jest coraz większa, a o wciąż istniejących niedomaganiach systemu trzeba mówić, by zostały one w przyszłości udoskonalone.

Słowa kluczowe

Przemoc małżeńska; bezpieczeństwo; ochrona

Dyjakon D., Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

Halicka M., Przemoc wobec starszych kobiet – wywiady z ofiarami, „Praca Socjalna” 2012, nr 5, s.132-175.

Halicka M., Halicki J., Kramkowska E., Szafranek A., Law Enforcement, the Judiciary and Intimate Partner Violence Against the Elderly in Court Files, “Studia Socjologiczne” 2015, 2(217), p. 195-214.

Kiełtyka A., Ważny A., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 2, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2011.

Kotowski W., Ustawa o policji. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2012.

Kowalczuk A., Obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, „Prokuratura i Prawo” 7-8/2009, s. 135-147.

Kramkowska E., Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wyd. Naukowe KATEDRA, Gdańsk 2016.

Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska. Współzależność i sprzeczność interesów, „Sprawy Międzynarodowe” 7/1982, s. 29/40.

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2013.

Spurek S., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012.

Spurek S., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011.

Stefański R.A., Nowe środki probacyjne, „Prokuratura i Prawo”, 2006, nr 4, s. 24-29.

Stefański R.A., Środek nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, WPP 2010, nr 3, s. 77-89.

Szafranek A., Uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie na tle wybranych rozwiązań legislacyjnych na świecie i w Polsce, w: Różne barwy przemocy, red. E. Krajewska-Kułak, K. Kowalczuk, A. Kułak-Bejda, A. Guzowski, t.1, Białystok 2016, s. 133-152.
Akty prawne

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 155)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2017 poz. 2067)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2017 poz. 2204)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017 poz. 1904) [6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 poz. 1390)
Netografia

https://pk.gov.pl/dzialalnosc/sprawozdania-i-statystyki/sprawozdania-statystyczne-pg-p1k-pg-p1ca-i-pg-1n-za-2016-r/ [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/b66b050ee4c171941edffcd6aea387af.pdf [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/a57c5060f280badfee94079b9490d03d.pdf [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/dzialalnosc/sprawozdania-i-statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-powszechnych-jednostek-organizacyjnych-prokuratury-w-sprawach-karnych-za-rok-2013/ [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/dzialalnosc/sprawozdania-i-statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-powszechnych-jednostek-organizacyjnych-prokuratury-w-sprawach-karnych-za-rok-2012/ [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/dzialalnosc/sprawozdania-i-statystyki/sprawy-karne-w-prokuraturze-w-2011-r/ [data dostępu: 23.03.2017]

Opublikowane : 2019-03-28


Halicka, M., Halicki, J., Kramkowska, E., Czykier, K., & Szafranek, A. (2019). Wybrane sposoby ochrony kobiet doświadczających przemocy małżeńskiej – uwarunkowania prawne a ocena praktyków. Resocjalizacja Polska, (15), 217-237. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.13

Małgorzata Halicka  mhalicka@onet.pl
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
Jerzy Halicki 
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
Emilia Kramkowska 
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
Krzysztof Czykier 
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
Anna Szafranek 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.