Selected Measures of Protecting Female Victims of Intimate Partner Violence - Legal Aspects and Opinions of Practitioners


Abstract

Intimate partner violence is a difficult experience for ever, or at least for a very long time, disturbing family life, robbing the victim of a sense of safety, which is one of the most important human needs. This problem cannot be ignored. Therefore, the legal system provides certain mechanisms designed to protect victims of violence. Are these measures effective? The article discusses this problem, providing answers to this question, based on the results of research conducted as part of the international project SNaP „Special Needs and Protection Orders”, which is part of the Daphne III programme. Qualitative research (multiple casestudies) were conducted among practitioners, whose work is concerned with domestic violence were supplemented with an analysis of case files from the District Court in Białystok. Practitioners evaluate selected measures of protecting female victims of intimate partner violence more or less positively, depending on the represented area of support. Polarisation of opinion is natural. However, there is no doubt that the effectiveness of protecting victims of aggression in the household increases, but the still existing problems of the system have to be addressed so that they can be improved in the future.

Keywords

Intimate partner violence; safety; protection

Dyjakon D., Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

Halicka M., Przemoc wobec starszych kobiet – wywiady z ofiarami, „Praca Socjalna” 2012, nr 5, s.132-175.

Halicka M., Halicki J., Kramkowska E., Szafranek A., Law Enforcement, the Judiciary and Intimate Partner Violence Against the Elderly in Court Files, “Studia Socjologiczne” 2015, 2(217), p. 195-214.

Kiełtyka A., Ważny A., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 2, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2011.

Kotowski W., Ustawa o policji. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2012.

Kowalczuk A., Obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, „Prokuratura i Prawo” 7-8/2009, s. 135-147.

Kramkowska E., Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wyd. Naukowe KATEDRA, Gdańsk 2016.

Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska. Współzależność i sprzeczność interesów, „Sprawy Międzynarodowe” 7/1982, s. 29/40.

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2013.

Spurek S., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012.

Spurek S., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011.

Stefański R.A., Nowe środki probacyjne, „Prokuratura i Prawo”, 2006, nr 4, s. 24-29.

Stefański R.A., Środek nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, WPP 2010, nr 3, s. 77-89.

Szafranek A., Uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie na tle wybranych rozwiązań legislacyjnych na świecie i w Polsce, w: Różne barwy przemocy, red. E. Krajewska-Kułak, K. Kowalczuk, A. Kułak-Bejda, A. Guzowski, t.1, Białystok 2016, s. 133-152.
Akty prawne

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 155)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2017 poz. 2067)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2017 poz. 2204)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017 poz. 1904) [6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 poz. 1390)
Netografia

https://pk.gov.pl/dzialalnosc/sprawozdania-i-statystyki/sprawozdania-statystyczne-pg-p1k-pg-p1ca-i-pg-1n-za-2016-r/ [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/b66b050ee4c171941edffcd6aea387af.pdf [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/a57c5060f280badfee94079b9490d03d.pdf [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/dzialalnosc/sprawozdania-i-statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-powszechnych-jednostek-organizacyjnych-prokuratury-w-sprawach-karnych-za-rok-2013/ [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/dzialalnosc/sprawozdania-i-statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-powszechnych-jednostek-organizacyjnych-prokuratury-w-sprawach-karnych-za-rok-2012/ [data dostępu: 23.03.2017]

https://pk.gov.pl/dzialalnosc/sprawozdania-i-statystyki/sprawy-karne-w-prokuraturze-w-2011-r/ [data dostępu: 23.03.2017]

Published : 2019-03-28


Halicka, M., Halicki, J., Kramkowska, E., Czykier, K., & Szafranek, A. (2019). Selected Measures of Protecting Female Victims of Intimate Partner Violence - Legal Aspects and Opinions of Practitioners. Resocjalizacja Polska, (15), 217-237. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.13

Małgorzata Halicka  mhalicka@onet.pl
Uniwersytet w Białymstoku  Poland
Jerzy Halicki 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland
Emilia Kramkowska 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland
Krzysztof Czykier 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland
Anna Szafranek 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.