Quality of life of probation officers Feeling the quality of life and chosen determinants - inspection of examinations


Abstract

The article is concentrating on the subject matter of the quality of life of probation officers with particular reference to the analyses of meaning of chosen factors shaping her. Besides analysis of literature connected with satisfaction from living as the essential condition of the welfare and characteristics of the work of the probation officer, findings were also presented own.
They conducted research in teams of the probative court service by regional courts in the area of the jurisdiction of Circuit Court in Gdańsk. Choice of the court circle was intentional and 73 KSS officers took part in them.
Diagnosing the quality of life of officers of the Probative Court Service as well as verifying was the subject of the research relations between variables sociodemographic and organizational and with level of practical satisfaction. Examinations showed that above all social relations and their quality, the sense of security, character of the performed work as well as a lifestyle and the level of practical aspiration influenced the quality of life of probation officers.
Probation officers are happier from the whole of Poles, in spite of carrying peculiar professional obligations out by them. They aren't diversifying the level of satisfaction from the life into the significant way predyktory socjodemograficzne and organizational. Findings are showing among others that probation officers which more often work in the environment of charges, are de facto more satisfied than, the ones which perform their duties mainly in the seat of the court.


Keywords

quality of life; probation officers; sense of happiness; organization and working conditions of the probation officer

Argyle, M., 2000, Psychology and Religion: An Introduction, Routledge, London.

Argyle, M., 2004, Psychologia szczęścia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Bartkowiak, G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Borkowska S., 2014, Wynagrodzenie, (w:) H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, Wydawnictwo PWN, 2014.

Brief, A. P., & Weiss, H. M., 2002, Organizational behavior: Affect in the workplace, “Annual Review of Psychology”, nr 53.

Carr, A., 2009, Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

CBOS, 2017, Komunikat z badań – zadowolenie z życia, nr 3, Warszawa.

Czapiński J., Panek, T. (red.), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa, VIZJA PRESS&IT, 2009.

Czapiński J., Panek, T. (red.), 2015, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Czapiński J., 1992, Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Akademos, Warszawa.

Derbis R., Bańka A., 1998, Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, SPA, Poznań.

Derbis R., 2000, .Doświadczenie codzienności, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.

Druk statystyczny MS-S40r za 2017 r.

Drummond, R. J., & Stoddard, A., 1991, Job satisfaction and work values, “Psychological Reports”, nr 69.

Dziurowicz-Kozłowska A., 2002, Wokół pojęcia jakości życia, „Psychologia jakości życia”, T. 1 nr 2.

Fisher, C. D., 2000, Mood and emotions while working: Missing pieces of job satisfaction?, “Journal of Organizational Behavior”, 21.

Heller, D., Judge, T.A., Watson, D., 2002, The Confounding Role of Personality and Trait Affectivity in the Relationship between Job and Life Satisfaction, “Journal of Organizational Behavior”, nr 7 (23).

Heslop, P., Smith, G. D., Metcalfe, C., Macleod, J., 2002, Change in job satisfaction, and its association with self-reported stress, cardiovascular risk factors and mortality, “Social Science & Medicine”, nr 54.

Jedynak T., Stasiak K., 2014, Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Juczyński Z., 2001, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Król H., Ludwiczyński A., 2014, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kuczyński T., 2000, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław.

Locke, E. A., 1976, The nature and causes of job satisfaction, (w:) M. D. Dunnettee (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, Wiley & Sons, New York.

Ludwiczyński A., 2014, Ocenianie pracowników, (w:) H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Ludwiczyński A., Trochimiuk R., 2005, Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, „Przegląd Organizacji”, nr 1.

Ostasiewicz W., 2004, Badanie jakości życia z perspektywy historycznej [w:] Ostasiewicz, W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Piccolo, R., Judge, T.A., Takahashi, K., Watanabe, N. , Locke, E.A., 2005, Core Selfevaluations in Japan: Relative Effects on Job Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness, “Journal of Organizational Behavior”, nr 26.

Piotrowski A., 2012, Jakość życia i satysfakcja funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 74-75, Warszawa.

Pocztowski A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.

Rostowska T., 2008, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, OW Impuls, Kraków.
Stasiak K., 2016, Wpływ stosunku pracy zawodowego kuratora sądowego na efektywne zarządzanie kuratorską służbą sądową. Niepublikowana praca doktorska, Biblioteka UG.

Ustawa budżetowa na rok 2017, 2016, http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.011.0000108,ustawa-budzetowa-na-rok-2017.html

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 795 ze zm.).

Wirkus Ł., 2015, Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno – empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Wirkus Ł., 2015, Level of occupational stress of court probation officers and style of coping with stress, “Current Issues in Personality Psychology”, nr 3(4).

Wirkus, Ł., 2017, Level of occupational stress among women working for the Probation Court Service, “Social Study. Theory and Practice”, nr 2.
[36] Wojtera E., Hołyst B., 2013, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich, Warszawa.

Published : 2019-03-28


Wirkus, Łukasz, & Stasiak, K. (2019). Quality of life of probation officers Feeling the quality of life and chosen determinants - inspection of examinations. Resocjalizacja Polska, (15), 195-216. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.12

Łukasz Wirkus  wirkus.l@gmail.com
Uniwersytet Gdański  Poland
Krzysztof Stasiak 
Uniwersytet Gdański 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.