Jakość życia kuratorów sądowych


Abstrakt

Artykuł koncentruje się na tematyce jakości życia kuratorów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy znaczenia wybranych czynników ją kształtujących. Obok analizy literatury związanej z satysfakcją z życia jako podstawowym warunkiem dobrostanu i charakterystyki pracy kuratora sądowego, przedstawione zostały również wyniki badań własnych. Badania przeprowadzono w zespołach kuratorskiej służby sądowej przy sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wybór okręgu sądowego był celowy i wzięło w nich udział 73 funkcjonariuszy KSS. Przedmiotem badań było zdiagnozowanie jakości życia funkcjonariuszy Kuratorskiej Służby Sądowej a także zweryfikowanie zależności pomiędzy zmiennymi socjodemograficznymi i organizacyjnymi a poziomem satysfakcji życiowej. Badania wskazały, że na jakość życia kuratorów sądowych wpływają przede wszystkim relacje społeczne i ich jakość, poczucie bezpieczeństwa, charakter wykonywanej pracy a także styl życia i poziom aspiracji życiowych. Kuratorzy sądowi są szczęśliwsi od ogółu Polaków, pomimo wykonywania przez nich specyficznych obowiązków zawodowych. Poziomu satysfakcji z życia nie różnicują w istotny sposób predyktory socjodemograficzne i organizacyjne. Wyniki badań pokazują między innymi, że kuratorzy sądowi, którzy częściej pracują w środowisku podopiecznych, są de facto bardziej usatysfakcjonowani, niż ci którzy wykonują swoje obowiązki głównie w siedzibie sądu.

Słowa kluczowe

jakość życia; kuratorzy sądowi; poczucie szczęścia; organizacja i warunki pracy kuratora

Argyle, M., 2000, Psychology and Religion: An Introduction, Routledge, London.

Argyle, M., 2004, Psychologia szczęścia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Bartkowiak, G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Borkowska S., 2014, Wynagrodzenie, (w:) H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, Wydawnictwo PWN, 2014.

Brief, A. P., & Weiss, H. M., 2002, Organizational behavior: Affect in the workplace, “Annual Review of Psychology”, nr 53.

Carr, A., 2009, Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

CBOS, 2017, Komunikat z badań – zadowolenie z życia, nr 3, Warszawa.

Czapiński J., Panek, T. (red.), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa, VIZJA PRESS&IT, 2009.

Czapiński J., Panek, T. (red.), 2015, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Czapiński J., 1992, Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Akademos, Warszawa.

Derbis R., Bańka A., 1998, Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, SPA, Poznań.

Derbis R., 2000, .Doświadczenie codzienności, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.

Druk statystyczny MS-S40r za 2017 r.

Drummond, R. J., & Stoddard, A., 1991, Job satisfaction and work values, “Psychological Reports”, nr 69.

Dziurowicz-Kozłowska A., 2002, Wokół pojęcia jakości życia, „Psychologia jakości życia”, T. 1 nr 2.

Fisher, C. D., 2000, Mood and emotions while working: Missing pieces of job satisfaction?, “Journal of Organizational Behavior”, 21.

Heller, D., Judge, T.A., Watson, D., 2002, The Confounding Role of Personality and Trait Affectivity in the Relationship between Job and Life Satisfaction, “Journal of Organizational Behavior”, nr 7 (23).

Heslop, P., Smith, G. D., Metcalfe, C., Macleod, J., 2002, Change in job satisfaction, and its association with self-reported stress, cardiovascular risk factors and mortality, “Social Science & Medicine”, nr 54.

Jedynak T., Stasiak K., 2014, Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.

Juczyński Z., 2001, Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.

Król H., Ludwiczyński A., 2014, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kuczyński T., 2000, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław.

Locke, E. A., 1976, The nature and causes of job satisfaction, (w:) M. D. Dunnettee (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, Wiley & Sons, New York.

Ludwiczyński A., 2014, Ocenianie pracowników, (w:) H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Ludwiczyński A., Trochimiuk R., 2005, Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, „Przegląd Organizacji”, nr 1.

Ostasiewicz W., 2004, Badanie jakości życia z perspektywy historycznej [w:] Ostasiewicz, W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Piccolo, R., Judge, T.A., Takahashi, K., Watanabe, N. , Locke, E.A., 2005, Core Selfevaluations in Japan: Relative Effects on Job Satisfaction, Life Satisfaction, and Happiness, “Journal of Organizational Behavior”, nr 26.

Piotrowski A., 2012, Jakość życia i satysfakcja funkcjonariuszy Służby Więziennej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 74-75, Warszawa.

Pocztowski A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.

Rostowska T., 2008, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, OW Impuls, Kraków.
Stasiak K., 2016, Wpływ stosunku pracy zawodowego kuratora sądowego na efektywne zarządzanie kuratorską służbą sądową. Niepublikowana praca doktorska, Biblioteka UG.

Ustawa budżetowa na rok 2017, 2016, http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.011.0000108,ustawa-budzetowa-na-rok-2017.html

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 795 ze zm.).

Wirkus Ł., 2015, Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno – empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Wirkus Ł., 2015, Level of occupational stress of court probation officers and style of coping with stress, “Current Issues in Personality Psychology”, nr 3(4).

Wirkus, Ł., 2017, Level of occupational stress among women working for the Probation Court Service, “Social Study. Theory and Practice”, nr 2.
[36] Wojtera E., Hołyst B., 2013, Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich, Warszawa.

Opublikowane : 2019-03-28


Wirkus, Łukasz, & Stasiak, K. (2019). Jakość życia kuratorów sądowych. Resocjalizacja Polska, (15), 195-216. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.12

Łukasz Wirkus  wirkus.l@gmail.com
Uniwersytet Gdański  Polska
Krzysztof Stasiak 
Uniwersytet Gdański 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.