Wydawca

Wydawca

FUNDACJA PEDAGOGIUM
ul. Hoża 62/69
00-682 Warszawa
 

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
email: wsu@amu.edu.pl
www.wse.amu.edu.pl

Fundacja Pedagogium

Sponsorzy

MNISW

Zadania sfinansowane w latach 2016–2017  w ramach umowy 879/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę:

1. Utrzymanie anglojęzycznej wersji czasopisma,

2. Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowanie techniki zabezpieczeń,

3. Digitalizacja oraz wdrożenie nowych technologii w celu zwiększenia widoczności i utrzymania otwartego dostępu do czasopisma przez sieć Internet