Historia czasopisma

Resocjalizacja Polska ukazuje się od 2010 r. Czasopismo powstało głównie z myślą o ludziach wchodzących do świata nauk humanistycznych i społecznych jako doktoranci i pracownicy naukowi. Intencją obecności Czasopisma na arenie naukowej było i jest prezentowanie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej i międzynarodowej.

W latach 2010-2015 wydawcą czasopisma było Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
w Warszawie. Od roku 2016 rolę wydawcy pełni Fundacja Pedagogium, do której w roku 2017 jako współwydawca dołączył Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszych dwóch latach „Resocjalizacja Polska” ukazywała się jako rocznik. Od roku 2013 ukazuje się jako półrocznik. Z chwilą powstania, patronat nad czasopismem objął  Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2010-2015 podstawową wersją czasopisma była wersja drukowana. W roku 2014 rozpoczęto budowę czasopisma w modelu Open Access. Zarejestrowano anglojęzyczną wersję czasopisma pod nazwą Polish Journal of Social Rehabilitation. Równolegle powstała strona internetowa, na której  rozpoczęto publikowanie wersji on-line czasopisma. Systematyczne budowanie modelu otwartego pozwoliło na indeksację PJSR w krajowych i zagranicznych bazach czasopism naukowych, takich jak: CEJSH, DOAJ, ICI Journals Master List, BazHum, Pol-index, CEEOL, ERIH PLUS.
Z czasem Polish Journal of Social Rehabilitation zaistniał na arenie międzynarodowej.

Szeroko rozumiane umiędzynarodowienie czasopisma Resocjalizacja Polska było możliwe dzięki dofinansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które czasopismo otrzymuje nieprzerwanie od roku 2014.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach półrocznik Resocjalizacja Polska posiada 12 punktów.

Od roku 2016 czasopismo Resocjalizacja Polska/ Polish Journal of Social Rehabilitation prowadzone jest w otwartym systemie zarządzania czasopismami elektronicznymi Open Journal Systems.