Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Resocjalizacja Polska” jest naukowym, wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Na łamach czasopisma prezentowane są wyniki badań naukowych obejmujących szerokie spektrum zjawisk związanych z rozmaitymi aspektami profilaktyki społecznej i resocjalizacji w sposób integrujący różne dyscypliny naukowe.

Czasopismo umożliwia karierę publikacyjną młodym pracownikom naukowym, wchodzącym w świat nauk humanistycznych i społecznych jako doktoranci i pracownicy naukowi uczelni publicznych i niepublicznych, polskich i zagranicznych. Pismo jest swoistym „pomostem” między światem nauki a światem praktyków.

„Resocjalizacja Polska” gromadzi artykuły naukowe - studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe, recenzje, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych, a także informacje kronikarskie dotyczące wydarzeń o charakterze naukowym (np. awanse naukowe).

 

Działy

Wstęp

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Doniesienia z badań

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Z doświadczeń zawodowych

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Informacje i wydarzenia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Autor przekazuje artykuł Redakcji Półrocznika drogą elektroniczną lub pocztową z załączonym artykułem w wersji elektronicznej.

2, Autor jest informowany o fakcie poddania artykułu procedurze recenzji.

3. Na wstępie artykuł poddawany jest ocenie formalnej z uwzględnieniem takich elementów jak: tytuł artykułu w j. polskim oraz angielskim, streszczenie w języku polskim, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w j. polskim, słowa kluczowe w j. angielskim.

4. Następnie artykuł kierowany jest do recenzji. Skład Zespołu Recenzentów zamieszczany jest co najmniej raz do roku w jednym z drukowanych numerów Półrocznika. Zespół Recenzentów zrzesza pracowników nauki posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Respektowana jest zasada, że recenzent nie może pochodzić z ośrodka naukowego, reprezentowanego przez autora artykułu i nie jest członkiem Rady Naukowej Czasopisma.

5. Redakcja przydziela dwóch recenzentów dla każdego artykułu. Respektowana jest zasada, że Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces).

6. Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na „druku recenzji”, zawierającym ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia, warunkowego dopuszczenia lub niedopuszczenia artykułu do druku w Półroczniku.

7. W procesie recenzji brane są pod uwagę, takie kryteria jak:

- tematyka artykułu w kontekście profilu Półrocznika,
- poziom naukowy artykułu winien korespondować z ogólnie przyjętymi kryteriami dyskursu w obszarze wiedzy społecznej,
praca musi być oryginalna, odkrywcza, napisana językiem komunikatywnym i precyzyjnym,
- wywody i wnioski winny być udokumentowane i osadzone w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej.

8. Jeśli artykuł nie spełnia wymienionych kryteriów, redakcja może zrezygnować z jego publikacji.

9. Autor otrzymuje drogą mailową informację o wynikach recenzji oraz „wypis” z recenzji, tj. fragmenty, które są istotne z punktu widzenia wprowadzenia niezbędnych korekt do tekstu oraz dalszego rozwoju naukowego Autora.

10. W przypadku uzyskania jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, redakcja kieruje artykuł do trzeciego recenzenta.

11. Autor zobowiązany jest do pisemnego sformułowania „Odpowiedzi na recenzję”, w której określa czy i w jakim zakresie dostosował się do uwag recenzenta lub przedstawia argumenty ich nieuwzględnienia.

Formularz recenzji

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

 

Zasady etyki

Redakcja dokłada wszelkich starań aby wdrażać i aktualizować powszechnie obowiązujące standardy wydawnicze, dobre praktyki oraz zwraca uwagę na konieczność respektowania kodeksu etycznego pracownika nauki. W tym celu, redakcja wypracowuje własne wzorce działania, jak również korzysta z dobrych praktyk, wytycznych oraz kodeksów postępowania, publikowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych oraz European Association of Science Editors (EASE).

Redakcja nie toleruje nierzetelności naukowej oraz nieetycznego postępowania w praktykach publikacyjnych. Wszelkie znamiona fałszerstw, plagiatów, nadużyć i negatywnych praktyk są wnikliwie badane, dokumentowane i procedowane.

W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej redakcja czasopisma „Resocjalizacja Polska” postępuje według schematów opracowanych przez Comittee on Publication Ethics (COPE), udostępnionych na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Załączniki:

Zasady Etyczne Autora
Zasady Etyczne Recenzenta
Zasady Etyczne Redakcji

Podejrzenie o plagiat w zgłoszonym manuskrypcie
Podejrzenie o plagiat w opublikowanym artykule
Podejrzenie o autoplagiat w zgłoszonym manuskrypcie
Podejrzenie o autoplagiat w opublikowanym artykule
Podejrzenie o sfabrykowanie danych w zgłoszonym manuskrypcie
Podejrzenie o sfabrykowanie danych w opublikowanym artykule
Dodanie autora przed opublikowaniem
Usunięcie autora przed opublikowaniem 

 

Recenzenci

Prof. dr hab. Olga Chyżna, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Ukraina
Prof. dr hab. Jacek Hołówka, Pedagogium WSNS, Polska
Prof.dr hab.Barbara Kromolicka,Uniwersytet Szczeciński,Polska
Prof. dr hab. Anna Nowak, UŚ, Polska
Prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii, Polska
Prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz, UMCS, Polska 
Dr hab. Marek Heine, prof. DSW, Polska
Dr hab. Ewa Jarosz, UŚ, Polska
Doc. PhDr. Miroslav Jůzl, Ph.D., Institut Mezioborových Studií, Czechy
Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK, Polska
Dr hab. Robert Opora, prof. UG, Polska
Dr hab. Irena Pospiszyl, prof. Wszechnicy Świętokrzyskiej, Polska
Dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła II, Polska
Dr hab. Andrzej Rejzner, prof. UW, Polska
Dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK, Polska
Dr hab. Renata Szczepanik prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Polska
Dr hab. Andrzej Węgliński, prof. UMCS, Polska
Dr hab. Ewa Wysocka, prof. UŚ, Polska