O CZASOPIŚMIE
Resocjalizacja Polska - półrocznik wydawany pod patronatem Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Intencją obecności czasopisma na arenie naukowej jest prezentowanie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej i międzynarodowej, w rozmaitych ośrodkach życia naukowego i akademickiego. Jako unikalne naukowe czasopismo poświęcone swojej problematyce, spełnia doniosłą rolę w polityce naukowej kraju. Wzajemna współpraca redakcji, autorów i recenzentów odbywa się z poszanowaniem kodeksu etycznego czasopisma.
Dzięki dofinansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2014 r. czasopismo wydawane jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Od roku 2016 podstawową wersją czasopisma jest wersja on-line.

ISSN: 2081-3767 e-ISSN: 2392-2656 DOI: 10.22432/rp
 
Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo

  ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI:
CC_by / 4.0

 
 


  • Polindex
  • BazHum
  • DOAJ
  • CEJSH
  • ICI Journals Master List
  • CEEOL
  • ERICH Plus

MNISW
70

Index Copernicus
94,61